РЕШЕНИЕ № 613

 

05.04.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIX АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на седемнадесети март, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:       1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                           2.  ВАНИНА КОЛЕВА

 

секретар:  Г.Д.

прокурор: Галя Маринова

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

КАН дело    номер  337 по описа за 2016   година.

 

Производството е по реда на чл.63, ал.1, изр.2 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във връзка с Дял трети, Глава дванадесета от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

Образувано е по касационна жалба, подадена от Министерството на културата – гр. София, със седалище гр. София, бул. „Ал. Стамболийски“ № 17, против решение № 6 от 07.01.2016 г., постановено по АН дело № 67/2015г. по описа на Районен съд Карнобат. С решението е отменено наказателно постановление № 4099 от 12.02.2014 г., издадено от заместник-министъра на културата, с което на основание чл. 98в, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) на „Лъки“ ООД, ЕИК 102044199, гр. Карнобат, е наложено наказание – Имуществена санкция в размер на 3000 лева за нарушение на чл. 97, ал. 1, т. 6, предл. 3 от ЗАПСП. Посочените в жалбата оплаквания са за незаконосъобразност и неправилност на първоинстанционното решение. Иска отмяна на съдебното решение, а по съществото на спора да се потвърди наказателното постановление. В съдебно заседание касаторът не се явява и не изпраща представител. Не сочи нови писмени доказателства.

Ответникът – „Лъки“ ООД, редовно уведомен, не се явява и не се представлява.

Прокурорът от Окръжна прокуратура Бургас дава заключение за основателност на касационната жалба и за отмяна на първоинстанционното съдебно решение.

Административен съд Бургас, в настоящия си касационен състав намира, че касационната жалба е процесуално допустима като подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл.211 от АПК, от надлежна страна, имаща право и интерес от обжалването и в съответствие с изискванията за форма и реквизити.

Разгледана по същество, жалбата е основателна.

Санкцията е наложена за това, че на 20.09.2013 г., в гр. Карнобат, обл. Бургас, „Лъки“ ООД е препредавало по кабел по собствената си електронно съобщителна мрежа телевизионната програма HBO Comedy, в нарушение на разпоредбите на ЗАПСП – без необходимото по закон разрешение на носителите на права. За констатираното нарушение е съставен Акт за установяване на административно нарушение № 4099/2013 г. за нарушение по чл. 97, ал. 1, т . 6, предл. 3 от ЗАПСП.  Въз основа на така съставения акт е издадено и обжалваното пред РС - Карнобат процесното наказателно постановление, в което е пресъздадено съдържанието на акта.

За да постанови решението си районният съд е приел, че АУАН не е връчен на съответното оправомощено лице от дружеството, като по този начин е лишено от възможността да разбере в какво адм. нарушение е обвинен. Обосновал е извод, че НП не е връчено на жалбоподателя по смисъла на чл. 58 от ЗАНН.

Съгласно чл. 63 от ЗАНН решението на районния съд подлежи на обжалване пред административния съд на основанията предвидени в НПК по реда на глава ХІІ от АПК.

Съобразявайки нормата на чл. 218 от АПК съдът обсъжда само посочените в жалбата пороци, като за валидността, допустимостта и съответствието на обжалваното решение с материалния закон, следи служебно.

Настоящият касационен съдебен състав приема за основателни възраженията на касатора за неправилност на първоинстанционното решение.

Съдът намира, че възраженията на касатора в тази насока са основателни.

Съдът не споделя извода на РС Карнобат за допуснато съществено нарушение на процесуалните правила при съставяне на АУАН, водещо самостоятелно до отмяна на НП, тъй като непосредствено след съставянето на акта, административно-наказващият орган е предприел действия  за неговото връчване. Видно от изготвените от община Карнобат и  РУП Карнобат писма, такова връчване е било извършено. Отказът на управителя да получи и подпише акта е установен с подписа на един свидетел в АУАН. Обстоятелството, заявено от управителя З.Н., че не участва в управлението на дружеството, не води до извод за липса на представителна власт. След като към момента на връчване на книжата Н.  е бил управител на дружеството, то връчването на АУАН при отказ е редовно, с всички произтичащи от това последици.

Нарушението и обстоятелствата, при  които е извършено са описани  достатъчно подробно  и  ясно,  както  в АУАН, така и в НП, като фактическите констатации се подкрепят от събраните по делото доказателства.  Видно от констативен протокол № 3864/20.09.2013 г., обективиращ резултатите от проверката, към момента на извършването е установен в главната станция на дружеството телевизионен приемник, марка "Самсунг", в работен режим, свързан към електронно съобщителната мрежа на оператора чрез коаксиален кабел и на него свидетелите установяват програмите предавани  от дружеството  чрез аналогов сигнал. В офис-касата, прилежаща към главната станция, установяват телевизионен приемник марка „Голд стар“ с включен към него цифров приемник  тип Сет Топ Бокс марка „Нета“, чрез който се получава цифровия сигнал и  установяват  програмите, препредавани чрез цифров сигнал от дружеството. Една от установените програми  е HBO Comedy.

Съгласно чл. 91, ал.1, т.1, предл.второ ЗАПСП, радио и телевизионната организация, която е осъществила първоначалното излъчване или предаване на собствена програма, има изключително право да разрешава срещу заплащане преизлъчването по безжичен път или препредаването по електронни съобщителни мрежи на програмата. Съгласно чл. 72, т.4 ЗАПСП радио- и телевизионните организации имат върху своите програми права, сходни на авторското.

По делото не е спорен фактът, че към момента на проверката "Лъки" ООД не е имало отстъпени права за препредаване на горепосочената телевизионна програма, необходимо съгласно  чл. 91, ал.1, т.1, предл.второ ЗАПСП. Препредавайки я без разрешение от носителите на съответните права върху нея, дружеството е осъществило състава на административно нарушение по чл. 97, ал.1, т.6 ЗАПСП. Съгласно цитираната разпоредба, който в нарушение на разпоредбите на същия закон излъчва по безжичен път, предава или препредава по кабел произведения, изпълнения, звукозаписи, записи на филми или други аудио-визуални произведения или радио- или телевизионни програми, се наказва с глоба или имуществена санкция в размер от 2000.00 лева до 10 000.00 лева, ако не подлежи на по-тежко наказание, и предметът на нарушението, независимо чия собственост е, се отнема в полза на държавата и се предава за унищожаване на органите на МВР. За това отговорността му правилно е ангажирана на посоченото правно основание, като размерът на наложените му имуществени санкции е определен в законоустановените граници и съобразен с тежестта на извършените нарушения.

При така направените изводи, касационният съдебен състав приема, че първоинстанционното решение е неправилно и следва да бъде отменено.

Разгледано по същество оспорването на НП, настоящият касационен състав не намира основание за отмяната му. Същото е издадено в предписаната от закона форма, от компетентен орган, при съответствие с материалния закон. Санкционираното дружество „Лъки“ ООД е осъществило от обективна и субективна страна състава на установеното нарушение, поради което отговорността му е ангажирана законосъобразно. Наложеното наказание по вид и размер е в съответствие с целта на закона, поради което обжалваното наказателно постановление следва да се потвърди, тъй като е законосъобразно.

По изложените съображения настоящият касационен съдебен състав отменя решението на първостепенния съд и потвърждава оспореното наказателно постановление.

Така мотивиран и на основание чл.221, ал.2, предл.2 от АПК, във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХІХ-ти състав

 

Р   Е   Ш   И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 6 от 07.01.2016 г., постановено по НАХ дело № 67/2015г. по описа на Районен съд Карнобат и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4099 от 12.02.2014 г., издадено от Заместник- министъра на културата, с което на основание чл. 98в, ал. 1 от Закона за авторското право и сродните му права на „Лъки“ ООД, ЕИК 102044199, гр. Карнобат, е наложено наказание – Имуществена санкция в размер на 3000 /три хиляди/ лева за нарушение на чл. 97, ал. 1, т. 6, предл. 3 от ЗАПСП.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

            ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

           ЧЛЕНОВЕ: 1.

                                                                                             2.