Р  Е  Ш  Е  Н  И  Е

 

Номер       501                     17 март 2015  година         град  Бургас

 

                                           В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, XIV –ти административен състав, в публично заседание на дванадесети март, две хиляди и петнадесета година, в състав:                                              

                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Галина Радикова

                                                ЧЛЕНОВЕ:1. Златина Бъчварова

                                                                     2.Атанаска Атанасова

 

 

Секретар Г.Ф.

Прокурор Андрей Червеняков

като разгледа докладваното от съдия Златина Бъчварова                              

касационно административно дело номер 337 по описа за  2015 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН.

Образувано е по касационна жалба наОлблекс“ЕООД с ЕИК по Булстат 200229894, със седалище и адрес на управление-***, представлявано от М. Т. М. против решение № 217/29.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 480/2014г. по описа на Районен съд – Царево, с което е изменено наказателно постановление № 20-000341/ 12.08.2014 година на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, в частта, с която за нарушение на чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 КТ, на дружеството е наложена „имуществена санкция“ в размер на 2 500.00 лева на основание чл.414 ал.3 КТ, като  съдът е намалил  размера й от 2500.00 лева  на  1 500.00 лева и е потвърдил наказателното постановление в останалата му част.

  Касаторът, редовно уведомен, не се явява и не се представлява. В жалбата твърди,  че решението на Районен съд – Царево е неправилно и незаконосъобразно, за което излага подробни съображения. Моли съда да го отмени и вместо него да постанови друго, с което да отмени наказателно постановление № 20-000341/ 12.08.2014 година на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София. Не представя доказателства.

Ответникът– изпълнителният директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, редовно уведомен не се явява, не се представлява и не взема становище по жалбата.

Представителят на Окръжна прокуратура - Бургас дава заключение за неоснователност на  касационната жалба, а решението на Районен съд –Царево, като правилно и законосъобразно да бъде оставено в сила.

Касационната жалба, подадена в срока по чл. 211, ал.1 от АПК, от надлежна страна по смисъла на чл. 210, ал.1 от АПК, е процесуално допустима.

Разгледана по същество, в  пределите на касационната проверка, Административен съд- Бургас, ХІV-ти състав, намира за неоснователна по следните съображения:

Районен съд – Царево, с решение № 217/29.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 480/2014г. по описа на съда, е изменил наказателно постановление № 20-000341/ 12.08.2014 година на изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда” –София, в частта, с която за нарушение на чл.62 ал.1 вр.чл.1 ал.2 от КТ, на  „Олблекс“ ЕООД, с ЕИК по Булстат 200229894 е наложена „имуществена санкция“ в размер на 2 500.00 лева на основание чл.414 ал.3 КТ, като  съдът е намалил  размера й от 2500.00 лева  на  1 500.00 лева и е потвърдил наказателното постановление в останалата му част.

Санкцията е  наложена на Олблекс“ЕООД за това, че в качеството си на работодател на 18.07.2014г. е приел на работа в стопанисвания от него китайски ресторант в *** С. Б. И. като сервитьор без трудов договор в писмена форма в нарушение на чл.62 ал.1 вр. чл.1 ал.2 КТ. За така констатираното е съставен акт за установяване на административно нарушение № 20-000341 от 20.07.2014 г., въз основа на който е издадено оспореното пред районния съд наказателно постановление.

Основното възражение на касатора е, че не е извършил вмененото му нарушение, тъй като между него и служителката е бил налице подписан трудов договор към 18.07.2014г. Като доказателство в подкрепа на твърденията си касаторът сочи представеното от него по делото придружително писмо от 18.07.2014г. към уведомление за сключения трудов договор, подадено до ТД на НАП – Бургас.

Така постановено решението е валидно, допустимо и  правилно.

По време на проверката и при съставянето на АУАН дружеството работодател не е представил  писмен трудов договор, подписан  между него и служителката, а договорът от 18.07.2014г. е представен едва във фазата на съдебния контрол за законосъобразност на наказателното постановление, поради което и предвид противоречието му с останалите писмени и гласни доказателства по делото, същият правилно не е кредитиран от първоинстанционния съд. Придружителното писмо от 18.07.2014г., на което се позовава касатора не съдържа трите имена на лицето, което го е издало, нито печат на ТД на НАП - Бургас, тоест не съдържа два от нормативно установените реквизити на образеца, съдържащ се в Приложение № 2 към чл.2, ал.1 от Наредба № 5 от 29.12.2002г. С оглед изложеното не става ясно дали този документ е входиран от служител на ТД на НАП – Бургас на посочената в него дата, поради което същият не може да послужи като доказателство, че към 18.07.2014г. между „Олблекс“ ЕООД и С. Б. И. е бил сключен трудов договор в писмена форма.

С оглед изложеното, правилен е изводът на районния съд, че на 18.07.2014г. „Олблекс“ ЕООД като работодател е допуснал служителката на работа без наличие на такъв договор в нарушение на изискванията на чл.62, ал.1, във вр.чл.1, ал.2 КТ. За това нарушение отговорността на касатора е подведена под точната санкционна разпоредба на чл.414, ал.3 КТ, като наложената на дружеството имуществена санкция е намалена от първоинстанционния съд към законоустановения минимален размер – 1 500.00 лева.

С оглед изложеното, съдът намира касационната жалба за неоснователна, а решението на районен съд – Царево като правилно и законосъобразно да се остави в сила.

Воден от горното и на основание чл.221, ал.2, предл. І-во АПК, във връзка с чл.63, ал.1, изр. ІІ-ро ЗАНН, Административен съд - Бургас, ХIV – ти състав,

 

Р  Е  Ш  И :

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 217/29.12.2014г., постановено по административно-наказателно дело № 480/2014г. по описа на Районен съд – Царево.

Решението е окончателно.

 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

    ЧЛЕНОВЕ:  1.

 

                        

                                

      2.