ПРОТОКОЛ

 

 

 

Година 2014, 12.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       ІХ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На дванадесети май                               две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

 

Секретар: С.А.

Прокурор: ТОНИ ПЕТРОВА

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 337 по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 13:35 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ Й.А.А., редовно уведомен, не се явява.

 

ОТВЕТНИКЪТ Старши специалист в дирекция „Управление при кризи, обществен ред и сигурност”, отдел „Общофункционален контрол” при Община Бургас – К.И.Д., редовно уведомена, не се явява. Представлява се от юрисконсулт Б., която представя пълномощно.

 

ОБЩИНА БУРГАС, в качеството й на ответник по иска по чл.1 от ЗОДОВ, редовно уведомена, се представлява от юрисконсулт Б., която представя пълномощно.

 

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Тони Петрова.

 

ПЪЛНОМОЩНИКЪТ И ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът не намира пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Жалбата е неоснователна, както в частта относно принудителната административна мярка, така и в частта относно исковата претенция.

Моля да се приемат представените по делото доказателства.

Във връзка с направеното възражение по отношение на наложената санкция в размер на 51,60 лева – платената сума за паркинг, ще направя обяснение, че тя не се налага по силата на Наредбата за местни такси и услуги, а въз основа на решение на Общински съвет Бургас, тъй като не е местна такса, нито услуга. Представям препис-извлечение, което съм извадила от сайта на Общински съвет Бургас, относно това решение на Общинския съвет,с което се определя тази сума.

Нямам други доказателствени искания.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: Уважаема госпожо председател, жалбата като процесуална допустима да бъде допусната до разглеждане.

Нямам доказателствени искания. Не възразявам да се приобщи към доказателствения материал така представеното доказателства.

 

Съдът, по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на административната преписка, изготвена във връзка с обжалването на наложената принудителна административна мярка, същите доказателства подробно описани в съпроводително писмо, находящо се на л. 12 от делото, както и представеното от юрисконсулт Б. препис-извлечение от Протокол №11 от заседание на Общински съвет Бургас, проведено на 26.06.2012 година.

Като съобрази изявленията на присъстващите днес представители, че други доказателства по делото няма да се ангажират, както и след като констатира, че доказателствени искания не се съдържат и в депозираната жалбата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Б.: Уважаема госпожо председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна. На жалбоподателя е съставен акт за установяване на административно нарушение съгласно чл.5, т. 12 от Наредбата за управление на отпадъци и поддържане на чистота на територията на Община Бургас, тъй като административният орган е установил, че паркираното моторно превозно средство пречи на събирането на отпадъците и затруднява извършването на техните действия. Поради тази причина, тъй като моторното превозно средство, както се вижда от снимките, е поставено в непосредствена близост и пречи на контейнерите, сметопочистващата фирма не може да изпълнява задълженията си и с оглед на това е приложена съответната мярка от административния орган, за която жалбоподателят е платил сумата, посочена в касовата бележка, която, както обясних, не се определя съгласно Наредбата за местни такси и цени на услуги, а съобразно решение на Общински съвет Бургас, тъй като не се касае за местна такса и услуга. С оглед на това моля да постановите Вашето решение и присъдите в полза на Община Бургас юрисконсултско възнаграждение.

ПРОКУРОР ПЕТРОВА: Уважаема госпожо председател, искът е неоснователен. Не са налице основанията по чл. 1 от ЗОДОВ за ангажиране на отговорността на държавата, поради което моля като неоснователен и недоказан да бъде отхвърлен изцяло така съединеният към основния иск за отмяна на принудителната административна мярка, който също намирам за неоснователен и моля като такъв да го оставите без уважение.

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе с решение в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                                  СЪДИЯ: