ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 26.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ДЕВЕТИ административен състав       

На двадесет и шести март                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   СЪДИЯ: ПАВЛИНА СТОЙЧЕВА

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Стойчева

Административно дело номер 3379 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 13.58 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ВИНИ 77“ ЕООД, редовно уведомен, представлява се от адв.Е.П., представя днес пълномощно.

        

         ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт И., представя днес пълномощно.

                  

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Нямаме възражения по хода на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по движението на процеса, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

         Адв.П.: Поддържам жалбата така, както е депозирана.

         Представям и моля да приемете Договор за покупко-продажба на грозде за реколта 2016г; три броя фактури ведно с приемо-предавателни протоколи за приемане на гроздето и преводните нареждания за извършените плащания по всяка фактура.

         Представям процесните фактури, които вероятно са налични по делото, но ги представям още веднъж, защото към същите съм приложила приемо-предавателен протокол.

 

         Моля да назначите съдебна експертиза, вещото лице по която след като извърши проверка в счетоводството на жалбоподателя и доставчика  „Симкомерс 81“ ЕООД да установи:

Кои са доставчиците на „Вини 77“ ЕООД и „Симкомерс 81“ ЕООД доставчик ли е на жалбоподателя и на какво количество грозде;

Стоката, документирана в представените фактури продадена ли е на търговеца „Вини 77“ и това отразено ли е в счетоводството на доставчика;

         Начислен ли е данък като задължение към бюджета;

Извършени ли са плащания и по какъв начин за закупените количества грозде;

         Докъде са транспортирани доставките от „Симкомерс 81“ ЕООД и с чий транспорт; признат ли е за разход, ако е за сметка на „Вини 77“.

 

         Считам, че има непълнота и ревизионният акт страда от пороци и затова държа вещото лице да установи по категоричен начин дали е закупил това количество грозде, отразено ли е в счетоводство, заплатено ли е.

 

         Юрисконсулт И.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете приложените към преписката доказателства. Представям и моля да приемете в днешно съдебно заседание сертификати за валиден електронен подпис на лицата изготвили ЗВР, РД и РА.

         По отношение на представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя документи:

В момента не мога да ги сравня с представените в хода на ревизията, в смисъл такъв, че има представени и фактури, и приемо-предавателни протоколи, и платежни нареждания, но моля да ми дадете възможност да се запозная с тях и да се прецени дали са същите или различни от представените в хода на ревизията.

         По отношение искането за извършване на съдебно-счетоводна експертиза:

Действително въпросите поставени към експерта имат отношение към предмета на делото, но считам че няма как да отговори на въпроса продавано ли е или не грозде от „Симкомерс 81“  към жалбоподателя, като в тази връзка са налице договори, приемо-предавателни протоколи, плащания по фактури. Тези неща са констатирани в ревизионния акт и в ревизионния доклад и съществуването на тези документи не е спорно. Тяхното съдържание и верността на отразените данни в тези документи е било предмет на изследване в хода на ревизията.

 

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото представените с жалбата писмени доказателства, както и тези, изпратени от административния орган, представляващи заверено копие на ревизионната преписка, изготвена във връзка с проведената спрямо дружеството-жалбоподател ревизия, както и представените в днешно съдебно заседание от юрисконсулт И. писмени доказателства, удостоверяващи наличието на положен електронен подпис от органите по приходите изготвили част от документацията в ревизионната преписка – Заповед за възлагане на ревизия, Ревизионен доклад и Ревизионен акт.

 

По отношение на представените в днешно съдебно заседание от адв.П. писмени доказателства, съдът намира за необходимо да даде възможност на ответната страна да се запознае с тях и да вземе становище най-късно в следващото съдебно заседание.

 

Доказателственото искане на жалбоподателя поддържано в днешно съдебно заседание от адв.П. свързано с назначаване на съдебно-икономическа експертиза, съдът счете за основателно, доколкото посредством такава експертиза биха се установили правнозначими за решаването на делото факти и обстоятелства, следва да бъде уважено, поради което и на основание чл.195 от ГПК съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЗНАЧАВА съдебно-икономическа експертиза, вещото лице по която след  като се запознае с приложените по делото доказателства, както и след като посети на място счетоводствата на дружеството-жалбоподател и неговият доставчик „Симкомерс 81“ ЕООД да отговори на поставените от адв.П. въпроси, същите подробно записани по-горе в протокола в нейното изявление.

Експертизата да се изготви от вещото лице М.З.при депозит в размер на 500 лева вносим от жалбоподателя в 7-дневен срок считано от днес.

 

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът

 

ОТЛАГА следващото съдебно заседание на 02.07.2018г. от 14.00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени от днес.

Да се уведоми вещото лице след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14.10 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                 СЪДИЯ: