ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 15.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На петнадесети май                                      две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3378 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Казанлък, редовно призован, се представлява от юк. Б., с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. при МРРБ, редовно призован, се представлява от адв. К., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО:

 

юк. Б.: Уважаеми г-н председател, няма да сочим нови доказателства. Нямаме доказателствени искания. Делото е изяснено от фактическа страна. Да се приключи събирането на доказателства.

 

АДВ. К.: Уважаеми г-н председател, няма да сочим нови доказателства. Нямаме доказателствени искания. Административната преписка е представена в пълнота.  Да се приключи събирането на доказателства.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

юк. Б.: Уважаеми г-н председател, освен изложеното в жалбата искам да допълня, че обжалваното решение е постановено при пълно противоречие с фактическите установявания, посочени в него, и правните основания за неговото постановяване. Конкретно изложено обстоятелство за неефективност на разходите липсва в самото решение. В случая факти и обстоятелства, основаващи недопустимост на разходите, не са изложени, а единствено е изложен факт за наличие на сигнал за нередност. В мотивите на оспореното решение УО се е позовал на липсата на постъпило становище във връзка с подаден сигнал за нередности, но в производството по верификация на разходите същият не е изискал разяснение във връзка с представеното искане за междинно плащане. Искам отново да подчертая, че отказът за верификация и определянето на финансова корекция са два напълно различни правни института и производства. Видно от всички установени обстоятелства по делото административният орган не е разграничил същите.  С оглед на подробно изложените в жалбата обстоятелства, както и в днешното съдебно заседание, моля да отмените оспореното решение. В случай, че отмените същото моля да осъдите ответника да ни заплати разноски в размер на 300,00 лв. за възнаграждение, за което представям списък.

 

АДВ. К.: Уважаеми г-н председател, моля да оставите без уважение жалбата на Община Казанлък  и да оставите в сила процесния ИАА, който е законосъобразен. Същият отговаря на всички изисквания на АПК. Съгласно ЗУСЕСИФ достатъчно, за да бъде отказана верификация след изменението от м. ноември 2017 г. е да е започнала процедура по администриране на сигнал за нередност. В настоящия случай, както е започнала, тя е и завършила с решение за налагане на финасова корекция, което е предмет на оспорване по друго дело. Защо законодателят е преценил отказите от верификация да подлежат на обжалване е въпрос, върху който ние не можем да разсъждаваме. Подробни съображения съм изложил в писмена защита с препис за другата страна. Моля да ни присъдите разноските по делото съгласно представения списък и доказателства за плащане с молбата от м. март.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви на страните, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,43 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: