ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 20.03.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети март                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3378 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Община Казанлък, редовно призован, се представлява от юк. Б., с представено по делото пълномощно от днес. 

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – Ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. при МРРБ, редовно призован, не изпраща представител.

 

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 848/22.01.2018 г. от процесуалния представител на ответника, с която моли делото да бъде отложено поради служебната му ангажираност в Административен съд София – град. Представя копие на пълномощно, призовка и определение по адм. дело № 13590/2017 г. на АССГ.

 

По хода на делото:

юк. Б.: Оставям на преценката на съда да прецени дали е основателна, или не молбата, с която се иска отлагане на делото.

 

С оглед становището на процесуалния представител на жалбоподателя и след като се запозна с доказателствата, приложени по административната преписка, съдът намира искането за отлагане на делото и насрочването му за друга дата поради служебен ангажимент на адвокат С.К. в качеството му на процесуален представител на ответника за неоснователно. Видно от изпратената административна преписка ( л. 28 от делото) е налично пълномощно, по силата на което заместник-министърът на мррб в качеството му на ръководител на Управляващия орган на Оперативна програма „ Регионално развитие“ 2007-2013 г. и на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. е упълномощил Б.Л.Х. – ст. юрисконсулт в отдел „Нормативни актове“, дирекция „Правна“ при мррб да представлява упълномощителя пред всички административни съдилища, в това число и пред ВАС по образувани съдебни производства, по жалби, свързани с нередности, установени при изпълнение на оперативни програми, като извършва справки, участва в заседания, подава становища, жалби и други.

В случая адвокат К. от САК е формулирал искането за отлагане, позовавайки се на нормата на чл. 139 АПК. Съгласно посочената норма съдът отлага делото, ако страната и пълномощникът й не могат да се явят поради препятствие, което страната не може да отстрани. В настоящия случай молбата, с която е формулирано искане за отлагане е от 22.01.2018 г., поради което настоящият съдебен състав счита, че за ответния административен орган е съществувала обективна възможност да ангажира процесуалното си представителство в днешно съдебно заседание, в това число и посредством упълномощения преди това юрисконсулт.

С оглед горното съдът приема, че не са налице основания по чл. 139 апк за отлагане на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Община Казанлък против решение № РД-02-36-1221/13.11.2017 г.  на ръководителя на Управляващия орган на Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г. за неизвършване на плащане в размер на 64 998,66 лв.  по договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № BG16RFOP001-1.024-0001-C01 на Община Казанлък.

Съдът докладва, че по делото са постъпили доказателства с молба вх. № 382/11.01.2018 г. от ответника.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба-становище с вх. № 3166/19.03.2018 г. от процесуалния представител на ответника, в която молба е заявено, че се поддържа искането за отлагане на делото. В цитираната молба на основание чл. 229, ал. 1, т. 4 гпк, във връзка с чл. 144 апк е формулирано искане за спиране на настоящето производство поради наличното в Административен съд гр. Бургас образувано и неприключило към момента административно дело № 114 от 2018 г. по описа на съда. Същото е образувано по повод обжалване на финансова корекция на Община Казанлък, наложена с решение № РД-02-36-1351 от 18.12.2017 г. на същия административен орган. В молбата е заявено, че в случай, че делото не бъде отложено или спряно е формулирано искане за оставяне в сила на оспорения административен акт и присъждане на разноски по нарочно представен списък.

 

юк. Б.: Уважаеми г-н председател, поддържам жалбата  с всички основания, изложени в нея. Моля да бъде приета административната преписка, приложена от административния орган. Моля да приемете представените с жалбата писмени доказателства. Към настоящия момент няма да сочим нови доказателства. Нямаме доказателствени искания.

По отношение на искането за спиране считам същото за неоснователно, тъй като двете производства по определяне на финансова корекция, предмет на производството по административни дело № 114/2018 г. по описа на Административен съд гр. Бургас и настоящето производство са два различни правни института и две различни производства, включително и едното не обуславя другото. Съгласно чл. 64 от зусесиф е предвидена възможност при наличие на сигнал за нередности да не бъдат верифицирани разходи на бенефициентите. Това само по себе е самостоятелно правно основание за издаване на акт на Управляващия орган. В случая ние оспорваме този акт като издаден в противоречие на материалния и процесуалния закон.

 

Съдът, с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с жалбата, с административната преписка и с допълнително докладваните в днешно съдебно заседание молби документи като писмени доказателства по делото.

 

По отношение искането, формулирано от адв. К. в качеството му на процесуален представител на ответника, съдът счита, че следва да се произнесе по така формулираното искане в закрито съдебно заседание след изискване и надлежно представяне по делото на служебна справка относно предмета и хода на административно дело № 114 от 2018 г. по описа на Административен съд гр. Бургас.

С оглед горното и предвид необходимостта от извършване на допълнителни процесуални действия, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 15.05.2018 г. от 14,40 часа, за която дата и час страните да се считат за редовно призовани.

 

Предоставя възможност на страните до следващо съдебно заседание да ангажират доказателства в подкрепа на поддържаните от тях тези.    

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14,24 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: