ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 29.05.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесет и девети май                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3377 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15:03 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Атлиман клуб“ ЕООД, редовно призован, се представлява лично от управителя на дружеството К.М..

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на Община Приморско, редовно призован, се представлява от адв. К., с представено по делото пълномощно.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Съдът докладва, че по делото е постъпило писмо-отговор с вх. № 3551/27.03.2018 г. от ответника, с което се заявява, че в архива на Община Приморско не са открити данни за съхранението на преписка № 943/2001 г.по описа на РДНСК-Бургас.

Съдът докладва, че по делото са постъпили доказателства с молба вх. № 3869/03.04.2018 г. от жалбоподателя.

Съдът докладва, че по делото е постъпила молба с вх. № 4412/18.04.2018 г. от процесуалния представител на ответника, в която е изразено становище по допустимостта, респективно относимостта на представените доказателства от жалбоподателя.

 

управителят: Уважаеми г-н председател, представям съобщение от Община Приморско относно дължими данъци за процесните недвижими имоти. Представям го с оглед на обстоятелството, че общината таксува въпросните бунгала за ДНИ и ТБО. Имам ангажимент да представя оригинали на представените от мен доказателства в предходното съдебно заседание за сверка. Представям ги на съда и на ответната страна. Други доказателства няма да ангажирам. Нямам други доказателствени искания.

 

адв. К.: Считам, че съобщението за МДТ е неотносимо към настоящия спор. С него не се установява законност на обектите, касае се за дължими данъци на НИ. Никой не оспорва собствеността на жалбоподателя.  Въпросът,  е че към момента няма надлежно издадено разрешение за ползване на процесните имоти, нито за построяването им. Във връзка с това, че в мотивите на процесната заповед административният орган се позовава на предишна своя заповед № 976 от 09.11.2015 г., направена по искане за категоризация на същите бунгала от 2015 г. ще представя и моля да приемете следните доказателства - административната преписка по тази предходна заповед, ведно с жалбата на „Атлиман клуб” ЕООД против предишната заповед и съдебното решение на Административен съд гр. Бургас, както и протокол №31 от 02.10.2017 г. на Общинската експертна комисия по категоризиране на туристически обекти при Община Приморско, което  решение е послужило за издаване на процесната заповед. Мисля, че този протокол не е приложен към преписката.

 

управителят: Моля да се приемат като доказателства.

 

Съдът с оглед становището на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените от процесуалния представител на жалбоподателя  с молба от 03.04.2018 г. документи като писмени доказателства по делото.

приема представените в днешно съдебно заседание от двете страни документи като писмени доказателства по делото.

 

Страните:  Няма да ангажирамe други доказателства. Нямамe други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания на страните по доказателствата съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

управителят: Уважаеми г-н председател, моля да уважите така подадената жалба и отмените заповедта за отказ за категоризиране на туристически бунгала „CASA MIA като незаконосъобразна и неправилна. В хода на делото ангажирахме доказателства, че е имало административна преписка, инициирана от Община Приморско за премахване на незаконно строителство и приложихме отговора на РДНСК по тази административна преписка, която е приключила със заключение, че въпросните бунгала и сгради са законно построени, въведени по надлежния ред в експлоатация и са построени съобразно Правилника за капитално строителство. Приключвайки тази административна преписка повторно този въпрос не може да се разглежда. Община Приморско е била страна по тази преписка и не е обжалвала акта на РДНСК гр. Бургас. Приложихме и протокол за въвеждане в експлоатация на 10 от 13-те бунгала, който е надлежно съставен от комисия на „Строителни войски”. Те са били не само на самостоятелно, но и на главно подчинение на Министерството на отбраната. Имали са собствени правила да издават протоколи. Техните протоколи са валидни и действителни. В случая приложеният протокол от комисия на ГУСВ е автентичен и годно доказателство за това, че въпросните бунгала са законно построени и надлежно въведени в експлоатация. В този смисъл считаме, че писмото на рднск играе ролята на документ, изискуем по Закона за туризма за категоризация досежно обстоятелството за въвеждане в експлоатация и законност на обекта. Моля за срок за писмени бележки, за да изложим и други наши твърдения. Община Приморско възпрепятства събирането на доказателства по делото, досежно поисканите материали те са били страна по преписката, това са техни издадени документи и те ги притежават тези документи. Обстоятелството, че не ги представят по делото означава, че те възпрепятстват доказването на нашите твърдения. Моля да ми се присъдят разноски. 

 

адв. К.: Уважаеми г-н председател, от името на доверителя ми моля да постановите решение, с което да потвърдите заповед № 1071/19.10.2017 г. на кмета на Община Приморско като правилна и законосъобразна, респективно да отхвърлите жалбата на Атлиман клуб“ ЕООД против същата, като ни присъдите направените по делото разноски.

 В хода на съдебното производство сме взели становище по всички  представени доказателства от жалбоподателя по отношение на тяхната допустимост и относимост към предмета на спора. Безспорно е, че към настоящето производство жалбоподателят не е предоставил и не е представил документ, с който да установяваме въвеждането на обекта в експлоатация или законността на строителството.  Нито един от документите, които са представени, удостоверяват това нещо. По отношение на така представения протокол на комисията по чл. 67 от Правилника за капиталното строителство сме взели отношение в становището по доказателствата, което поддържаме изцяло, тъй като приемането на обектите по тогавашния ред се извършва на основание Наредба № 6 и обектите са се въвеждали в експлоатация в строителството с акт обр. 16. Ако се касае за обекти на Министерство на отбраната, то това е следвало да бъде с нарочна комисия на самото Министерство по чл. 68. По отношение, доколкото в мотивите на заповедта се сочи предишна заповед с представянето в настоящето съдебно заседание на доказателства се установи, че в едното производство са представени други доказателства, по които кметът се е произнесъл, но изводите са същите, както и по предишната заповед не водят до промяна на фактическата обстановка, тъй като не е представен нито един надлежен документ  по отношение строителството. Моля да ни присъдите направените по делото разноски. Представям списък по чл. 80 ГПК, като същите са в минимума по Наредбата.

 

реплика на управителя: Възразявам за прекомерност на адвокатското възнаграждение. Имало е настина предходна жалба и влезнало в сила съдебно решение, но по предходното дело не сме разполагали с тези документи и не сме знаели, че има преписка в рдснк.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Предоставя  на страните 7-дневен срок, считано от днес, в който да представят подробни писмени бележки по съществото на спора.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,17 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: