ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 20.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На двадесети март                                         две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно  дело номер 3377 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 14:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Атлиман клуб“ ЕООД, редовно призован, се представлява лично от управителя на дружеството К.М..

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – кмет на Община Приморско, редовно призован, се представлява от адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от Атлиман клуб“ ЕООД против Заповед № 1071/19.10.2017 г. на кмета на Община Приморско, с която е отказано определяне на вида и категорията на туристически обект (място за настаняване - клас „Б“): Бунгала „CASA MIA, находящи се в гр. Приморско, ММЦ, местност „Пясъка“.

 

управителят: Уважаеми г-н председател, поддържам така подадената жалба. На първо място при преглед на преписката видях,че са изпратени постановленията за възлагане на НИ, издадени от ЧСИ, без вписване. Впоследствие ни бяха представени екземпляри с вписване на Службата по вписванията. Това е важно обстоятелство с оглед установяване характера на НИ. В този смисъл моля да задължите ответника да ги представи или евентуално ние да ги представим с щемпел на Службата по вписванията. Ние сме ги представили във връзка с преписката. Моля да задължите ответника да представи преписка № 943 от 13.12.2001 г., в която са искали събаряне на незаконно строителство, във връзка с която преписка ответникът като страна са получили писмо от РДНСК – Бургас, в което се заявява, че посочените сгради са част от капиталното строителство на Строителни  войски и са в съответствие с Правилника за капитално строителство, построени са законно и са въведени по надлежен начин в експлоатация. В тази връзка искаме ответника да представи цитираните в това писмо Констативен акт № 13 от 29.10.2001 г., Протокол, съставен от Община Приморско, от 02.11.2000 г. за установяване какво е построено върху терена и Протокол на основание чл. 32 от Правилника за капитално строителство за въвеждане в експлоатация. Като доказателство представям писмо от РДНСК – Бургас, че не съхраняват тази преписка, а ответникът е бил страна по тази преписка и трябва да ги има тези документи. Представям Удостоверение за данъчна оценка и писмото на РДНСК по наше запитване да ни предоставят въпросната преписка. Доколкото видно от писмото тази преписка не се съхранява, а ответникът е бил страна по тази преписка, то моля да се задължи същия да представи цитираните документи, които видно от предходното писмо на РДНСК, са били налични по преписката и ответникът като страна е бил запознат със съдържанието им и би трябвало да разполага с тях. В случай, че ответникът не предостави исканите документи моля да се приеме, че той възпрепятства събирането на доказателства и да се приложи чл. 176 ГПК.

Няма да соча други доказателства. Нямам други доказателствени искания на този етап.

 

Адв. К.: Считаме жалбата за неоснователна. С преписката по искането за издаване на категоризация на обектите са представени като доказателства копие от документи, които са нечетливи, неясни, с нанесени поправки. Доколкото може да се разчетат, ще се опитам да ги упомена – Констативен акт за приемане на завършен обект и предаването му в експлоатация с неустановена и коригирана дата, явно поправена ръкописно върху напечатан текст – 17.11.1971 г. или 1970 г., сметка за изплащане на завършени обекти, препис извлечение от опис на ДМА, извлечение от сметка 203, протокол от 22.05.1990 г., неразчетим протокол за въвеждане в действие с неустановена дата. Те са представени пред нас и отдолу са заверени от страната, която ги е представила, но те са ни представени в този вид, ние нямаме оригиналите на документите. Същите са били изследвани по други преписки, по споровете за търпимост на обектите. Страната е била задължена да ги представи, но така и не са представени, ние ги нямаме. В тази връзка по направеното доказателствено искане да представим документи, които се съдържат в преписка на РДНСК, заявявам, че първо тези документи не са издадени от Общината, ние нямаме такава преписка и в рамките на искането сме направили нарочно запитване до РДНСК дали те ги съхраняват и ги имат с оглед направено конкретно искане по преписката за категоризация. От РДНСК са ни отговорили, че нямат такива документи. Тези документи, за които говорих преди малко освен, че са представени в нечетлив вид и неясни копия, поради което не може да се установят нито дати, нито основания, нито обекти, за които се отнасят, нито от кои лица са ги изготвили същите, техни длъжности, специалности, поради което моля да задължите жалбоподателя да представи същите в оригинал за сравнение и даване на възможност за конкретизиране на оспорването ни и доказателствени искания в тази насока.

Отделно от това същите са неотносими към спора, тъй като не установяват нито идентичност на процесните обекти по вид и характер на конструкцията, нито по местонахождението, нито по време на изграждане, нито с представения акт на жалбоподателя за собственост – постановление за възлагане на НИ от 09.05.2014 г. на ЧСИ Я.Б.. Отделно от това оспорваме доколкото в представеното нечетливо копие на един от протоколите се разчита съкращението ПКС, което е възможно да се приеме като абревиатура на Правилника за капитално строителство го оспорваме като допустим, а отделно от това и като неверен, тъй като същият няма изискуемото съдържание съобразно Правилника, а съгласно чл. 65, ал. 5 от Правилника за капитално строителство всички обекти на МНО се приемат от нарочен орган – Държавната техническа комисия на МНО. Видно от самите протоколи, извлечения от сметки тези обекти не са приети от такава техническа комисия. Напротив, касае се за ламаринени бараки, които са различни от тези, които се претендират от жалбоподателя. Отделно от това представените опис на ДМА, включени в капитала на ГУСВ, поделение 64580 – Стара Загора, извлечение от сметка 203 по аванс на Строителни войски 64580 от една страна не установяват идентичност на процесните сгради, а от друга страна са неверни и неавтентични, поради което ги оспорвам като такива. Моля да задължите жалбоподателя да ги представи в оригинал за сравнение и да ни дадете възможност да направим доказателствено искане по оспорването.   

 

Съдът, с оглед становището на страните и по повод формулираните от тях доказателствени искания и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

приема представените в днешно съдебно заседание от процесуалния представител на жалбоподателя документи като писмени доказателства по делото, като относно тяхната относимост съдът ще се произнесе с крайния си съдебен акт.

задължава жалбоподателя в 14-дневен срок, считано от днес, да представи по делото заверени и четливи екземпляри от приложените по делото документи в нечетлив вид, като указва на същия за следващо съдебно заседание да носи за сверка и оригиналите на документите, копия от които е задължен да представи с настоящето определение.

предоставя възможност на жалбоподателя в указания по-горе 14-дневен срок да представи за прилагане по делото на поисканите от него постановления за възлагане на ни с положен върху тях печат, удостоверяващ извършеното вписване в Службата по вписванията.

предоставя възможност на процесуалния представител на ответника в указания по-горе 14-дневен срок да се запознае с доказателственото искане на процесуалния представител на жалбоподателя в днешно съдебно заседание, като в указания срок следва да представи за прилагане по делото на поисканите доказателства, които по мнение на процесуалния представител на жалбоподателя съставляват част от административна преписка № 943 от 2001 г. по описа на рднск-Бургас (твърди се, че част от тези документи по тази преписка следва да се съхраняват в Община Приморско, която е била страна в производство по цитираната преписка). В случай, че такива документи не са налични в Община Приморско информация за това обстоятелство следва да бъде представена в писмен вид с екземпляр за жалбоподателя.

С оглед необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 29.05.2018 г. от 14,30 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 14,57 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: