ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.06.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На тринадесети юни                                    две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3372 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,00 часа се явиха:

За жалбоподателя „Оникс Импекс“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника - началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Л., с представено по делото пълномощно.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 6011/30.05.2018 г. от ответника / от л. 394 до л. 427 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

юк. Л.: Моля да се приемат представените от нас доказателства. Няма да сочим нови доказателства. Нямаме нови доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с молба вх. № 6011/30.05.2018 г. от ответника  /от л. 394 до л. 427 от делото/ писмени доказателства.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

юк. Л.: Уважаема г-жо председател, считам, че подадената жалба е процесуално допустима. Същата е подадена в законоустановения срок от лице, имащо правен интерес, то е именно адресат на процесната заповед. Считам обаче същата за неоснователна и като такава следва да бъде оставена без уважение и да потвърдите изцяло решението на началника на Митница Бургас като правилно и законосъобразно.

На първо място считам, че актът е издаден от компетентен орган в законоустановената форма и реквизити. По никакъв начин не е нарушено твърдяното право на защита на дружеството-жалбоподател. Същото е било уведомено преди издаване на процесното решение за мотивите, въз основа на които ще бъде издадено същото. Жалбоподателят е имал възможност и му е предоставена такава да се запознае с материалите по преписката, но същият не се е възползвал и не е изразил становище. Въз основа на получен доклад от Европейската служба за борба с измамите /ОЛАФ/ е извършен последваш контрол на митническа декларация, приета на митнически пункт пристанище „Бургас-център” и е установено, че стоките по митническата декларация са били въведени от Китай в Тайван, където са били само претоварени на други контейнери, но това по никакъв начин не променя техния произход. Впоследствие при митническото оформяне на стоката пред митнически пункт пристанище „Бургас-център” са представени сертификати за непреференциален произход на стоката. Тези сертификати обаче имат индикативна стойност. За същите липсва процедура по административна проверка за разлика от сертификатите за преференциален произход. В тежест на дружеството, което е вносител и съответно декларатор на стоката, е съответно да установи действителния произход на внасяната стока. В конкретния случай не е установен тайванския произход на стоката и не е оспорено съдържанието на доклада на олаф. Безспорно е установен китайския произход на стоките по митническата декларация. Предвид установения китайски произход за стоките е в сила регламент за изпълнение 2015/519 на комисията от 26.03.2015 г., като стоките подлежат на облагане с антидъмпингово мито, за което е издадено и процесното решение, с което е постановено дружеството да заплати пълния размер на антидъмпингово мито и частично заплащане на ддс. По отношение на оплакванията, че в митническата декларация са посочени друг получател и друг изпращач на стоката моля да имате предвид, че в доклада  на олаф е посочено, че са налице редица аналогични случаи и това е честа практика в Тайван.  В случая безспорно е установен китайският произход на стоките. Дружеството като декларатор на стоката носи отговорност както за данните в декларацията, така и за придружаващите я към нея документи. Същото не е направило необходимото да се увери в действителния произход на стоката и да посочи за същата китайския й произход при митническото й оформяне, като заплати дължимите за това митнически сборове и публични държавни вземания.

С оглед гореизложеното Ви моля да оставите жалбата без уважение като неоснователна и недоказана и да потвърдите изцяло решението на  началника на Митница Бургас като правилно и законосъобразно. Моля да ни присъдите направените в производството разноски, както и юрисконсултско възнаграждение. Претендирам за прекомерност  на адвокатското възнаграждение на процесуалния представител на жалбоподателя.  

 

 

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:08 часа.

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: