ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 18.04.                                                                        град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На осемнадесети април                               две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3372 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,31 часа се явиха:

За жалбоподателя „Оникс Импекс“ ЕООД, редовно уведомен, не се явява представител.

За ответника - началник на Митница Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Л.- представя пълномощно.

 

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 1968/15.02.2018 г. от жалбоподателя / от л. 245 до л. 263 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 2878/12.03.2018 г. от ответника / от л. 273 до л. 363 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателство с молба вх. № 3582/27.03.2018 г. от ответника, а именно - заповед за заместване № ЗМ-1000-914/27.10.2017 г. на началника на Митница Бургас / от л. 366 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателство с молба вх. № 3806/02.04.2018 г. от ответника, а именно - заповед рег. № 255/14.09.2017 г. на директора на Агенция "Митници“ / от л. 368 от делото/.

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 4387/17.04.2018 г. от ответника / от л. 371 до л. 387 от делото/.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

юк. Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на „Оникс Импекс“ ЕООД, с ЕИК по Булстат *******, със седалище и адрес на управление *******, представлявано от управителя Н.Г.К. против решение № 32-307946/03.11.2017 г. на началника на Митница Бургас, с което са определени публични задължения за плащане от страна на дружеството-жалбоподател, а именно окончателно антидъмпингово мито /А30/ -108 398. 45 лв. и ддс /В00/ - 21 679. 69 лв.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК.

 

юк. Л.: Оспорвам жалбата. Моля да се приемат представените доказателства. Няма да сочим други доказателства. Искам да поясня, че тези китайски декларации са приложение 10 към доклада на олаф. Приложение 10 съдържа декларация за въвеждане F1 и декларация за извеждане от зоната F5.  Чрез тях, това е една примерна декларация, се показва как се засичат данните от декларация F1 в декларация F5. Това е посочено в клетка 33, където става въпрос за вид артикул, описание на стоката, бройки и т.н. Процесният внос е посочен в приложение 2 към доклада на ОЛАФ /Excel-ска таблица/ под № 75 нататък, в първата колона е датата, на която стоките са изведени от свободната зона - 13.08.2015 г.  Втората колона са номерата на декларациите на извеждане от зоната, третата колона е митническият режим и т.н. Номерата на контейнерите са MRKU8728254 и MSKU5650750, датата на въвеждане на стоките в свободна зона е 11.08.2018 г., а последната колона е вносната декларация. По номера на контейнерите, по описание на стоката, по количество административният орган свързва извършения внос от страна на жалбоподателя с неговото име, това че е извършено от него. В приложение 2 се съдържат данни за контейнерите, с които стоката е въведена на територията на страната - описание на стоката, брой, количество и номерa на контейнерите, с които стоката е въведена в България.

Коносаментът от Китай за Тайван не знам къде е, не е предоставен на олаф.  За да бъде издаденото процесното решение е направен и анализ на документите към декларацията, там има данни за свободната зона, където са били натоварени стоките. Всички документи, които дружеството е представило при митническото оформяне на стоката, са приложени към декларацията. Извършена е проверка, която установява, че стоките само са въведени в свободна зона без да бъдат преработени, те си запазват китайския произход. В сертификатите за стоката е посочен тайвански произход, а тя реално е с китайски, това е наложило налагането на антидъмпингово мито. Ние стъпваме на база на информация на олаф, на приложенията и на извършената повторна проверка. Декларациите, които ние сме представили като превод в днешното съдебно заседание, не касаят вноса на жалбоподателя, а по какъв начин се засичат данните. По какъв начин декларацията за извеждане от свободна зона може да бъде засечена с декларацията за въвеждане в зона. 

 

Съдът намира, че  с оглед изясняване предмета на спора и изложеното в становището на жалбоподателя, депозирано по делото, следва да задължи административният орган, да представи допълнителни доказателства.

Ето защо и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с молба вх. № 1968/15.02.2018 г. от жалбоподателя / от л. 245 до л. 263 от делото/; с молба вх. № 2878/12.03.2018 г. от ответника / от л. 273 до л. 363 от делото/; с молба вх. № 3582/27.03.2018 г. от ответника / от л. 366 от делото/; с молба вх. № 3806/02.04.2018 г. от ответника / от л. 368 от делото/ и с молба вх. № 4387/17.04.2018 г. от ответника / от л. 371 до л. 387 от делото/ писмени доказателства.

 

Задължава началника на Митница Бургас да представи доказателства, установяващи че дружеството-жалбоподател е вносител на процесните стоки от Китай и износител на същите от територията на Тайван за България, както и коносамент за натоварените в Китай стоки, предмет на процесния внос, разтоварени в Тайван, в 20-дневен срок от днес.

 

не приключва събирането на доказателства.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 13.06.2018 г. от 10,00 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени.

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:58 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: