ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 05.06.                                                                   град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На пети юни                                              две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3371 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:41 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „М.Ч.“ ЕООД, редовно призован, не изпраща законен представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат З., надлежно упълномощен с пълномощно, представено по делото.

Ответникът изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощена с пълномощно, представено по делото.

Не се явяват вещите лица инж. К.М. и М.Д..

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ПОСТЪПИЛО е становище от адвокат З. на 13.03.2018 г., с което възразява да бъдат събирани доказателства от трети неучастващи по делото лица. Излага и други възражения, свързани с доказателствените искания на другата страна и в случай, че съдът допусне събиране на гласни доказателства по искане на ответника, иска да бъдат разпитани и служителите от ДФ „Земеделие, които са извършили предходни две проверки на същия обект и са дали становище за неналичие на каквито и да е данни за функционална несамостоятелност и изкуствено създаване на условия.

ДОКЛАДВА, че след предходното съдебно заседание е постъпила и молба от ответника, в която освен искания за събиране на доказателства от трети неучастващи по делото лица, е потвърдено и искането за допускане на двама свидетели – лицата К.Ю.и В.Т., за да потвърдят констатациите от извършената проверка на място и да възпроизведат преките си впечатления от функционалната несамостоятелност на инвестицията на жалбоподателя. Към молбата е приложен контролен лист за проверка на място, в който тези две лица, извършили проверката, са отразили направените от тях констатации.

ДОКЛАДВА, че от ответника на 28.05.2018 г. са постъпили писмени доказателства, представляващи заявление за подпомагане на дружеството-жалбоподател и заявление за подпомагане на „Ясен месец” ЕООД, ведно с всички доказателства приложени към заявленията.

Освен това съдът с две определения по чл. 192 от ГПК задължи трети неучастващи по делото лица – „Ясен месец“ ЕООД и Община Малко Търново да представят писмени доказателства, които се намират у тях и имат значение за делото. Отговор не се е върнал.

Съдът докладва, че с определение от 30.05.2018 г. е назначена съдебно-техническа експертиза, към която освен формулираните от страните въпроси съдът е поставил още един въпрос.

 

АДВОКАТ З.: Независимо дали ще допуснете двамата поискани свидетели, аз държа да бъде допуснат един свидетел при режим на довеждане в следващо съдебно заседание. Искането ми е обусловено, в случай че допуснете двамата свидетели К.Ю.и В.Т., да бъдат разпитани, преди това да разпитате извършилите проверката служители на фонда, които са подписали контролните листи, които са по делото.

Преди да бъде извършена последната проверка от К.Ю.и В.Т. на 21.06.2016 г. на същия обект са извършени две други проверки от проверяващи от фонда, които са декларирали, подписали и установили, че не е налице каквато и да функционална самостоятелност за създаване на условия.

Исканият свидетел, на който съм посочил името – Е.Г., ще установява обстоятелството, свързано с това, че двата обекта – на доверителя ми и на „Ясен месец“ ЕООД, са имали абсолютно  самостоятелни входове, отделни достъпи. Той често е посещавал обекта на място.

По отношение на искането за разпит на К.Ю.и В.Т. Вие мисля, че задължихте да представят протокол, който е представен с молба и се намира на л. 814 от делото. Не виждам тези свидетели какво различно ще кажат от това, което са установили.

Моля да бъдат допуснати до разпит и свидетелите Д.Д. и М. М. (том 4, л. 708 от делото). Това е първата проверка. След това на л.751, том 4 има нова проверка и там мисля, че са други служители С.Й. и М.К., които пак установяват, че няма проблем. 

Не съм запознат с ново представената преписка. Моля да ми дадете възможност да се запозная и изразя становище по представените доказателства, предвид големия им обем.

 

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от ответника писмени доказателства, представляващи заверени копия от заявленията за подпомагане на дружеството-жалбоподател и на дружеството „Ясен месец“ ЕООД, ведно с всички приложения към тях.

Тъй като тези писмени доказателства са около шест тома, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

 

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя в едномесечен срок от днес да изрази становище в писмен вид с копие за другата страна.

 

По направените искания от двете страни за събиране на гласни доказателства, съдът по принцип счита, че след като длъжностни лица в това си качество са извършили проверки и възприетото са отразили в контролен лист, който представлява надлежна форма за отразяване на констатациите от тези проверки, липсват основания съставителите, тоест длъжностните лица, да бъдат разпитани като свидетели, за да изложат в показанията си същото, което са отразили и в съответния документ. В процесния случай обаче се твърди, че служители на един и същ орган през кратък период от време по отношение на едно и също обстоятелство и извършване на проверка на един и същ обект, са направили констатации, които са взаимно противоречиви, по тази причина съдът счита, че служителите на Държавен фонд „Земеделие“, които са извършили въпросните проверки, следва да бъдат разпитани в съдебно заседание, като те следва да бъдат разпитани в едно съдебно заседание. По тази причина и воден от тези мотиви, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА събирането на гласни доказателства чрез разпита на свидетелите В.Т. Т., К.И.Ю. – служители на ДФ „Земеделие“, Дирекция „Технически инспекторат“ при режим на довеждане от ответника и свидетелите Д.Д., М. М., С.Й. и М.К. – служители на ДФ „Земеделие“, Областна дирекция – гр. Ямбол, Регионален технически инспекторат, които да бъдат призовани на служебният им адрес.

 

Съдът, при назначаване на съдебно-техническата експертиза, формулира въпрос към вещото лице, който по съдържание е идентичен с фактите и обстоятелствата, за които процесуалният представител на жалбоподателя е поискал събирането на гласни доказателства чрез разпита на свидетеля Е.П.Г.. По тази причина към настоящия етап съдът счита, че разпитът на този свидетел не е необходим. След приемане на заключението по съдебно-техническата експертиза, въпросът за събиране на това гласно доказателство може да бъде обсъден отново.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.10.2018 г. от 11:45 час, за която дата и час страните са длъжни да следят сами и да се считат за редовно призовани.

Да бъдат призовани на служебния им адрес свидетелите Д.Д., М. М., С.Й. и М.К. – служители на ДФ Земеделие, Областна дирекция гр. Ямбол, Регионален технически инспекторат.

Свидетелите К.И.Ю. и В.Т. са допуснати при режим на довеждане от ответника за следващо съдебно заседание. 

Да се уведомят вещите лица инж. К.М. и М.Д..

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 12:11 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: