ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 06.03.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІ-ти административен състав

На шести март                                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛИЛИЯ АЛЕКСАНДРОВА

                                                     

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Александрова

административно дело номер 3371 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11:11 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „М.Ч.“ ЕООД, редовно призован, не изпраща представител. За него се явява представител по пълномощие адвокат З., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

Ответникът изпълнителен директор на Държавен фонд „Земеделие“, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Л., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

Съдът, на основание чл.141 от ГПК, във вр. с чл.144 от АПК, УКАЗВА на пълномощниците на страните, както и на всички лица, които присъстват в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание (изключени мобилни устройства, изразяване на становища и реплики, след предоставена от съда дума, задаване на въпроси към свидетели и вещи лица при спазване на установения процесуален ред и др.), да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, на страна, на представител, на свидетел и на вещо лице.

Предупреждава всички участници в процеса, че при неизпълнение на така дадените указания, ще им бъде наложена глоба на основание чл.91, ал.1, във вр. с чл.89 от ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

На основание чл.142, ал.1 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК и поради липса на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го ДОКЛАДВА

Производството е образувано по жалба против решение №02/311/00413/3/01/04/01/26.09.2017 на и.п. директор на ДФ „Земеделие“, с което на жалбоподателката е определена финансова корекция в размер на 219 866,50 лв.

С жалбата има направено особено искане за спиране на изпълнението на обжалвания акт.

 

АДВОКАТ З.: Не поддържам искането за спиране на предварителното изпълнение на обжалвания акт.

Поддържам подадената жалба против постановеното решение, като изцяло поддържам и направените с жалбата доказателствени искания за представяне по делото на цялата преписка по кандидатстване за финансиране, тъй като, доколкото успях да се запозная с делото, същата не е в цялост. Становището ни е, че преписката не е представена изцяло в своята пълнота.

Поддържам и направените искания за допускане на съдебно-техническа експертиза с формулирани въпроси в депозираната жалба и за допускането на съдебно-счетоводната експертиза, с въпроси също  формулирани в жалбата.

Поддържам и направеното искане за допускане при режим на довеждане на двама свидетели, които ще установяват факти и обстоятелства, свързани със самостоятелното функциониране на къщата за гости на дружеството-жалбоподател, както и факти и обстоятелства свързани с констатацията в обжалваното решение по т.1, касаещи функционална несамостоятелност и изкуствено създаване на условия, свързани с твърдяна липса на граница между двата парцела, общият вход за различните обекти, общата инфраструктура и прочие, които ние оспорваме и твърдим, че тези констатации не отговарят на обективната истина.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

По отношение на доказателствените искания на жалбоподателя - предоставям на съда.

Държавен фонд „Земеделие“ в днешното съдебно заседание също прави искане за събиране на доказателства, подробно изброени в шест точки, в молба, която представям, с копие за жалбоподателя.

Моля да ми бъде дадена възможност да представя заявленията за подпомагане на жалбоподателя „М.Ч.“ ЕООД и „Ясен месец“ ЕООД, дружеството, което е кандидатствало за финансиране по мярка 311, чиито предмет на инвестиции твърдим, че е налице нефункционално и наличие на изкуствено създадени условия за получаване на финансово подпомагане в противоречие със закона.

Второто искане е на осн. чл.192 от ГПК да задължите „Ясен месец“ ЕООД като трето неучастващо по делото лице да представи препис на документи, подробно описани в молбата под т.ІІ, подточки 1, 2 и 3, като имаме и алтернативно искане, също посочено в молбата.

Също така имаме искания за допускане на съдебно-счетоводната експертиза и съдебно-техническа експертиза, които да бъдат допуснати при условие за посещение на Държавен фонд „Земеделие“, Централно управление София, както и да бъдат допуснати свидетели - служители на Държавен фонд „Земеделие“, извършили проверката на място през м. юни 2016г. Същите са съставили протокол. Свидетелите са служителите от техническия инспекторат, резултата от проверката присъства в протокол, който присъства в материалите по делото.

 

На основание чл.157 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените с жалбата писмени доказателства съгласно опис на л.18 от делото.

ПРИЕМА представените от административния орган писмени доказателства съгласно опис на л. 2, 3 и 4 от делото.

ДАВА възможност на процесуалния представител на жалбоподателя, в 7-дневен срок от днес, след като извърши подробна справка по делото, да посочи в какво се изразяват непълнотите в административната преписка и да посочи конкретни документи, които иска да бъдат представени.

ДАВА възможност на ответника, в същия срок, да представи заявленията за подпомагане на жалбоподателя и на „Ясен месец” ЕООД, във връзка с първото му доказателствено искане, обективирано в молбата, представена в днешното съдебно заседание.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, с всички документи, които се намират в Държавен фонд „Земеделие“ - Централно управление и тези, които се намират в местната структура на Държавен фонд „Земеделие“, както и като извърши оглед на място, да даде заключение по формулираните от жалбоподателя въпроси на л.16 от делото, както и по формулираните от ответника въпроси, съдържащи се в нарочна молба, в т.VІ , депозирана от процесуалния му представител в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 600лв., вносим по сметка на Административен съд Бургас, от които 350 лв. вносими от жалбоподателката и 250 лв. вносими от ответника, в 14-дневен срок от днес.

УКАЗВА на страните, че следва в този срок да депозират доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че след представяне на доказателствата за внесен депозит, съдът ще определи вещо лице.

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводната експертиза, вещото лице по която, след като се запознае със събраните по делото доказателства, като извърши справка в счетоводството на жалбоподателя и в Държавен фонд „Земеделие“ – Централно управление, да даде заключение по въпросите формулирани от жалбоподателя на л.16 от делото и по въпросите, формулирани от ответника в т.V от молбата депозирана от процесуалния представител на ответника в днешното съдебно заседание.

ОПРЕДЕЛЯ първоначален депозит в размер на 400лв., вносим по сметка на Административен съд Бургас, от които 200 вносими от жалбоподателя и 200 вносими от ответника, в 14-дневен срок от днес.

УКАЗВА на тези страни, че следва в този срок да депозират доказателство за внесения депозит.

УКАЗВА на страните, че след представяне на доказателствата за внесен депозит, съдът ще определи вещо лице.

 

УКАЗВА на ответника, че по искането на събиране на доказателства по делото от трети неучастващи по делото лица, съдът ще се произнесе в закрито заседание, след като ответникът представи копие от молбите, които да бъдат изпратени до тези лица съобразно разпоредбата на чл. 192 от ГПК.

 

АДВОКАТ З.: Противопоставям се на искането за представяне на документите, изисквани по т.ІІ. от молбата на ответника от „Ясен Месец“ ЕООД. Твърдя, че „Ясен месец“ ЕООД е финансиран действително по програмата, не сме оспорвали това, по сключен договор преди сключване на договор на дружеството-жалбоподател с Държавен фонд „Земеделие“ и това обстоятелство е било напълно добре и ясно известно при сключването на договора с „М.Ч.“ ЕООД през 2012г. В този смисъл не виждам основания настоящото дело да се пълни с документи, неотносими по спора, свързани с реализиран приход на трето лице и на посетители на къщи, изградени от това трето лице, още повече, че тези индивидуални документи несъмнено ще бъдат изследвани от допуснатата съдебно-техническа експертиза, защото ние сме заявили, че както тока, така и водата са напълно монтирани.

Колкото по искането по т.ІІІ – намирам същото за неотносимо, тъй като каквато и да е ограда, било то между двата отделни имота – единият е на третото лице, другото на дружеството жалбоподател, както и такава ограждаща имота, собственост на доверителката ми, не са били предмет на финансиране по програмата и същите без изключение, са изграждани със собствени на дружеството-жалбоподател средства, като това би могло да бъде установено от приложенията към сключения договор. Не намирам смисъл да се изследва подобен въпрос.

РЕПЛИКА на ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Поддържам искането, тъй като Държавен фонд „Земеделие“ твърди, че между двете лица има връзка и оттам функционална несамостоятелност. Поддържам искането.

По отношение искането за събиране на доказателствата от община Малко Търново – искането е във връзка с това, че между двете лица има връзка и функционална несамостоятелносто и в тази връзка е ѝ искането за разпит на двамата свидетели, които да изразят преките си впечатления. Вече експертите да кажат. Фондът счита, че въпросите са относими. Изразяваме съмнение, че тези документи ще бъдат предоставени от „Ясен месец“ ЕООД, а същите са относими към делото. 

С разпита на свидетелите ще установяваме фактите за самостоятелността на двата обекта, ще установим кой и как е изградил тази ограда и къде всъщност е тя.

ДУПЛИКА на АДВОКАТ З.: Относно свидетелите, които искаме, идеята е да бъдат доведени, не мога да кажа как се казват, но те ще установяват факти и обстоятелства свързани с функционалната самостоятелност на двете къщи, изградени от дружеството-жалбоподател, както по отношение на отделни входове, така и по отношение на инфраструктурата.

 

По исканията за събиране на гласни доказателства съдът намира, че жалбоподателят следва да посочи кои лица иска да бъдат разпитани, каква функция имат те в дружеството-жалбоподател, за да може съдът да прецени дали с техния разпит могат да се установят факти, за които се иска събирането на тези доказателства. Ответникът следва да посочи и представи на съда копие от протокола, съставен от посочените лица, които ответникът иска да бъдат разпитани, за да се установи дали фактите, по отношение на които се иска разпитът им, вече са отразени в този протокол.

По тази причина, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА възможност на двете страни, в 7-дневен срок от днес, да представят по делото: жалбоподателят – конкретна молба с посочване на свидетелите, каква функция имат те в дружеството-жалбоподател, а ответникът да представи заверено копие от протокола, съставен от К.Ю.и В.Т.при извършена проверка на 21.06.2016г.

 

Поради необходимостта от събиране на доказателства, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 05.06.2018г. от 11.30ч., за която дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.46 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                         ПРЕДСЕДАТЕЛ: