Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  № 618

 

гр. Бургас, 05 април  2016 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на тридесет и първи март, през две хиляди и шестнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

       ЧЛЕНОВЕ: ГАЛИНА РАДИКОВА

      АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар С.Х. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД № 336/2016 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от Министерство на културата, представлявано от процесуален представител ст. юрисконсулт Д.И. против решение № 5/7.01.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 70 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Карнобат. С решението е отменено наказателно постановление № 4095 от 10.02.2014 г., издадено от Васил Стоянов Василев, зам.-министър на културата, с което на основание чл. 97, ал.1, т.6, предл.3 от ЗАПСП, на „Лъки“ ООД с ЕИК 102044199 е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.

Касаторът иска отмяна на решението и потвърждаване на наказателното постановление. Според него районният съд неправилно е приложил материалния закон, като е приел, допуснати в хода на административно наказателното производство, съществени нарушения на процесуалните правила.

     В съдебно заседание касаторът и ответника по касационната жалба не се явяват, не изпращат представители.

Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че касационната жалба е основателна по съображенията, изложени в нея.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК от страна, с право и интерес от обжалването.

     Разгледана по същество е неоснователна.

За да отмени наказателното постановление, първоинстанционният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство е допуснато съществено нарушение на процесуалните правила, довело до ограничаване процесуалните права на санкционираното лице.

Решението е валидно, допустимо и правилно.

От приложените в административнонаказателната преписка писмени доказателства не се установява надлежно връчване на акта за установяване на административното нарушение на наказаното търговско дружество, съобразно императивната разпоредба на чл. 43, ал. 1 от ЗАНН.

В АУАН е отбелязано връчване на нарушителя на 28.11.2013 г., като е положен подпис на неизвестно по делото лице. Последното е положило подписа си и върху съставена на същата дата разписка за връчване на АУАН. Според приложеното по делото писмо с изх. № 04-00-159(1) от 02.12.2013 г. от Община Карнобат, подписът в акта е положен от управителя З.В.Н.. Едновременно с това, в акта е отбелязано връчване при отказ, удостоверен с подпис на свидетел, като този свидетел има и качеството на връчител, което е недопустимо в административно наказателното производство.

В хода на първоинстанционното съдебно дирене е извършена съдебно-графическа експертиза, чието заключение е, че подписите за нарушител в акта за установяване на административното нарушение и в разписката за връчване не са положени от лицата, представляващи търговското дружество- Т.Г.С., З.В.Н. и Г.Г.С..

При така установените факти следва да се приеме, че актът не е връчен на дружеството според изискването на чл. 43, ал.1 от ЗАНН.

Не е налице и връчване по реда на ал.2 на текста- лицето, приело акта, е положило подписа си и очевидно отказ не е налице, а и дори да се приеме, че същото е отказало да получи акта, то неговата самоличност не е установена по делото. Налице е и идентичност между връчителя и свидетеля, чийто подпис удостоверява отказа.

Връчването на акта има за цел да запознае нарушителя с вмененото му нарушение, за да може той да организира защитата си. В конкретния случай с оглед горните съображения съдът приема, че това задължение не е изпълнено. Допуснатото нарушение е съществено, тъй като в значителна степен ограничава правото на защита на санкционираното лице и представлява самостоятелно основание за отмяна на наказателното постановление.

По тези съображения съдът намира, че решението на първоинстанционния съд е законосъобразно и следва да бъде оставено в сила.

Затова и на основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ В СИЛА решение № 5/7.01.2016 година, постановено по н.а.х.д. № 70 по описа за 2015 година на Районен съд гр. Карнобат.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ЧЛЕНОВЕ: