Р   Е   Ш  Е  Н   И   Е  №626

 

гр. Бургас, 3 април  2015 г.

 

В     ИМЕТО     НА     НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД гр.Бургас, ХІV състав, в съдебно заседание на двадесет и шести март, през две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ГАЛИНА РАДИКОВА

                                 ЧЛЕНОВЕ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

                                                                                  АТАНАСКА АТАНАСОВА

При секретар Г.Ф. и с участието на прокурора ТИХА СТОЯНОВА, изслуша докладваното от съдия ГАЛИНА РАДИКОВА КНАХД 336/2015 г.

Производството е по реда на чл.63, ал.1 от ЗАНН, във вр. с чл.208 и сл. от АПК.

Образувано е по касационна жалба, подадена от процесуален представител на Ю.Н.Г. против Решение 216 от 29.12.2014г., по н.а.х.д. 483 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Царево. С  решението е потвърдено наказателно постановление ОА-198/10.10.2014г., издадено от Кмета на Община Царево, с което на Ю.Н.Г. *** за нарушение по чл. 114, ал 1 от ЗТ е наложено административно наказаниеглоба, в размер на 500 лева, на основание чл. 206, ал. 1 от същия закон.

Касаторът, иска отмяна на съдебното решение и отмяна на наказателното постановление. Твърди, че първоинстанционният съд неправилно е приложил материалния закон, като е приел, че при издаване на наказателното постановление не са били допуснати съществени нарушения на процесуалните правила и че нарушението е доказано.

В съдебно заседание поддържа жалбата по изложените в нея съображения.

Ответникът по касационната жалба редовно призован, не се явява и не изпраща представител.

Представителят на Окръжна прокуратура Бургас намира жалбата за неоснователна. Според него решението на първата инстанция е обосновано и законосъобразно и следва да се остави в сила.

Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК, от страна, имаща право и интерес от обжалването.

Настоящият състав на съда намира, направените с нея възражения за неоснователни.

1. Не е налице допуснато нарушение на процесуалните правила при издаване на наказателното постановление, което да е от категорията на съществените така, както твърди касаторът. В наказателното постановление е посочено мястото, на което санкционираното лице е упражнявало туристическа дейностхотелиерство, без да притежава временно удостоверение за открита процедура по категоризиране или удостоверение за категоризация. Посочено е и, че дейността се упражнява в туристически обект, състоящ се от 10 броя бунгала. Изложението на фактите е достатъчно, за да не съществува никакво съмнение къде наказващият орган е приел, че е извършено нарушението, така че да е възможно и за наказаното лице да реализира правото си на защита. Тук следва да се посочи, че в хода на първоинстанционното съдебно дирене касаторът е представил множество документи, касаещи обекта, в които последният е бил индивидуализиран по начин, идентичен с този в наказателното постановление.

2. Неоснователно е и възражението, че след като към датата на проверката е била открита процедура по категоризиране на туристическия обект, то не може да бъде прието, че е извършено нарушение по чл. 206, ал. 1 от ЗТ. Дали е налице открита процедура, както и фазата, на която се намира тази процедура, са обстоятелства ирелевантни за преценка съставомерност на деянието по посочения текст. Налице е законова забрана за извършване на туристическа дейност без удостоверение за категоризация на обекта или временно удостоверение за открита процедура по категоризиране. Законодателят изисква наличието на два конкретни документа, с които единствено е възможно да бъде доказано законосъобразно осъществяване на туристическата дейност, съобразно изискването на чл. 114, т. 1 от ЗТ. В случая касаторът не е представил временно удостоверение за открита процедура по категоризация, макар да твърди наличието на такава. След като същият не е притежавал такова временно удостоверение, е бил длъжен да не извършва туристическа дейностхотелиерство.

По тези съображения, съдът намира, че по отношение на оспорения съдебен акт не са налице касационни основания, предпоставящи извод за отмяната му. Поради това, оспореното съдебно решение следва да бъде оставено в сила.

На основание чл.221 и чл. 222 от АПК във вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН, Административен съд гр. Бургас,

 

Р   Е   Ш   И  :

 

ОСТАВЯ В СИЛА  Решение 216 от 29.12.2014г., по н.а.х.д. 483 по описа за 2014 година на Районен съд гр. Царево.

Решението не подлежи на обжалване и протест.

 

 

 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

                                                         ЧЛЕНОВЕ: