О  П  Р  Е  Д  Е  Л  Е  Н  И  Е

 

№ /02.03.2012 година, гр. Бургас,

 

Административен съд – гр. Бургас, в закрито заседание на втори март, две хиляди и дванадесета година,  в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев       

 

разгледа докладваното от съдия Енчев адм. д. № 336/2012 година.

 

Производството е образувано по три отделни жалби от Г.И.Я. *** (лист 5), от И.П.С. *** (лист 6) и от З.И. *** (лист 7)  против отказ № 94-18995-02-10-31961/01.12.2011 година на началника на СГКК – Бургас за изменение на кадастрална карта.

С определение  № 247/17.02.2012 година (лист 1) съдът е указал на жалбоподателите да представят поотделно доказателства за внесена дължима държавна такса, да уточнят в какво се състои незаконосъобразността на оспорения акт и да формулират петитум – какво искат от съда.

Съобщенията за указанията на съда са получени на съдебните адреси на жалбоподателите както следва – на адреса на Г.Я. – на 23.02.2012 година (лист 77), на адреса на И.С. – на 23.02.2012 година (лист 78) и на адреса на З.П. – на 23.02.2012 година (лист 79)

В изпълнение на указанията, държавна такса и уточнение, макар и в обща форма, е внесено единствено от жалбоподателя Г.Я.. Жалбоподателите И.С. и З.П. не са изпълнили указанията на съда в срока по чл.158 ал.1 от АПК. Установената нередовност е основание за прекратяване на производството по отношение на тези жалбоподатели.

С оглед на изложеното, основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на И.П.С. *** и жалбата на З.И. ***  против отказ № 94-18995-02-10-31961/01.12.2011 година на началника на СГКК – Бургас за изменение на кадастрална карта.

 

ПРЕКРАТЯВА административно дело № 336/2012 година по отношение на И.П.С. и на З.И.П..

 

НАСРОЧВА разглеждането на оспорването за 22.05.2012 година от 13,45 часа.

 

Да се призоват страните.

 

Определението – в прекратителната си част - подлежи на обжалване пред Върховен административен съд – с частна жалба в седемдневен срок от получаване на съобщението за постановяването му.

 

 

СЪДИЯ: