ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 13.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На тринадесети февруари                          две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 3367 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:56 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Д.Х.Н., редовно уведомен, не се явява. За него се явява адвокат В., с представено пълномощно по делото. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „КЕМСТИЙЛ“ ЕООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат В., с представено пълномощно по делото.

ОТВЕТНИКЪТ по ЖАЛБАТА - Полицейски инспектор при Районно управление - Созопол към Областна дирекция на МВР – Бургас, Т.С.С., редовно уведомен, се явява лично.

 

По хода на делото:

          АДВ. В.: Да се даде ход на делото.

          ОТВЕТНИКЪТ С.: Да се даде ход на делото.

         

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:   

Производството е образувано по жалба срещу Заповед за прилагане на принудителна административна мярка № 17-0346-000188 от 15.10.2017г., издадена от полицейски инспектор при РУ-Созопол към ОД на МВР-Бургас Т.С.С., с която на основание чл.171, т.2а от ЗДвП е прекратена регистрацията на ППС за срок от шест месеца, считано от 15.10.2017г. и са отнети документите: свидетелство за регистрация на моторно превозно средство (СРМПС) № 004263130 и 2 бр. регистрационни табели с №***********.

Ответникът е представил административната преписка по която е издаден оспорения акт. С определението за насрочване на делото, съдът задължи ответника да представи в 14-дневен срок доказателства кога оспорената заповед е връчена на жалбоподателя, за да бъде извършена преценка дали е спазен срокът за обжалването й. Ответникът е получил препис от определението на 11.01.2018г., но до настоящия момент не е изпълнил указанията на съда.

 

            ОТВЕТНИКЪТ С.: Заповедта когато се изготви, се изпрати в София и съответно не се върна вторият екземпляр, който е бил връчен. Нямаме втори екземпляр.

          АДВ. В.: Поддържам жалбата по всички изложени в нея аргументи.

          Нямам други искания по доказателствата. 

Представям списък на разноските по чл. 80 от ГПК и доказателства за извършването им.

ОТВЕТНИКЪТ С.: Издадената от мен заповед е правилна. Оспорвам жалбата. Установен е неправоспособен водач и е съставен акт.

Няма да соча други доказателства.

 

С оглед изявленията на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ХОД на делото по същество:

АДВ. В.: Уважаеми г-н съдия, моля за решение, с което да уважите жалбата с подробно изложените в нея аргументи, които поддържам и да отмените обжалваната заповед, издадена от г-н С. - полицейски инспектор към ОД на МВР – Бургас, като неправилна и незаконосъобразна.

Моля да ни бъдат присъдени разноските съобразно представения списък.

          ОТВЕТНИКЪТ С.: Има съставен акт за нарушение на неправоспособен водач, който многократно е установяван да управлява, което е видно от справката за нарушител/водач и поради това, на основание чл. 171, т. 2а от ЗДвП е издадена процесната заповед на собственика на МПС.

 

          Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.06 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: