ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 10.07.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На десети юли                                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 3366 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Р.Р., редовно уведомен, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Д.И., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.С., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Р.Ч., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Р.К., редовно уведомена, не се явява.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно уведомен, не се явява. За всички жалбоподатели се явява адвокат В. С., преупълномощена от адвокат П., с представено пълномощно в днешно съдебно заседание.

          За ОТВЕТНИКА Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, не се явява представител.

За ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА Община Поморие, редовно уведомени, не се явява представител.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Л.Д.С., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат С., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         В.И. Н-Т., редовно уведомена, не се явява и не изпраща представител.

Явява се вещото лице арх. В.Д..

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:        

Производството е образувано по жалба срещу Мълчалив отказ на кмета на Община Поморие да издаде заповед, с която да разреши изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІХ в кв.22 по плана на гр. Ахелой, който е с идентификатор 00833.501.284 по КККР на гр. Ахелой, с адрес: гр. Ахелой, ул. Рила № 52, като се раздели УПИ ІХ в кв.22 и от него се обособят два нови самостоятелни УПИ ХV и УПИ ХVІ в съответствие с приложен проект.

В открито съдебно заседание на 27.02.2017 г. съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза по искане на жалбоподателите, като задължи същите в 3-дневен срок да внесат определен депозит, да формулират въпроси към експертизата и да уточнят своите възражения по твърденията на ответната страна, въпреки множеството молби и различни искания, както и двукратното удължаването на срока за това, жалбоподателите не заплатиха определения им депозит за експертизата и не поставиха въпроси към нея до насроченото съдебно заседание на 08.05.2018 г. Едва в това заседание те изпълниха указанията на съда, като заради причиненото от тях отлагане на делото им беше наложена глоба и беше дадена възможност на вещото лице да изготви експертизата. Същата е изготвена и представена по делото в срок.

На 28.06.2018 г. постъпи неподписана молба, изходяща от пълномощника на жалбоподателите, с която се иска отлагане на днешното съдебно заседание, тъй като адв. П. е в чужбина.

Вчера постъпи втора молба от адв. П. във връзка със заключението по съдебно-техническата експертиза, като се твърди, че вещото лице не е отговорило на поставения първи въпрос, както и на втория въпрос и в тази връзка се иска вещото лице да допълни експертизата си, тъй като не било изпълнило поставените задачи и в тази връзка се иска да не се приключва събирането на доказателствата. Освен това се прилага жалба до РДНСК - Югоизточен район гр. Бургас относно извършване на незаконно строителство в общия имот.

 

АДВ. С.: Поддържам становището на адв. П.. Моля да изслушаме днес вещото лице и ще формулирам задачата.

АДВ. С.: Да се изслуша заключението на вещото лице. В първото по делото съдебно заседание съдът вече се е произнесъл относно искането за извършване на проверка за извършено незаконно строителство, което е извън предмета на спора.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към изслушване на вещото лице по изготвената съдебно-техническа експертиза, на което СНЕМА самоличност както следва:

В.Й.Д.  - ** години, български гражданин, неосъждана, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ Д.: Представила съм писмено заключение, което поддържам. Искам да направя допълнение, че към молбата със задачите за експертизата има въпрос № 3 на гърба и не съм отговорила на този въпрос. Мога да отговоря в днешно съдебно заседание по този трети въпрос. Отговорът ми е, че имот с пл. № 216 не представлява УПИ, поради което няма как за същия да бъде прилагана регулация. Това е отразено и на приложенията към моята експертиза.

Видях молбата, която докладвахте в днешно съдебно заседание от адв. П.. Мога също да отговоря. Въпросът какви са границите на възстановения през 1993 г. на ищците имот, съгласно Решение от 05.07.1993 г. по гр. д. № 121/1993 г. на Окръжен съд – Бургас, аз съм нанесла в Приложение № 1 границите на поземлен имот с пл. № 216, а според това приложение поземлен имот с пл. № 216 попада в два урегулирани поземлени имоти и както съм отговорила, съдът е възстановил тази част от поземлен имот с пл. № 216, която попада в УПИ ІХ, а не е възстановен целият имот с пл. № 216. Има твърдение, че този имот попада изцяло в УПИ ІХ, но от Приложение № 1 и 2 е видно, че не попада изцяло. Тук има твърдение за собственост върху този имот, но това е правен въпрос.

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Вие как се убедихте, че процесният имот попада в двата парцела УПИ VІІІ и УПИ ІХ, тъй като по аналогична експертиза по друго дело е изследван подобен въпрос и вещото лице съпоставяйки същите планове с просто око се вижда, че изчертаването на имот пл. № 216 по скицата към заключението, прието по днешно съдебно заседание се различава като конфигурация, като площ от възстановения по решението на съда. Тъй като ние считаме, че поради това грешно изчертаване, тъй като имотът според вещото лице попада в УПИ VІІІ и УПИ ІХ, поради тази причина искаме вещото лице да отговори на този въпрос.

 

Съдът НЕ ДОПУСКА на вещото лице да бъде поставен този въпрос, тъй като няма връзка с предмета на доказване.

 

АДВ. С.: Нямам повече въпроси към вещото лице.

 

ВЪПРОС НА АДВ. С.: Моля да бъде предоставено Приложение № 2 от заключението. Въпросът ми е да разбирам ли това, което е изчертано със светло сива или черна линия, че е границата на имота на доверителя ми, което е с геодезичен знак триъгълничета.

ОТГОВОР НА ВЕЩОТО ЛИЦЕ: Това е геодезичен знак за ограда. Съгласно кадастралния план от 1997 г. към тази дата при актуализирането на кадастралния план е нанесена тази ограда с въпросния геодезичен знак и тъй като не съм посетила имота на място предполагам, че съществува до ден днешен.

АДВ. С.: Няма други въпроси към вещото лице.

 

Съдът ПРИЕМА заключението на вещото лице по извършената съдебно-техническа експертиза, като му определя възнаграждение в размер на 400 лв., платими в рамките на внесения депозит.(изд. Р.К.О. – 400 лв. на 10.07.2018 г.)

 

АДВ. С.: Г-н съдия, в интерес на установяване на обективната истина, въпросът остана неизяснен. Поддържаме искането.

 

Съдът счита, че с оглед предмета на доказване на настоящия правен спор извършването на допълнителна съдебно-техническа експертиза е безпредметно, предвид което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ОТХВЪРЛЯ искането на адв. С. за извършване на допълнителна съдебно-техническа експертиза.

 

СТРАНИТЕ: Нямаме искания за допълнителни доказателства.

 

Съдът с оглед изявленията на страните и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представеното с молбата на адв. П. писмено доказателство, която доказателствена стойност ще бъде отчетена с крайния съдебен акт.

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

АДВ. С.: Моля да уважите жалбата и да ни присъдите направените съдебно-деловодни разноски. Ще представим писмени бележки в указан от Вас срок.

АДВ. С.: Моля от името на доверителя ми да постановите съдебен акт, с който да отхвърлите оспорването, като неоснователно. В нашето нарочно становище доколкото в предходно съдебно заседание колегата уточни за пореден път, че основанието за изменение на ПУП последно е разпоредбата на §8 от ПЗР на ЗУТ, в днешно съдебно заседание беше приета съдебно-техническа експертиза, от която се установи, че фактическата граница между двата имота, която съществува на място е тази, посочена в Приложение № 2 – т.е. и това основание липсва за изменение на ПУП доколкото §8 вр. §6 от ПЗР на ЗУТ изисква възможност за поставяне на регулационна граница по съществуващата на място материализираща граница. Съдът като направи съпоставка между скицата на лист 60 от делото и заключението на вещото лице ще установи съответното разминаване. Що се касае до предходните основания за изменение на ПУП също не са налице, но най-важният аргумент на колегата, който заяви от името на доверителите, че оспорват мълчалив отказ за издаване на заповед за одобряване изменение на ПУП, която заповед предполага преди това да има издадена предходна заповед по чл. 135 каквито доказателства не бяха представени от жалбоподателя и на следващо място: за да бъде издадена заповед за изменение на ПУП следваше жалбоподателите да са представили в Община Поморие проектна документация в необходимия обхват, обем и съдържание, но такива доказателства не бяха представени. С оглед на изложеното, жалбата като неоснователна и недоказана, моля да бъде отхвърлена.

Моля за присъждане на направените по делото съдебно-деловодни разноски, за което представям списък на разноските, с копие за процесуалния представител на жалбоподателите.

Съдът ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

ДАВА 7-дневен срок за представяне на писмени защити.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:50 часа.

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: