ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 27.02.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На двадесет и седми февруари                 две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно дело номер 3366 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 10:18 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Р.Р., редовно уведомен, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Д.И., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.С., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Р.Ч., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Р.К., редовно уведомена, не се явява.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно уведомен, не се явява. За всички жалбоподатели се явява адвокат П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адвокат А., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Община Поморие, редовно уведомени, се представлява от адвокат А., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Л.Д.С., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат С., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         В.И. Н.Т., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:       

Производството е образувано по жалба срещу Мълчалив отказ на кмета на Община Поморие да издаде заповед, с която да разреши изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІХ в кв. 22 по плана на гр. Ахелой, който е с идентификатор 00833.501.284 по КККР на гр. Ахелой, с адрес: гр. Ахелой, ул. Рила №52, като се раздели УПИ ІХ в кв. 22 и от него се обособят два нови самостоятелни УПИ ХV и УПИ ХVІ в съответствие с приложен проект.

Административният орган представи преписката, а с писмо от 30.01.2018г. представи заповед № РД-16-89/26.01.2018 г., с която изрично е отказано изработването на проект за изменение на ПУП за имота. Съдът изпрати препис от тази заповед на жалбоподателите, които чрез адв. П. изразиха на 13.02.2018 г. писмено становище, в което поддържат жалбата си.

На 19.02.2017 г. постъпи писмено становище от заинтересованата страна Л.С., чрез адв. Д. С., в което се правят правни твърдения и се иска оставяне на жалбата без разглеждане поради просрочие или евентуално отхвърляне на оспорването. 

 

АДВ. П.: Поддържам жалбата си.

АДВ. А.: Оспорваме жалбата и считаме, че дори да се приеме, че има мълчалив отказ, по същество е законосъобразен. Придържам се към изразеното писмено становище на процесуалния представител на Л.С.. Няма яснота каква заповед се оспорва дали заповед, с която се отказва изработването на проект за изменение на ПУП или заповедта, с която да се разреши изменението на ПУП.

На второ място се присъединявам за това, че жалбата е подадена след преклузивния срок. Тя не е допустима, тъй като е налице хипотезата на чл. 215, ал. 4 от ЗУТ, но дори по същество да бъде разгледана, считаме, че не са посочени основанията съобразно разпоредбата на чл. 134, ал. 1 и ал. 2 от ЗУТ, поради което се иска изменение на плана.

АДВ. С.: Уважаеми г-н председател, поддържам становището си срещу оспорването, както по просрочието, така и за неоснователността му. Моля, колегата да посочи какво се обжалва - мълчалив отказ за издаване на заповед с правно основание чл. 135 от ЗУТ каквото е заявлението или се обжалва мълчалив отказ за издаване на заповед, с която се иска одобряване на ПУП. Две заповеди са и трябва да се прецизира.

АДВ. П.: Подадено е заявление до кмета на Община Поморие на 07.10.2017 г., което е входирано на 10.11.2017 г. От името на доверителите ми сме поискали от кмета издаване на заповед, с която да бъде одобрен представеният и вече изготвен проект за изменение на ПУП в предвидения по закон 14-дневен срок. Община Поморие не издаде никакъв документ, нямаше заповед, с която се одобрява заявлението и се изпълнява или се отказва изпълнението. В тази връзка считам, че е налице мълчалив отказ и подадената жалба до Административен съд - Бургас е за оспорване на мълчалив отказ. След завеждане на настоящото административно дело, община Поморие издава заповед, но тя не съответства на исканото от ищците в подаденото от тях заявление т.е., те искат издаване на заповед, с която се одобрява изготвен вече проект за изменение на ПУП, а кметът отказва изработването на такъв проект. В писменото ми становище, което беше изискано от съда, аз изрично казах, че ВАС отменя всяка издадена заповед впоследствие, независимо преди или след завеждане на административното дело относно подаденото заявление до кмета на Община Поморие.

Моля да задължите Община Поморие и кмета на Община Поморие, да представят документи относно това дали е изготвен план за регулация и кога относно процесния имот, както и какви изменения са настъпили ако съществува такъв план за регулация по отношение на този имот.

Представям и моля да приемете сигнал от Т.Д. Илчева от 16.11.2015 г. до кмета на община Поморие и до началника на РДНСК, както и писмо относно жалба с вх. № ЮИР-Б-316-01-537/23.11.2015 г. за незаконно строителство, извършвано в процесния имот и спорът на страните относно това незаконно строителство, като във връзка с тези сигнали Община Поморие беше длъжна да извърши проверка, като от 2015 г. до този момент тя не уведоми жалбоподателите дали е извършила такава проверка и какъв е резултатът от нея. Тъй като се касае за строителство в процесния имот, моля да задължите Община Поморие да даде отговор на въпроса и евентуално да представи документи дали е извършена проверка на тази жалба и какъв е резултатът от тази евентуална проверка.

АДВ. А.: Моето становище е следното: явно жалбоподателите искат да прескочат първата фаза и да преминат във втора фаза, за да се издаде заповед и да се разреши изработването, изменението на плана и да започне тази процедура.

По отношение на така направените и формулирани искания, считам, че същите са неясни, не са посочени конкретни заповеди като документ, който се намира в Община Поморие и ако евентуално за жалбоподателите се иска да се изясни от кога е влязъл в сила последния регулационен план, то тогава се касае за допускане на експертиза. Предмет на настоящото производство е мълчаливият отказ или евентуално се твърди, че се обжалва заповедта, а не това дали има или няма незаконно строителство. Тези доказателства са несъотносими, тъй като не чухме твърдения.

АДВ. С.: Във връзка с направеното в днешно съдебно заседание уточнение от процесуалния представител на жалбоподателите в крайна сметка, че с това заявление са очаквали издаване на заповед, с която да се одобри изменение на ПУП отново заявявам, че жалбата в този смисъл е неоснователна и в тази връзка ако жалбоподателите твърдят, че е налице внесен проект за ПУП, а такъв липсва по делото, ще моля жалбоподателите да представят съответния проект в необходимия обхват и съдържание, защото на лист 60 от делото всъщност е именно скица-предложение по чл. 135 от ЗУТ, но това не е в обхват и съдържание. Ако жалбоподателите твърдят, че в случая е налице проект за ПУП съобразно искането им, то моля да бъдат задължени да го представят и на следващо място доколкото беше заявено в днешно съдебно заседание, че се иска издаването на заповед за одобряване на проект за ПУП, то следва или би следвало жалбоподателите да представят заповедта по чл. 135 от ЗУТ, с която е допуснато изработването на такъв ПУП. Що се касае до направените доказателствени искания, считам, че представените доказателства дори и да бъдат приети по делото, те не следва да бъдат ценени, защото въпросът дали е налице строеж, дали е законен или не, не е в предмета на настоящото производство. Това производството е по реда на чл. 225 от ЗУТ, докато настоящото е в раздел „Устройство и планиране“.

Последното доказателствено искане за представяне на извадка от ПУП считам, че какво е предвиждането на ПУП е видно от представения проект на лист 60 от делото, като колегата не твърди, че има изменение. От този проект може да се види какво е по регулация. Няма пречка колегата да поиска извършването на съдебно-техническа експертиза. В рамките на тази експертиза могат да се поставят въпроси дали отговаря на техническите правила и мотиви. В този смисъл поддържам становището ни по І. на стр. 2, че искането за издаване на заповед с правно основание чл. 129, ал. 2 от ЗУТ не е основателен, поради това, че в случая не може да се прескочи една цяла фаза. 

АДВ. П.: Моля да ми се даде кратък срок, в който ще отговоря писмено на тези въпроси.

Моля да ми бъде дадена възможност да прецизирам иска писмено, както и желая да бъде назначена експертиза, като в даден от Вас срок ще посоча въпросите, на които трябва да отговори вещото лице.

 

Съдът, във връзка с направените доказателствени искания

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както  и тези представени допълнително от страните.

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на жалбоподателите за извършване на проверка дали в имота е извършено незаконно строителство.

ЗАДЪЛЖАВА кмета на Община Поморие да представи скица-извадка по действащия ПУП за процесния имот.

ДОПУСКА извършването на съдебно-техническа експертиза след заплащане на депозит в размер на 400 лв., платими от жалбоподателите, в 3-дневен срок считано от днес, като в същия срок жалбоподателите следва да формулират въпроси към експертизата.

ЕКСПЕРТИЗАТА да се извърши от вещото лице арх. В. Д., като ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на жалбоподателите в 3-дневен срок да уточнят и своите възражения срещу направените твърдения на ответната страна и заинтересованите лица в днешно съдебно заседание.

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателите да представят препис от евентуалните въпроси към съдебно-техническата експертиза и уточнение относно възражението си, с копие за страните.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 08.05.2018 г. от 9.30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.48 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: