ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 08.05.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      VІІ-ми административен  състав       

На осми май                                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                       ПРЕДСЕДАТЕЛ: РУМЕН ЙОСИФОВ

 

Секретар: С. Х.   

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Йосифов

Административно  дело номер 3366 по описа за  2017 година       

На именното повикване в 09:30 часа  се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ В.Р.Р., редовно уведомен, не се явява. 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Т.Д.И., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Д.С., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ М.Р.Ч., редовно уведомена, не се явява.

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Н.Р.К., редовно уведомена, не се явява.

          ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ Г.Д.Н., редовно уведомен, не се явява. За всички жалбоподатели се явява адвокат П., надлежно упълномощена, с представено пълномощно по делото.

          ОТВЕТНИКЪТ Кмет на Община Поморие, редовно уведомен, се представлява от адвокат А., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Община Поморие, редовно уведомени, се представлява от адвокат А., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         Л.Д.С., редовно уведомен, не се явява. Представлява се от адвокат С., с представено по делото пълномощно.

ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА         В.И. Н.Т., редовно уведомена, не се явява и не се представлява.

 

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, с оглед изявленията на страните и като намери, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:        

Производството по делото е образувано по жалба срещу Мълчалив отказ на кмета на Община Поморие да издаде заповед, с която да разреши изменение на ПУП – план за регулация за УПИ ІХ в кв.22 по плана на гр. Ахелой, който е с идентификатор 00833.501.284 по КККР на гр. Ахелой, с адрес: гр. Ахелой, ул. „Рила“ №52, като се раздели УПИ ІХ в кв. 22 и от него се обособят два нови самостоятелни УПИ ХV и УПИ ХVІ в съответствие с приложен проект.

В открито съдебно заседание на 27.02.2017 г., съдът задължи кмета на Община Поморие да представи скица-извадка по действащия ПУП за процесния имот, което беше изпълнено с молба от 03.05.2018г. Освен това съдът допусна извършването на съдебно-техническа експертиза по искане на жалбоподателите, като задължи същите в 3-дневен срок да внесат определен депозит, да формулират въпроси към експертизата и да уточнят своите възражения по твърденията на ответната страна.

На 06.03.2018г. постъпи писмено становище от жалбоподателите, в което са направени правни твърдения във връзка със становището на насрещната страна, като беше поискано удължаване на срока за заплащане на депозита и поставяне на въпроси към съдебно-техническата експертиза. Съдът уважи искането за удължаване на срока.

На 12.03.2018г. постъпи нова молба от жалбоподателите, в която те посочиха, че желаят да постигнат споразумение по делото, поради което извършването на експертизата ще стане безпредметно. По тази причина поискаха ново удължаване на срока, което също беше уважено от съда. Въпреки двукратното удължаването на срока за това, жалбоподателите не заплатиха определения им депозит за експертизата и не поставиха въпроси към нея. 

 

АДВ. П.: Уважаеми г-н съдия, депозитът вече е заплатен, а закъснението е защото клиентите ми са затруднени и не можаха да съберат парите. Част от депозита съм заплатила аз, за да бъде извършена тази експертиза. Представям молба с въпросите към експертизата с копия за страните, които не присъстват в днешно съдебно заседание, както и представям документа за платения депозит.

Във връзка с дадената възможност да уточня позицията на жалбоподателите във връзка с твърденията на ответните страни по делото, моля да вземете предвид, че заявлението до общината е за изменение на ПУП на основание §8, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗУТ, тъй като не е налице приложен дворищно-регулационен план и не са изравнени частите на отделните парцели. Няма уредени регулационни сметки, а има съдебно решение, с което имотът, за който желаем да бъде направено изменението на ПУП, е възстановен от съда в реални граници и общината дълги години не изпълнява това съдебно решение и не дава възможност на жалбоподателите да имат имота, който им е възстановен по съдебен ред в границите, в които е възстановен този имот. Именно затова е подадено заявление и в тази връзка са въпросите към експертизата.

АДВ. А.: Правя искане да не се уважава искането за допускане на съдебно-техническа експертиза от страна на  жалбоподателите. Последното съдебно заседание беше на 27.02.2018 г. Сега сме 08.05. Няма такава разпоредба поради това, че жалбоподателите нямали възможност да заплатят експертизата. Това е злоупотреба с правото. Моля да се остави без уважение това искане и да бъде отменено определението за допуснатата съдебно-техническа експертиза. Те не може да злоупотребяват с правата си за изясняване на спора. Освен това не става ясно основанието на самата жалба. Това не е иск, с който да се прави изменение на жалбата и считам, че в това отношение е недопустимо да се допуснат тези изменения. Аз считам, че не следва да бъде уважавано искането.

АДВ. С.: Намирам направеното уточнение, че в случая заявителите са искали издаване на заповед с правно основание §8, ал. 2, т. 2 и 3 от ЗУТ за неоснователно, тъй като на първо място по делото не са събрани доказателства, които да обосновават приложимостта на тази процедура съобразно §6.

Що се отнася до доказателственото искане, не се противопоставям на искането за такава съдебно-техническа експертиза, но доколкото става въпрос за издаване на заповед с правно основание е от съществено значение установяването какви са съществуващите имотни граници, тъй като процедурата по §8 изисква да бъдат поставени съобразно съществуващите, а не тези със съдебното решение. На лист 60 от делото, където е представен проектът на изменение на ПУП, който те искат да бъде обособен поземлен имот под № 15, който да засегне наша сграда. Твърдим, че така сложените граници не са съществуващи, поради което ако колегата поддържа извършването на такава експертиза, следва да уточни дали иска вещото лице да установи границата, която е посочена дали съответства на място, което е от съществено значение. По отношение на останалите въпроси, не възразявам.

АДВ. П.: Поддържам искането за експертиза, като считам, че би следвало имотът да бъде възстановен именно в постановените от съда граници и това е направеното искане, като такава възможност има по §8 от ЗУТ. Въпросната сграда, за която говори колегата е незаконно построена много по-късно, когато са изтекли всякакви срокове по §6 и не следва да бъде взета под внимание. Още в първото съдебно заседание направих доказателствени искания във връзка с установяване на това дали е законна или не тази сграда.

 

Съдът във връзка с обстоятелството, че жалбоподателите се забавиха неоснователно при внасянето на депозита за извършване на допуснатата по делото съдебно-техническа експертиза, намери, че същите са изпълнили състава на чл. 92а във връзка с чл. 91 от ГПК, във връзка §2 от АПК, тъй като неоснователно причиниха отлагане на делото за днешно съдебно заседание, поради което следва да им бъде наложена глоба в размерите, посочени в чл. 91, ал. 1 от ГПК, а именно 50 лв. предвид изразеното трудно финансово състояние, посочено от адв. П.. В тази връзка, вещото лице следва да бъде уведомено да изготви експертизата и делото да бъде отложено за друга дата.

Предвид горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

НАЛАГА на жалбоподателите В.Р.Р., ЕГН ********** ***, Т.Д.И., ЕГН ********** ***, М.Д.С., ЕГН ********** ***,   М.Р.Ч., ЕГН ********** ***, Н.Р.К.,*** и Г.Д.Н., ЕГН ********** *** глоба в размер на 50 лв. за отлагането на делото за днешно съдебно заседание.

Определението е обжалваемо по реда на чл. 92 от ГПК.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 10.07.2018 г. от 9.30 часа, за която дата да бъде уведомено вещото лице да изготви допуснатата съдебно-техническа експертиза, като отговори на поставените въпроси от адв. П. и вземе предвид становищата в днешно съдебно заседание от адв. С. и адв. П..

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 09:43 часа.

 

 

     СЕКРЕТАР:                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: