ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 07.02                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На седми февруари                                   две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор: Христо Колев

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 3363 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:52 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ „Елфрида“АД редовно призован,  не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ Национална агенция по приходите, редовно призован, се представлява юрисконсулт А., с пълномощно от днес.

За Окръжна прокуратура Бургас се явява прокурор Колев.

 

Съдът ДОКЛАДВА постъпила молба с вх.№1567/06.02.2018г. от процесуалния представител на жалбоподателя – адвокат Н., с искане да се даде ход на делото в нейно отсъствие, поддържа исковата молба и моли същата да бъде уважена, както и да бъдат присъдени съдебно-деловодни разноски. Към молбата са приложени писмени бележки, списък на разноските и пълномощно.

 

СТРАНИТЕ :Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

 Производството е образувано по искова молба на „Елфрида“АД на основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ срещу Национална агенция по приходите за изплащане на обезщетение в размер на 3800лева, представляващи имуществени вреди,  ведно със законната лихва от датата на завеждане на исковата молба до окончателното изплащане и съдебни и деловодни разноски по настоящото производство - държавна такса и адвокатски хонорар. Имуществените вреди се претендират за платени хонорари за правна  помощ по НАХД № 608/2017г. на Районен съд – Бургас, с решението на което е отменено наказателно постановление №7/19.01.2017г. на зам. директора на ТД НАП Бургас.

ИЗИСКАНО е и е ПРИЛОЖЕНО по делото НАХД№608/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

 

По делото е ПОСТЪПИЛ отговор вх.№875/22.01.2018г. от ответника по исковата молба, като се оспорва иска като неоснователен и недоказан. Изразява се становище, че следва да искът да бъде разгледан от Административен съд град София.

 

На основание чл.146, ал. 2 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, съдът УКАЗВА на страните, че всяка от тях носи доказателствената тежест за установяване и доказване на фактите, които твърдят.

 

На основание чл.146, ал.3 от ГПК, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изложат становището си във връзка с дадените указания и доклада по делото, както и да предприемат съответните процесуални действия.

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Оспорвам исковата претенция. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Да се приемат представените по делото доказателства и делото на Районен съд Бургас.

 

ПРОКУРОРЪТ: Исковата молба е процесуално допустима и отговаря на изискванията на чл.1, ал.1 от ЗОДОВ. Да се приемат представените по делото доказателства.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  с исковата молба и от ответника писмени доказателства.

ПРИЕМА И ПРИЛАГА по делото НАХД№608/2017г. по описа на Районен съд Бургас.

 

СТРАНИТЕ: Няма да соча доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА думата по същество:

 

ЮРИСКОНСУЛТ А.: Уважаеми административен съдия, моля да оставите без уважение исковата молба и  претенцията. Ако приемете, че същата е основателна, моля да намалите размера на иска съобразно тарифата за адвокатските възнаграждения. Моля да имате предвид изложеното в отговора по исковата молба, приложен по делото.

 

ПРОКУРОРЪТ:  Искът е основателен, с оглед тълкувателно решение №1 от 15.03. 2017г. на ВАС, но е завишен и прекомерен размерът, поради което следва да бъде уважен съобразно Наредбата за адвокатските хонорари по този вид дела.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: