ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 18.01                                                                      град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      ХІХ-ти административен състав

На осемнадесети януари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

         ПРЕДСЕДАТЕЛ: ХРИСТО ХРИСТОВ

ЧЛЕНОВЕ:  1. ЧАВДАР ДИМИТРОВ

                  2. МАРИНА НИКОЛОВА

Секретар:  Й.Б.

Прокурор: Тиха Стоянова

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Николова

Административно дело номер 3360 по описа за 2017  година.

 

На именното повикване в 11:25 часа се явиха:

 

За КАСТОРА Сис индустрийс“ООД, редовно и своевременно призован,  представител не се явява.

 

За ОТВЕТНИКА Митница Бургас, редовно и своевременно призован, представител не се явява.

 

За Окръжна прокуратура Бургас, редовно призована, се явява прокурор Червеняков.

 

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило допълнение  към касационната жалба от името на касатора с вх. № 703/18.01.2018г., в което се заявява, че няма възможност  да се яви в съдебно заседание, но не възразява да бъде даден ход на делото.

 

Становище по хода на делото:

         

 

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки по хода на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА касационната жалба.

С цитираното допълнение към касационната жалба от 18.01.2018г., с вх. 703/2018г.  касаторът излага съображения по същество относно незаконосъобразността на оспореното решение. С допълнението към касационната жалба е направено искане за спиране на настоящото производство, предвид наличието на висящо производство по обжалване на решение № 32-15778/19.01. 2017г. на началника на Митница Бургас до  решаване на въпроса относно законосъобразността на това решение по същество с влязъл в сила съдебен акт.

 

ПРОКУРОРЪТ: Жалбата е процесуално допустима. Относно искането за спиране, уважаеми съдии, действително от изложеното в допълнението, прецизира, че се касае за преюдициалност, но същото е неотносимо към това, че наказателното постановление е издадено на база на не влязло в сила решение на началника на Митница Бургас.

 

След изслушване становището на процесуалния представител на Окръжна прокуратура, съдът намира, че направеното искане за спиране на настоящото съдебно производство е неоснователно, тъй като наличието на висящ съдебен процес с предмет законосъобразността на цитираното решение на началника на Митница Бургас не се явява преюдициален въпрос по отношение разглеждане на предмета в настоящото производство, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ без уважение искането на процесуалния представител на касатора за спиране на настоящото производство до  приключване с влязъл в сила съдебен акт относно законосъобразността на решение№ 32-15778/19.01. 2017г. на началника на Митница Бургас.

Определението е окончателно.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:               ЧЛЕНОВЕ:1.                     2.

 

Съдът намира, че делото е изяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

          ПРИКЛЮЧВА съдебното дирене.

               

          ДАВА ХОД на делото по същество.

 

 

ПРОКУРОРЪТ: Уважаеми административни съдии, решението на районния съд, моля да оставите  в сила като правилно и законосъобразно, а касационната жалба като неоснователна, оставите без уважение.

 

Съдът счете, че делото е изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:27 часа.

          

 СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: