ПРОТОКОЛ

       

Година 2018,14.03.                                                                           град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     ПЪРВИ административен състав       

На четиринадесети март                             две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: ПАНАЙОТ ГЕНКОВ

                                                                                                    

Секретар: Кристина Линова    

Прокурор: Христо К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Генков

Административно дело номер 335 по описа за 2018 година.                     

На именното повикване в 15.32 часа се явиха:

 

ИЩЕЦЪТ А.Г.С., редовно уведомен, не се явява; представлява се от адв.К. с представено пълномощно на лист 3 от делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Регионална дирекция по ГОРИТЕ - БУРГАС, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт М., представя днес пълномощно.

 

Окръжна прокуратура гр.Бургас се представлява от прокурор К..

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

ПЪЛНОМОЩНИЦИТЕ: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОРЪТ: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото съдът намира, че не са налице процесуални пречки, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА искова молба от А.Г.С. против Регионална дирекция по горите гр.Бургас с правно основание чл.1, ал.1 от ЗОДОВ.   

 

 

Дава възможност на страните да изразят становище по исковата молба и направят доказателствени искания.

 

        

 

Адв.К.: Нямам искания за събиране на доказателства.

Юрисконсулт М.: Няма да соча доказателства.

         ПРОКУРОРЪТ: Нямам искания. Да се приключи събирането на доказателства.        

 

Съдът намира, че следва да бъдат приети представените по делото писмени доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените по делото писмени доказателства.

 

ПРИЛАГА към настоящото дело административно-наказателно дело № 2592/2017г. по описа на Районен съд гр.Несебър.

 

Съдът счете делото за изяснено от фактическа страна, поради което

 

 О П Р Е Д Е Л И:

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ДАВА ход на делото по същество.

 

Адв.К.: Моля да уважите исковата молба, да присъдите претендираното обезщетение, както и направените в настоящото производство разноски.

Безспорно е, че по отношение на ищеца е била ангажирана неговата наказателно-административна отговорност. С отмяната на оспореното пред съда наказателно постановление са налице предпоставките в ТР № 1/2017г. на ОСС от ВАС, поради което намирам претенцията за допустима, обоснована и доказана.

Моля да се произнесете в този смисъл.

 

Юрисконсулт М.: Не оспорвам исковата претенция в частта за 300 лв. адвокатско възнаграждение за защита пред Районен съд гр.Несебър ведно със законна лихва върху тази сума от деня на отмяната. Но оспорваме искането за присъждане на адвокатски хонорар за настоящата инстанция, предвид разпоредбата на чл.78, ал.2 от ГПК, като считаме, че в случая не сме дали повод за завеждане на делото, поради две причини.

На първо място, не сме канени от ищеца да заплатим сумата в размер на 300лв. ведно с лихвата и на следващо място, ищецът по никакъв начин не ни е уведомил за негова банкова сметка ***, по който сумата да му бъде изплатена. Считаме, че подобни мотиви относно присъждане на разноски в настоящата инстанция има в решение по административно дело № 2376/2017г. по описа на Административен съд гр.Бургас, в което подробно е изяснено за наличието на необходимостта от две предпоставки. Считам, че казусът е почти и абсолютно идентичен и моля за решение, с което да бъдем осъдени да заплатим сумата от 300лв. плюс лихвата, но да не се уважава претенцията в частта разноски в настоящата инстанция.

 

ПРОКУРОРЪТ: Искът е допустим, основателен и по размер от 300лв  доказан от доказателствата съдържащи се по делото и следва да  бъде уважен. Не следва да се уважава искането за заплащане на адвокатски хонорар за настоящата инстанция.

 

Реплика на адв.К.: Моля да не уважавате становището на процесуалния представител на ответното учреждение и прокурора по три важни обстоятелства.

На първо място: Ищецът няма нито основание, нито задължение да кани когото и да е да му плати направени от него разноски. Това следва от обосновката в ТР № 1/2017г. на ОСС –ВАС.

След като държавното учреждение са установили, че неоснователно са ангажирали съобразно съдебното решение отговорността на един гражданин, в тяхна тежест е да намерят начин да уредят отношенията си с него. Това те не са направили цял месец след влизане в сила на решението.

Второ: Признаването на иска е едната страна на въпроса. И оттам нататък  - да, само че те са дали повод за завеждане на делото, защото като не са направили възможното да възмездят страната за направените от нея разноски в АНП, какво значение има, че признават иска. И колко трябва да бъдат чакани?

На трето място: Решението на Административен съд гр.Бургас по конкретно посоченото дело нито е задължителна практика, нито се ползва с някаква сила, за да може да обоснование, това просто е виждане на един съдебен състав, а не става въпрос за произнасяне на ВАС или задължителна съдебна практика. Това е, което мога кажа.

 

Дуплика на юрисконсулт М.: Относно репликата на колегата:

На първо място: Няма как наказващият орган в хода на първоинстанционното производство пред районния съд да възмезди страната с разноски, доколкото в решението на районния съд не се присъждат разноски. Относно усилията на наказващия орган, аз никъде не виждам текст, който да ни задължи ние да го намерим. Но моля да вземете предвид факта, че дори при възможност на наказващия орган да заплати

 

 

 

тази сума, при непосочване на данни и сметка как да стане това, наказващият орган е в невъзможност.

 

 

 

Съдът ОБЯВИ, че ще се произнесе в срок.

 

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                              ПРЕДСЕДАТЕЛ: