Р Е Ш Е Н И Е

 

Номер     648                  от       06.04. 2016 г.             град Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

Административен съд Бургас, петнадесети състав, на десети март две хиляди и шестнадесета година в публично заседание в следния състав:

 

  Председател: Станимир Христов

 Членове: 1. Лилия Александрова

                   2. Румен йосифов

 

при секретаря Й.Б. и прокурор Андрей Червеняков като разгледа докладваното от съдия Христов касационно наказателно административен характер дело номер 335 по описа за 2016 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК) във връзка с чл. 63, ал. 1, изречение второ от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН).

Образувано е по касационна жалба на Министерство на културата гр. София, представлявано от процесуален представител – юрисконсулт против Решение № 3/07.01.2016 г., постановено по НАХД № 75/2015 г. на Районен съд Карнобат, с което е отменено Наказателно постановление № 4102/13.02.2014 г., издадено от Заместник-министъра на културата, с което на „ЛЪКИ“ ООД с ЕИК 102044199, със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, ул. „Слав Мерджанов“ № 12, представлявано от управителите Т.Г.С. и З.В.Н. за нарушение на чл. 97, ал. 1, т. 6, предл. 3 от Закона за авторското право и сродните му права (ЗАПСП) е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева. Иска се от съда да отмени първоинстанционното решение и да потвърди издаденото наказателното постановление. Посочените в жалбата оплаквания съдът квалифицира по чл. 348, ал. 1 от НПК – неправилно решение поради противоречие с материалния закон, съществено нарушение на съдопроизводствените правила и необоснованост. В съдебно заседание касатора редовно призован не се явява и не се представлява, представя писмени бележки, в които заявява, че поддържа жалбата по изложените доводи и твърдения и формулира искане за отмяна на оспорения съдебен акт.

Ответникът  - „ЛЪКИ“ ООД с ЕИК 102044199, със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, ул. „Слав Мерджанов“ № 12, представлявано от управителите Т.Г.С. и З.В.Н., редовно уведомен не се представлява и не изразява становище по оспорването.

Представителят на Окръжна прокуратура – гр.Бургас дава заключение за основателност на оспорването, като заявява твърдение за липса на сочените от първоинстанционния съд процесуални нарушения.

След като прецени твърденията на страните и събрания по делото доказателствен материал, Бургаският административен съд намира за установено от фактическа и правна страна следното:

Касационната жалба е подадена в преклузивния 14-дневен срок по чл. 211 от АПК от надлежна страна и в съответствие с изискванията за форма и реквизити, поради което е  процесуално допустима.

Разгледани по същество, жалбата е основателна.

Производството пред Районен съд Карнобат е образувано по жалба на „ЛЪКИ“ ООД с ЕИК 102044199, представлявано от управителя Т.Г.С. против Наказателно постановление № 4102/13.02.2014 г., издадено от Заместник-министъра на културата, с което на дружеството за нарушение на чл. 97, ал. 1, т. 6, предл. 3 от ЗАПСП е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева. С оспореното в настоящото производство решение, първоинстанционния районният съд е приел, че в хода на административнонаказателното производство са допуснати съществени процесуални нарушения на разпоредбите на чл. 43 и чл. 44 от ЗАНН, тъй като, според съда акта за установяване на административно нарушение (АУАН), въз основа на който е издадено оспореното наказателно постановление не е бил надлежно връчен на съответното оправомощено лице от дружеството.

Решението на Районен съд Карнобат е неправилно и следва да се отмени.

Предмет на касационна проверка съгласно чл. 218 от АПК е решението на районния съд само на посочените в жалбата пороци като за валидността, допустимостта и съответствието на първоинстанционния акт с материалния закон съдът следи служебно.

Възраженията на касатора са основателни.

Сезираният съдебен състав не споделя мотивите на районния съд относно наличието на процесуални нарушения, свързани с връчване на АУАН. За да обоснова тези извод, първоинстанционния съд се е позовал да заключението по допусната и приета съдебно-графическа (почеркова) експертиза, вещото лице по която е установило, че подписите за „нарушител“ в АУАН и срещу „подпис“ под Разписка за получаване на АУАН не са положени от лицата Т.Г.С., З.В.Н. и Г.Г.С.. Предвид това заключение, съда е приел, че както АУАН, така и разписката за неговото връчване не са получени от представител на дружеството, а от непознато лице, което е положило подпис върху тях. Съдът не е кредитирал показанията на свидетеля Р. М. Н., който в съдебно заседание е заявил, че е присъствал при връчване на АУАН на единия от управителите – З.В., който е отказал да подпише и получи АУАН, който отказ е удостоверен в този АУАН от свидетеля Н., чиито имена, точен адрес и подпис са положени в акта. Според съда, показанията на този свидетел се опровергават от експертизата, а и от самия АУАН, в който срещу „нарушител“ е наличен подпис.

Настоящия съдебен състав приема, че в случая липсват нарушения на процесуалните правила, при връчването на АУАН. Видно от приложения по делото АУАН № 4102/15.11.2013 год., същия е връчен в условията на отказ, като за свидетел на отказа е записан Р. М. Н. от гр. Карнобат, ул. „Ал. Нейчев“ 10 с ЕГН **********, който е положил пописа си. Действително в посочения АУАН, срещу „нарушител“ има положен подпис, но предвид експертизата, която е установила, че този подпис не е нито на двамата управители, нито на свидетеля Г.С. – техник в дружеството, следва да се приеме, че липсва положен подпис на надлежен представител на дружеството. Кой и по какъв повод е подписал процесния АУАН, съда намира са ирелевантно, предвид безпротиворечивите доказателства за връчване на АУАН в условията на отказ. В своите свидетелски показания, лицето Р. М. Н. е заявило, че лично е участвало при връчването на АУАН на единия от управителите – З.В., който е отказал да получи акта и именно този отказ свидетеля е удостоверил с изписване на имената, точния си адрес, ЕГН и положен подпис. Тези показания по никакъв начин не противоречат на експертизата, а напротив – изцяло се потвърждават от тази експертиза, която по същество също приема, че З.В. не е подписвал АУАН, каквито твърдения е заявил и е удостоверил с подписа си свидетеля.

Съгласно чл. 43, ал. 2 от ЗАНН, когато нарушителят откаже да подпише акта, това се удостоверява чрез подписа на един свидетел, името и точният адрес на който се отбелязват в акта. В настоящия случай, цитираната правна норма изцяло е спазена и от показанията на свидетеля Н. се установява, че АУАН е връчен в условията на отказ. Обстоятелството, че единия от управителите на дружеството – З.В.Н. е отказал да подпише връчения му АУАН се потвърждава и от саморъчните обяснения на това лице, дадени по-късно пред полицейски служители от РУП Карнобат, в които изрично е заявил отказа си да получи АУАН.

С оглед горното, съда намира, че в случая не са допуснати процесуални нарушения от категорията на съществените такива, които са ограничили правото на защита на санкционираното дружество. По същество, от събраните по делото доказателства безспорно се установява осъщественото от „ЛЪКИ“ ООД административно нарушение на чл. 97, ал. 1, т. 6, предл. 3 от ЗАПСП, което е препредавало по кабел по собствената си електронно съобщителна мрежа телевизионната програма VTV без необходимото по закон разрешение на носителите на права, предвидено в чл. 91, ал. 1, т. 1, предл. второ, във вр. с чл. 72, т. 4 от ЗАПСП

Предвид изложените мотиви касационната инстанция намира решението на районния съд за неправилно и незаконосъобразно и като такова следва да се отмени и да се постанови ново такова, с което се потвърждава оспореното наказателно постановление.

Мотивиран от гореизложеното и на основание чл. 221, ал. 2 от АПК във връзка  с чл. 63, ал. 1, изречение второ от ЗАНН, Административен съд Бургас, ХV състав

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 3/07.01.2016 г., постановено по НАХД № 75/2015 г. по описа на Районен съд Карнобат

и вместо него ПОСТАНОВЯВА:

ПОТВЪРЖДАВА Наказателно постановление № 4102/13.02.2014 г., издадено от Заместник-министъра на културата, с което на „ЛЪКИ“ ООД с ЕИК 102044199, със седалище и адрес на управление гр. Карнобат, ул. „Слав Мерджанов“ № 12, представлявано от управителите Т.Г.С. и З.В.Н. за нарушение на чл. 97, ал. 1, т. 6, предл. 3 от ЗАПСП е наложена имуществена санкция в размер на 3000 лева.

 

РЕШЕНИЕТО е окончателно и не подлежи на обжалване.

                                              

 

                                                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

 

 

                                                                                           ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

 

 

 

 

                                                                                                                2.