О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

   663      17.03.2015 година, гр. Бургас

 

 

Бургаският административен съд, четиринадесети състав, на седемнадесети март две хиляди и петнадесета година в закрито заседание в следния състав:

Председател:       Галина Радикова

Членове: 1.  Златина Бъчварова

                                                                                 2. Атанаска Атанасова

 

като разгледа докладваното от съдията Атанасова касационно административно наказателно дело № 335 по описа за 2015 г., за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл. 208 и сл. от АПК, вр. чл.63, ал.1, изр.2 от ЗАНН и е образувано по повод постъпила касационна жалба от ТД на НАП- Бургас с адрес: ***, представлявана от директора С. И. И., против решение № 207/22.02.2014 г., постановено по НАХД № 486/2014 г. по описа на Районен съд- Царево.

Бургаският административен съд, след като се запозна с постъпилата жалба, намира същата за процесуално недопустима, като подадена след преклузивния срок за обжалване. Видно от приложената по делото разписка, съобщението за изготвяне на решението е надлежно връчено на касатора ТД на НАП- Бургас на 12.01.2015 г. Законоустановеният 14-дневен срок за обжалване на решението е изтекъл на 26.01.2015 г., присъствен ден. Жалбата е изпратена по пощата на 27.01.2015 г., според пощенското клеймо и изричното отбелязване върху представеното от касатора извлечение от електронен деловоден регистър. Не е направено искане за възстановяване на срока за обжалване, нито са изложени твърдения за наличие на обстоятелства, сочещи уважителни причини за пропускането му. Ето защо, като просрочена, касационната жалба следва да се остави без разглеждане, а образуваното касационно производство да се прекрати на основание чл. 215, т.3, вр. чл. 211, ал.1 от АПК.

Мотивиран от горното, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на ТД на НАП- Бургас с адрес: гр. Бургас, ул. „Цар Петър“ № 5б, представлявана от директора Стефан Илиев Илчев, против решение № 207/22.02.2014 г., постановено по НАХД № 486/2014 г. по описа на Районен съд- Царево.

ПРЕКРАТЯВА производството по касационно административно наказателно дело № 335 по описа на Административен съд- Бургас за 2015 г.

Определението може да се обжалва с частна жалба пред Върховния административен съд на Република България в 7-дневен срок от съобщението.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:        

 

ЧЛЕНОВЕ:                  1.     

 

                                

2.