ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2010, 04.03.                                                     град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                    СЕДМИ Административен състав

На четвърти март                                              две хиляди и десета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

 

              ПРЕДСЕДАТЕЛ: ТАНЯ ЕВТИМОВА

 

Секретар: С.Х.

Прокурор: 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Евтимова 

административно дело номер 335 по описа  за 2010 година.

На именното повикване в 13.30 часа се явиха:

 

МОЛИТЕЛЯТ А.Ю.З., редовно уведомен, се явява лично и с адв. К., който представя пълномощно.

         ОТВЕТНИКЪТ – Община Бургас, редовно уведомен. За него се явява юрисконсулт Д., който представя пълномощно.

         ЗАИНТЕРЕСОВАНАТА СТРАНА З.М.З., редовно уведомена, се явява лично.

 

Съдът ПРЕДОСТАВЯ възможност на страните да изразят становище по хода на делото.

         АДВ. К.: Да се даде ход на делото.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

         ЗАИНТ. СТРАНА З.: Да се даде ход на делото.

 

По хода на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

         ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

ДОКЛАДВА искането на А.Ю.З. за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № 3548/12.11.2009 г., издадена от Зам. кмета на Община Бургас, с която е разпоредено премахването на преместваем обект2 по помощната схема на Община Бургас, представляващ павилион за продажба на конфекция в УПИ І – 28, 20, 21 - общински, кв. 143, РЦ „Меден Рудник”, с размери 8.20 м/3.00 м.

 

Дава възможност на страните да изразят становище по искането и направят доказателствени искания.

         АДВ. К.: Поддържам искането за спиране, като освен аргументите изложени в жалбата, моля да имате предвид, че доверителят ми е започнал процедура по извършване на делба с Община Бургас за съответния имот, в който е разположен въпросния обект от 19.08.2009г., като след делбата съответно следва да бъде вписана съответната процедура по узаконяване. Ето защо, намирам, че предварителното изпълнение на заповедта би нанесло трудно поправими вреди на моя доверител, както и на съответните наематели на търговски обекти. В тази връзка представям молба до Община Бургас от 19.08.2009 г. Освен това, моля да имате предвид, че доверителят ми има установена неработоспособност в размер на 62% и като такъв не е в състояние да полага труд и този доход се явява единствен за него към настоящия момент. В тази връзка представям експертно решение № 189/28.01.2010г. на ТЕЛК. Няма да соча други доказателства.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Оспорвам жалбата. Моля да приемете представената преписка. Няма да соча други доказателства.

 

         По доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И :

         ПРИЕМА представените с административната преписка и в днешно съдебно заседание писмени доказателства.

         ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

         ДАВА думата по същество:

         АДВ. К.: От името на моя доверител Ви моля да уважите направеното искане, като съобразите представените доказателства, както и обстоятелството, че евентуалното премахване на търговските обекти при влизане в сила на заповедта би нанесла трудно поправими вреди както на моя доверител, така и на наемателите на съответния търговски обект особено в днешно време, при условията на криза. Същите ще бъдат възпрепятствани да упражняват дейността си, а евентуалното преместване би довело до загубване на съответната клиентела.

         ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Моля  при обсъждането да имате предвид факта, че в случая Община Бургас не се води от защитата на свой собствен интерес, а за опазването живота и здравето на хората. Касае се за значим обществен интерес и считам, че представените с жалбата документи би следвало жалбоподателят да противопостави засягането на такъв интерес, който да е от такава важност или поне да бъде равнозначен на обществения интерес, тоест той трябва да го конкурира, за да наложи необходимостта от предварително изпълнение и този интерес следва да бъде от такава важност и значение, че да дерогира значението на чл. 217, ал.1, т.11 от ЗУТ. В случая липсва издадено разрешение за поставяне на обекта, а оттук се прави логичния извод, че не е налице обективната преценка на административния орган за това този обект отговаря ли на нормите за безопасност, нарушават ли се условията за обитаване, затруднява ли се движението в градска среда, също така се отчита дали не препятства ползването на съседни сгради, преместваеми обекти и рекламно-информационни елементи, което прави и потенциално опасен обекта за ползване, без да засягам естетичния вид на обекта, който е също задължително условие при поставянето му. Част от аргументите на жалбоподателя са, че и в момента обектите се ползват от трети лица – наематели, всяко преотдаване за ползване на този обект и то без разрешение за поставяне на този обект да стои на това място е в пълно противоречие с императивната норма на чл. 3, ал. 4 от Наредбата за преместваемите обекти на Община Бургас и в тази връзка от  една страна жалбоподателя е нарушител, като незаконосъобразно е поставил обекта без наличие на разрешение за поставяне и от друга страна нарушавайки разпоредбата на чл. 3, ал. 4 и преотдавайки ползването на трети лица считам, че той се стреми да извлече права от едни свои незаконосъобразни действия, което считам за недопустимо. Също така, разпоредбата на чл. 166, ал. 2 от АПК когато се говори за значително или трудно поправима вреда не следва да се отнесе към очертаващата се възможност този обект да спре да носи финансови постъпления за ползвателя му и от тази гледна точка считам, че изложените аргументи не са противопоставими на обществения интерес. Също така считам, че към настоящия момент липсва законова възможност за узаконяването му така, че дори и да са в процес на някакви преговори, съгласно днес представените доказателства не считам, че същите ще доведат до промяна във фактическото положение, което току-що се опитах да изложа.

         АДВ. К.: При преценка за наличието на обществено значим интерес, моля да имате предвид, че около 2000 души – търговци, работници и членове на техните семейства ще останат без работа и без издръжка, което е значим обществен интерес и предпоставка за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповедта. Обектите са преместваеми и след утвърждаване на съответната схема, която така и така не знам защо не върви, въпросните обекти могат да отговарят на начина, съгласно тази схема. Не можем да ги преместим в складове, а ще бъдат в собствения имот.

 

След като прецени твърденията на страните и относимия към искането доказателствен материал, настоящият състав намира за установено от фактическа и правна страна следното: 

По делото не се съдържат данни за изпълнение на процесната заповед към настоящия момент. Поради това искането за временно преустановяване на действията по предварително изпълнение е своевременно и допустимо.

Разгледано по същество е неоснователно.

Съгласно разпоредбата на чл.166, ал.2 от АПК “При всяко положение на делото до влизането в сила на решението по искане на оспорващия съдът може да спре предварителното изпълнение, допуснато с влязло в сила разпореждане на органа, издал акта, ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда”.

С разпоредбата на чл.217, ал.1, т.11 от ЗУТ е допуснато предварително изпълнение на заповедта за премахване, което е изключение от общото правило за суспенсивния ефект на жалбата. Изпълнението на оспорения акт може да бъде спряно от съда тогава, когато съществуват данни, от които да се направи обосновано предположение, че то ще доведе до значителни и трудно поправими вреди за жалбоподателя като тежестта за доказване на релевантните факти се носи от него.

В настоящия случай молителят не ангажира убедителни доказателства в подкрепа на фактическите си доводи. От съдържанието на представените в днешното съдебно заседание писмени доказателства не може да се направи обосновано предположение, че от предварителното изпълнение на оспорваната заповед ще настъпят значителни или трудно поправими вреди за жалбоподателя. В молбата, с която е инициирано производство за доброволна делба на съсобствения с Община Бургас недвижим имот не са визирани юридически факти, сочещи определен материален интерес, който би могъл да бъде накърнен. Обстоятелството, че на молителя е определена намалена работоспособност с експертно решение № 189/28.01.2010г. на ТЕЛК също не може да обоснове извод за значима вреда, тъй като по делото не се съдържат доказателства за доходи от наем или от осъществявана в процесния обект стопанска дейност. При това положение, настоящият състав намира, че не са установени фактите, съставляващи материалноправни предпоставки за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение, поради което искането се явява неоснователно.

 

Мотивиран от това, Бургаският административен съд, седми състав,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

         ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането за спиране на допуснатото по силата на закона предварително изпълнение на заповед № 3548/ 12.11.2009г., издадена от заместник кмета на Община Бургас.

Определението подлежи на обжалване с частна жалба пред Върховен административен съд на Република България в 7-дневен срок, считано от днес.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13,40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: