ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 06.03.                                                                         град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На шести март                                               две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР Христов

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов

Административно  дело номер 3355 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Х.М., редовно призован, явява се лично.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник отдел „СДВРП“ при Главна дирекция „Изпълнение на наказанията“ - София, редовно призован, се представлява от Н.С.- инспектор в сектор „Режимна дейност” в Затвора Бургас, с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.Х.М. против Заповед № Л-5239/28.11.2017 г. на началник отдел „СДВРП“ при ГД „Изпълнение на наказанията“ гр. София, с която е отхвърлена молбата на лишения от свобода М. за преместване от затворническо общежитие от открит тип към затвора гр. Бургас в затворническо общежитие от открит тип към затвора гр. Стара Загора за доизтърпяване на наложеното наказание.

 

Жалбоподателят: Поддържам жалбата. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Инспектор С.: Моля да потвърдите заповед Л-5239/28.11.2017 г. на началник отдел „СДВРП“ при ГД „Изпълнение на наказанията“ гр. София. Предоставям на съда копие от първа страница на затворническото досие, заповед на главния директор, с която лицата от област Сливен се настаняват в затвора гр. Бургас, както и копие от справка съдимост, от която е видно, че жалбоподателят е с адрес на територията на гр. Нова Загора.

 

С оглед становището на страните и по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Приема представените с жалбата, с административната преписка и в днешно съдебно заседание документи като писмени доказателства по делото.

 

Приключва събирането на доказателствата.

Дава думата по същество:

 

Жалбоподателят: Искам да ме преместят в затвора в гр. Стара Загора. В жалбата съм изложил мотиви, които поддържам. Считам, че са налице основания за преместването ми. 

 

Инспектор С.: Моля да потвърдите процесната заповед. Видно от представените доказателства жалбоподателят е с постоянен адрес на територията на гр. Нова Загора, област Сливен. Съгласно заповед № Л-919 от 08.03.2017 г. на главния директор и разпоредбата на чл. 58 от ЗИНЗС лицата с постоянен адрес на територията на област Сливен търпят наказанието си в затвора гр. Бургас.  Жалбоподателят не е представил необходимите документи, с които да установи, че негови близки, с които той поддържа контакти, живеят на територия, в която лишените от свобода търпят наказание в затвора гр. Стара Загора. С оглед на това моля да потвърдите процесната заповед.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 15,06 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: