ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 08.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми декември                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 3352 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 20:30 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Б.П., редовно призован, явява се лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно, което беше подписано от жалбоподателя в съдебното заседание и представено от адв. К..

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ –  А.Я.К., полицейски инспектор при Второ РУ Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

По хода на делото:

 

Страните: Да се даде ход на делото.

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от И.Б.П. против Заповед за задържане на лице 434зз-440/08.12.2017 г, с която на основание чл. 72, ал. 1 т. 1 от ЗМВР жалбоподателят е бил задържан за срок от 24 часа.

 

Адв. К.: Поддържам изцяло депозираната пред Вас жалба, както и аргументите и съображенията, изложени в нея. Няма да сочим нови доказателства, тъй като няма как да посочим такива. Ако се налагат допълнителни доказателства това може да бъде подкрепено както с опитите ми да се свържа след напускането ми на РУ с оперативния работник, така и с началника на КП и т.н. Тоест всичко изложено във въпросната жалба е обективирано с процесните телефонни обаждания за времето, за което не ми беше осигурен достъп до клиента, за времето,  за което не бях уведомен за желанието на ръководството на Второ РУ да задържи подзащитния ми.  По тази причина желая настоящето съдебно следствие да се проведе в рамките и обема на представената пред Вас жалба. Ако се налагат допълнителни доказателства ние сме готови да ги предоставим.

 

 

ответникът: Аз съм физическият изпълнител на заповедта за задържане.Това ми беше сведено да бъде изпълнено чрез началник група КП по разпореждане на началник сектор КП при Второ РУ. Считам жалбата за неоснователна, като моля да отхвърлите същата и да потвърдите заповедта. Няма да сочим друго доказателства, различни от административната преписка.

 

 

Съдът, с оглед завените от страните становища и поради липсата на формулирани допълнителни доказателствени искания по доказателствата

 

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Адв. К.: Уважаеми административен съдия, поддържам изцяло депозираната жалба, както и аргументите и съображенията, изложени в нея. Подзащитникът ми, призован по телефона, се яви лично, като в мое присъствие при оперативния работник, който го беше призовал, се проведе кратка оперативна беседа. Оперативният работник след като запита клиента ми дали желае да даде натривки с етер с оглед разследвания палеж получи потвърдителен отговор от П., след което процедурата беше осъществена. Същият оперативен работник, упоменат в жалбата, сподели, че негов колега желае да зададе няколко въпроса на подзащитника ми.

На първо място въпросната заповед до този момент не ми е показана от полицейски служител при Второ РУ на мвр-Бургас. Бях лишен от възможността не само да разбера защо е задържан подзащитния ми, но и от възможността да се запозная със съпровождащата документация. Няма да се спирам отново на изложеното в жалбата. Имах разговор с началника на РУ, който показа с поведението си незнание за това какво се случва в РУ. Тоест конкретно за задържането на подзащитния ми. Много е трудно да  се посочват конкретни правни аргументи върху акт, който не ми е предоставен, въпреки че бях в наличност и изчаках около час в РУ. Ако конкретният акт в случая заповед за полицейско задържане ми беше предоставен след разговора с началника на Второ РУ гр. Бургас тогава щях да бъда съвсем конкретен. Още веднъж искам да заявя недопустимо е задържането на лице по змвР  без да са налице основанията, предвидени от законодателя, затова. Единствената възможна точка и по която евентуално би могъл да бъде задържан подзащитният ми това е т. 1 по чл. 71 от Змвр. Считам независимо, че не съм запознат с преписката поради нежеланието на полицейските служители да ми сведат каквато и да било информация за случая, че не е налице и т. 1 от чл. 71 змвр - достатъчно данни за извършено престъпление от подзащитния ми. И към този момент аз не разполагам с нужната информация, с преписката предоставена на Вас в този процес, за да мога да я коментирам. Като заключение считам, че са нарушени основни правила, заложени в Конституцията на РБ и по специално чл. 56 от Конституцията на РБ. Всеки гражданин има право пред всяко едно учреждение, включително и поделение на мвр да се яви със защитник и да получи съответната пожелана защита. В този смисъл има издадени немалко актове, включително и от Апелативна прокуратура гр. Бургас. Считам, че са нарушени основни права на всеки един гражданин, в това число и на подзащитния ми към момента на задържането му. Моля да бъде отменена заповедта като неправилна и незаконосъобразна

 

ответникът: Позволявам си да коментирам казаното. Във връзка със задържането след изготвяне на техническата документация по заповедта за задържане на П. му бе дадено право да уведоми защитника си, от което същият се възползва. Адвокат К. бе уведомен за задържането и че лицето ще бъде преведено в АПК в сградата на Пето РУ Бургас около 18:00 часа.  Моля заповедта да бъде потвърдена.

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще произнесе решението си в съдебно заседание в 21:10 часа.

 

На именното повикване в 21:10 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.Б.П., редовно призован, явява се лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ –  А.Я.К., полицейски инспектор при Второ РУ Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

Съдът ОБЯВИ на страните решение № 2128/08.12.2017 г. постановено по делото, с което отменя Заповед за задържане на лице 434зз-440/08.12.2017 г., издадена от А.Я.К., полицейски инспектор при Второ РУ Бургас, с която на основание чл. 72, ал. 1 т. 1 от ЗМВР И.Б.П. е бил задържан за срок от 24 часа.

Съдът връчи препис от решението на всяка една от страните , което връчване страните удостоверяват с подпис, положен върху съобщение, с което е връчено решението.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 21,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: