ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 08.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми декември                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 3351 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 19:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.Н., редовно призована, явява се лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ С.Н.С.– разузнавач в група „ПКП – Славейков“ в сектор КП при Второ РУ Бургас към ОДМВР гр. Бургас, редовно призована, явява се лично.

 

По хода на делото:

 

Страните: Да се даде ход на делото.

 

 

С оглед становището на страните и поради липсата на процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от С.Д.Н.  против Заповед за задържане на лице 434зз-438/08.12.2017 г, с която на основание чл. 72, ал. 1 т. 1 от ЗМВР жалбоподателката е била задържана за срок от 24 часа.

 

 

Адв. К.: Поддържам жалбата. Моля да се приемат представените от административния орган писмени доказателства, както и изисканите от съда материали относно задържането на доверителката ми на 07.12. 2017 в Първо  РУ на мвр гр. Бургас. На този етап няма да соча други доказателства. Поддържам доказателствените си искания по чл. 176 гпк, доколкото от приложената по делото Заповед от 08.12.2017 г. на мен лично не ми става ясно за какви данни за извършено от доверителката ми престъпление се твърди.

 

ответникът: Аз съм фл, което написа Заповедта. Така ми беше разпоредено от началника на управлението. Считам, че жалбата не е основателна. Моля същата да бъде отхвърлена и да потвърдите издадената от мен Заповед.  Няма да соча други  доказателства. Всичко е приложено към преписката.

 

 

Съдът с оглед заявените от страните становища и предвид направените от тях изявления и уточнения по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

 

Относно формулираното в сезиращата жалба и в днешно съдебно заседание доказателствено искане от процесуалния представител на жалбоподателката за задължаване на ответника да отговори на конкретно формулирани в жалбата въпроси и с оглед направеното в съдебно заседание уточнение на това искане, а именно, че същото се прави с цел липсата на мотиви в оспорения административен акт съдът намира така формулираното искане за процесуално недопустимо. По същество с това доказателствено искане адв. К. цели допълване на мотивите и уточняване на същите по административния акт. Съдът намира за недопустимо с гласни доказателствени средства да бъдат допълвани оспорените административни актове. В този смисъл така формулираното искане се явява неоснователно и недопустимо, поради което съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

Отхвърля искането, формулирано на основание чл. 144 апк във вр. с чл. 176, ал. 1 гпк да бъде задължен административният орган да отговори на конкретно поставени въпроси.

 

С оглед изричното изявление на страните за липса на допълнителни доказателствени искания по доказателствата, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

 

Адв. К.:  Уважаеми административен съдия, моля да уважите жалбата и като намерите заповедта за незаконосъобразна да отмените същата, като разпоредите задържаното лице да бъде освободено в залата. Моля при постановяване на Вашия съдебен акт да вземете предвид следните правни и фактически съображения. На първо място съгласно чл. 171 апк в тежест на административния орган е да докаже основанията за предприетата ПАМ –задържане по змвр. Такова нещо в производството пред съда не се случи. Това, което заяви издалата заповедта г-жа С., че е само ФЛ, което е изготвило заповедта, защото така й е наредил началникът е умопомрачително. Да бъде лишено едно човешко същество от свобода, при това позволил си да посочва след вече изтърпени 24 часа отново задържане по змвр е абсолютно недопустимо. На второ място твърдя, че заповедта не е мотивирана. Посоченото, че имало дп номер еди кой си на доверителката ми нищо не й говори, а съгласно директива 12/13 на Съвета на Европа, която се отнася не по нпк, а за всички случаи на арести и задържане на лицето следва да бъде подсигурено в пълен обем информация, за да може то да си изясни за себе си как да защитава правата си. Вярно е, че в комплекта от административни материали има една докладна записка, която обаче нито е сведена до знанието на лицето, тя вътрешноведомствена, съставена само и единствено с цел да завоалира по някакъв начин предприетите по отношение на доверителката ми действия. Моля да обърнете внимание, че в материалите на Първо РУ има друга докладна записка, където се твърди съвсем различно, че видите ли в дома на жалбоподателката живее вероятно един С.Л. и там може да има крадени вещи. Това е толкова непонятно.За тази работа си има средства и способи по нпк. На трето място намирам за недопустимо, макар че то е щрих-  осуетяването на среща с защитник. Това лице от вчера сутринта не е имало възможност да се види, изключвам снощното обаждане в 16:40 часа по телефона, когато научих за задържането й, но нямаше смисъл да пускам жалба, тъй като щяха сутринта да я освободят. Оказа се днес инспектор или разузнавач С. пак по разпореждане я взема. Когато защитникът не е допуснат до едно лице за какви законови действия може да става въпрос. Само затова, че задържаното лице е отказало да дава обяснения без адвокат е недопустимо да се упражнява репресивна мярка по отношение  на нея. Това е в противоречие на основните принципи на административния процес, по змвр и всички нормативни актове. В тази връзка предвид гореизложеното моля да уважите жалбата и да отмените заповедта като неоснователна, немотивирана и недоказана, тъй като никакви данни до момента не са представени, че тази жена има каквото и да е касателство към твърдяното в докладната записка престъпление. В случай, че уважите жалбата моля да присъдите на доверителката ми разноски по чл.38, ал. 2 от Закона за адвокатурата, понеже видно от  протокола за изземване същата има в себе си само един часовник.

 

ответникът: Уважаеми административен съдия, факт е, че аз съм фл, което написа заповедта. Така ми беше разпоредено от началника на РУ. Има данни, че лицето е замесено със серия домови кражби. Искахме да изясним случая. Моля всичко, което е упоменато в докладната да се зачете. Няма какво друго да добавя освен, че тя като отказа да дава обяснение, за да изясни фактите, никъде в обяснението си не е написала, че отказва без присъствието на адвоката си. Това е становището ми.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще произнесе решението си в съдебно заседание в 19:45 часа.

 

 

На именното повикване в 19:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ С.Д.Н., редовно призован, явява се лично и с адв. К., с представено по делото пълномощно от днес.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – С.Н.С.– разузнавач в група „ПКП – Славейков“ в сектор КП при Второ РУ Бургас към ОДМВР гр. Бургас, редовно призован, явява се лично.

 

Съдът ОБЯВИ на страните решение № 2127/08.12.2017 г. постановено по делото, с което отменя Заповед за задържане на лице 434зз-438/08.12.2017 г., издадена от С.Н.С.,  разузнавач в група „ПКП – Славейков“ в сектор КП при Второ РУ Бургас при ОДМВР гр. Бургас, с която на основание чл. 72, ал. 1 т. 1 от ЗМВР С.Д.Н. е била задържана за срок от 24 часа.

Съдът връчи препис от решението на всяка една от страните , което връчване страните удостоверяват с подпис, положен върху съобщение, с което е връчено решението.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 20,00 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: