ПРОТОКОЛ

       

Година 2017, 08.12.                                                                          град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ІІ АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На осми декември                                        две хиляди и седемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИР ХРИСТОВ

 

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Христов 

Административно дело номер 3350 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 15:00 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.С.Р., редовно призован, не се явява и не се представлява.

Съдът докладва, че по делото е постъпила декларация с вх. №13273/08.12.2017 г. от жалбоподателя, в която същият заявява, че не желае да се яви в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на Затвора Бургас, редовно призован, се представлява от Н. С. - инспектор „режимна дейност“ в Затвора гр. Бургас, с висше юридическо образование, с представено по делото пълномощно от днес.

 

По хода на делото:

Пълномощникът С.: С оглед отсъствието на жалбоподателя моля да не се дава ход на делото и същото да бъде прекратено поради неявяване на страната.

 

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на ответника намира, че в случая не са налице процесуални пречки за даване ход на делото. Съгласно нормата на чл. 111, ал. 3 зинзс делото може да бъде гледано и в отсъствие на жалбоподателя, ако той изрично заяви, че не желае да се яви в съдебно заседание. В настоящия скучай, както вече съдът докладва, по делото е постъпила нарочна декларация от жалбоподателя, в която същият е завил, че не желае да се яви на делото, по което е призован.   Предвид горното и с оглед цитираната норма на зинзс съдът намира, че липсва процесуална пречка за даване ход на делото.

По изложените съображения, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

Делото е образувано по повод жалба от И.С.Р., понастоящем в Затвора гр. Бургас,  против Заповед1457/05.12.2017 г. на началника на Затвора гр. Бургас, с която му е наложено дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия за срок от 14 /четиринадесет/ денонощия“.

 

 

Пълномощникът С.: Моля жалбата да бъде отхвърлена. Представям на съда диск със запис, във връзка с който е наложено наказанието, а именно - клип по бтв, в който лицето дава репортаж в ефир за национална телевизия. Няма да соча нови доказателства. Нямам доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, с оглед заявеното от процесуалния представител на ответника и по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

приема представените с административната преписка документи като писмени доказателства по делото.

Приема представения в днешно съдебно заседание диск като веществено доказателство по делото.

 

С оглед изчерпване на доказателствените искания, съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА думата по същество:

 

Пълномощникът С.: Моля да бъде потвърдена Заповед1457/05.12.2017 г. на началника на Затвора гр. Бургас, с която на жалбоподателя е наложено дисциплинарно наказание изолиране в наказателна килия за срок от 14 /четиринадесет/ денонощия“. При издаване на заповедта наказващият орган се е съобразил, че това е поредно наказание за лишения от свобода Радев за подобно нарушение и във връзка с това е приложил максималния размер на посоченото наказание в чл. 101 т. 7 от зинзс. Понеже самото нарушение е поредно считам, че Административен съд гр. Бургас следва да потвърди издадената заповед от началника на Затвора Бургас.

 

 

Съдът като прие, че делото е изяснено от фактическа страна обяви, че ще произнесе решението си в съдебно заседание в 15:15 часа.

 

 

На именното повикване в 15:15 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ И.С.Р., редовно призован, не се явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКът по ОСПОРВАНЕ – началник на Затвора Бургас, редовно призован, се представлява от Н. С. - инспектор „режимна дейност“ в Затвора гр. Бургас, с висше юридическо образование, с представено по делото пълномощно от днес.

 

Съдът ОБЯВИ решението си на страните в 15:15 часа.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 15,20 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: