О П Р Е Д Е Л Е Н И Е

 

  651/17.03.2015 година,  град Бургас

 

Административен съд - Бургас, в закрито заседание на  седемнадесети март, две хиляди и петнадесета година, в състав:

 

СЪДИЯ: Веселин Енчев

разгледа адм. д. № 334/2015 година,

 

Производството е образувано по жалба от С.Т.Д. с ЕГН ********** ***, срещу акт за установяване на задължение по декларация № АУ008043/23.10.2014 година, издаден от експерт в отдел „КПС“ на дирекция „МПДТР“ към Община Бургас.

С определение № 425/16.02.2015 година (лист 1) на жалбоподателя е указано да уточни в какво се състои незаконосъобразността на оспорения акт, както и да представи доказателство за внесена дължима държавна такса – за разглеждане на оспорването по същество. Със същото определение госпожа Д. е предупредена, че при неизпълнение на определеното й задължение в срок, жалбата ще бъде оставена без разглеждане.

Указанията на съда са получени от жалбоподателя на 23.02.2015 година, чрез съпруга й Д. Д. (лист 22).

До настоящия момент от жалбоподателя по делото не са изпълнени указанията на съда. Неотстраняването на установената нередовност на жалбата възпрепятства разглеждането на оспорването по същество и е основание за оставянето й без разглеждане, съответно за прекратяване на настоящото дело.

С оглед на изложеното, на основание чл.158 ал.3 от АПК, съдът

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалба от С.Т.Д. с ЕГН ********** ***, срещу акт за установяване на задължение по декларация № АУ008043/23.10.2014 година, издаден от експерт в отдел „КПС“ на дирекция „МПДТР“ към Община Бургас.

 

ПРЕКРАТЯВА адм. д. № 334/2015 година.

 

Определението може да се обжалва пред Върховен административен съд -  в седемдневен срок от съобщаването му.

 

 

СЪДИЯ: