ПРОТОКОЛ

       

 

                                              

Година 2014, 03.12.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на трети декември през две хиляди и четиринадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

                                                    

    ПРЕСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Й.Б., сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов  Административно дело номер 334 по описа за 2014 година.                  

   

На именното повикване в 13.38 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.Н.Г., редовно уведомена от преди, не се явява лично, за нея адвокат адв. Е., с пълномощно по делото.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явява се ВЕЩОТО ЛИЦЕ С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е писмо № 7683 от 20.10.2014г., с приложено копие от договор за покупко-продажба на МПС от 29.07.2007г., от жалбоподателката Е.Н.Г..

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице А. от 24.09.2014 година.

 

АДВОКАТ Е.: Запознат съм със заключението на вещото лице А. и не възразявам същото да се  изслуша. Да се приеме представения от нас договор за покупко-продажба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Запозната съм с представения договор за покупко-продажба на МПС. Не възразявам да се приеме. Запозната съм със заключението на вещото лице. Да се изслуша вещото лице.

 

Съдът ПРЕМИНАВА към изслушване на заключението на вещото лице А., като снема самоличността му, както следва:

 

С.В.А. – 51 години, българска гражданка, неосъждана, без родство със страните. ПРЕДУПРЕДЕНА за наказателната отговорност по чл.291 от НК. ОБЕЩАВА да даде безпристрастно и вярно заключение.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

АДВОКАТ Е.: Нямам въпроси към вещото лице. Заключението е изчерпателно и пълно.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Нямам въпроси към вещото лице. Изчисленията са правилно направени по зададените въпроси.

 

СЪДЪТ намира, че вещото лице А. е изпълнила поставените задачи съгласно своята компетентност и приложените по делото доказателства, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателство по делото заключението на вещото лице А..

 

ОПРЕДЕЛЯ възнаграждение в размер на 600 лева, платими от внесения на депозит (л.681).

 

ДА СЕ ИЗДАДЕ разходен касов ордер на вещото лице.

 

АДВОКАТ Е.: Да се приеме представения договор за покупко-продажба.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се приеме представения договор за покупко-продажба.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представения договор за покупко-продажба на МПС от 29.07.2007година като писмено доказателство по делото.

 

АДВОКАТ Е.: Няма да соча други доказателства. Делото е изяснено от фактическа страна.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането им и се даде ход по същество.

 

СЪДЪТ счита делото за изяснено и

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ход на делото по същество:

 

АДВОКАТ Е.: Уважаеми административен съдия, моля да уважите жалбата като се съобразите с изложените в нея доводи. Ще изложа подробни съображения в писмено становище, в указан от Вас срок. Моля да ни бъдат присъдени направените по делото съдебно-деловодни разноски, като представям списък по чл.80 от ГПК.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Уважаеми г-н председател, моля да отхвърлите жалбата като неоснователна и недоказана, и потвърдите обжалвания ревизионен акт. Считам, че в хода на съдебното производство не се обориха констатациите на органа по приходите, най-вече за получени заемни средства или такива дарени на жалбоподателя, които евентуално да обусловят по-висок размер на приходната част на изготвения паричен поток в ревизионното производство. Моля при постановяване на решението имате и предвид мотивите изложени в решението на директора на Дирекция ”ОДОП” и потвърдите ревизионния акт. Моля да ми бъде присъдено юрисконсултско възнаграждение.

 

АДВОКАТ Е.: Уважаеми г-н административен съдия, изчисленията, които са направени от вещото лице в заключението прието в днешното съдебно заседание, са съобразени с констатациите направени от органите по приходите, включително и с тези приети от ревизионния екип на органите при ТП на НОИ суми получени от дарение и от издръжка на малко дете.

 

СЪДЪТ на основание чл. 149, ал. 3 от ГПК, във връзка с чл.144 от АПК, вр. с §2 от ДР на ДОПК предоставя на страните срок за представяне на писмена защита по съществото на спора до приключване на работния ден на 10.12.2014година.

 

СЪДЪТ обявява устните състезания за приключили и ще се произнесе в срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  13.43 часа.

 

СЕКРЕТАР:                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: