ПРОТОКОЛ

       

Година 2014, 01.10.                                                                              град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД, ХІІ-ти административен състав, на първи октомври през две хиляди и четиринадесета година в публично заседание в следния състав:

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЛЮБОМИР ЛУКАНОВ

 

Секретар: Г.Д.    

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Луканов 

Административно  дело номер 334 по описа за 2014 година.                     

На именното повикване в 13.00 часа се явиха:

        

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.Н.Г., редовно уведомена от преди, не се явява лично. В съдебно заседание се явява стажант Й.К.К., която представя пълномощно от адв. Е.. Не се явява адв. Е..

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП, редовно уведомен от преди, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно по делото.

 

Явява се вещото лице С.А..

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ приема, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

ПОСТЪПИЛО е заключение по съдебно-счетоводната експертиза на вещото лице А. от 24.09.2014 година. Срокът по чл.199 ГПК изтича днес.

 

СТАЖАНТ КАВАЛДЖИЕВА: Известно ми е, че нямам право да вземам становище в настоящото производство, но адв. Е. ми възложи да предам от негово име, че прави възражение за разглеждане на експертизата в днешното съдебно заседание, поради депозирането й извън срока по чл. 199 ГПК.

 

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д.: Предвид изявлението на стажант К.в днешно съдебно заседание, моля, да не се гледа експертизата днес. Запозната съм със заключението на вещото лице, което е констатирало една продажба на лек автомобил. В тази връзка, моля да задължите жалбоподателя да представи до следващото съдебно заседание договор за продажба на лек автомобил от месец ноември 2007 г., който не е представен по делото.

 

Съдът намира, че е налице процесуална пречка за разглеждане на заключението на вещото лице в днешното съдебно заседание, с оглед процесуалната възможност на страните да се запознаят със същото, предвид разпоредбата на чл.199 ГПК, във вр. с чл.144 АПК, поради което отлага изслушването му за следващото съдебно заседание.

 

По доказателственото искане на ответника, направено в днешното съдебно заседание, съдът приема, че и допустимо и относимо към предмета на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА жалбоподателя в 14-дневен срок от днес да представи  в оригинал или в заверен препис договор за продажба на лек автомобил от месец ноември 2007 година.

За събиране на доказателства съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 03.12.2014 година от 13.30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

 

Вещото лице е уведомено в съдебното заседание.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.10 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: