ПРОТОКОЛ

 

Година 2014, 11.03.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД       Х АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ

На единадесети март                            две хиляди и четиринадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДАНИЕЛА ДРАГНЕВА

 

Секретар: Г.Ф.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Драгнева

Административно дело номер  334  по описа за 2014 година

 

На именното повикване в 10:57 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛКАТА Е.Н.Г., редовно уведомена, се явява  лично и с адвокат Е., с пълномощно от днес.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” гр.Бургас, редовно призован, се представлява от юрисконсулт Д., с пълномощно от днес.

 

СТРАНИТЕ – Няма процесуални пречки да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

               

О П Р Е Д Е Л И:

               

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на Е.Н.Г. против Ревизионен акт № 021301375/11.10.2013 г., поправен с Ревизионен акт за поправка № 02301375/07.01.2014г. и потвърдени с Решение № 5 от 13.01.2014 г. на директор на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” Бургас при ЦУ на НАП.

 

АДВОКАТ Е. – Поддържам жалбата. Направили сме искане за допускане на съдебно-икономическа експертиза и съм подготвил и представям молба, в която съм посочил въпросите към нея, с цел да се установи коректно началното салдо към 2007 г.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете приложените към административната преписка доказателства.

По искането за експертиза, считам, че периода който е посочен е твърде голям и не включва само ревизираните периоди. А по отношение на становището на колегата, че по този начин ще се установи по-коректно началното салдо към  първата ревизирана година 2007 година, по тази логика, възниква въпроса как следва да се формира началното салдо към 2001 г. и не би ли следвало да се започне от деня на раждане на лицето?

Доказателствени искания нямам на този етап.

 

Съдът по доказателствата,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

         ПРИЕМА представените с жалбата и с административната преписка писмени доказателства.

 

         ДОПУСКА съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице, на която да отговори на поставените от адвокат Е. въпроси, за периода 2001 до 2009 година, тъй като за 2010г. и 2011г. с ревизионния акт не са установени задължения на жалбоподателя.

ОПРЕДЕЛЯ депозит в размер на 600 (шестстотин) лева, платим в 7-дневен срок, от днешно съдебно заседание, по сметката на Административен съд гр. Бургас, в който срок като доказателство по делото следва да бъде представен и съответния платежен документ.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице по допусната експертиза С.В.А., която да бъде уведомена, след представяне на доказателство за внесения депозит.

 

УКАЗВА на жалбоподателя, че в случай, че иска вещото лице да изготви своето заключение въз основа на документи, които не са приложени по делото, следва същите да бъдат представени по делото.

 

АДВОКАТ Е. – Към момента нямам други доказателствени искания. Съгласни сме с определения период 2001 – 2009 година.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Д. – Нямам доказателствени искания към момента.

 

СЪДЪТ, поради липса на доказателствени искания в днешно съдебно заседание и предвид необходимостта от събиране на допълнителни доказателства, ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.05.2014 година от 10:30 часа, за която дата и час страните да се считат редовно уведомени по реда на чл. 137, ал. 7 от АПК.

Да се УВЕДОМИ Вещото лице.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в  11:05 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                           ПРЕДСЕДАТЕЛ: