О П Р Е Д Е Л Е Н И Е   

 

Град  Бургас, 28.02.2012 година

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – ГРАД БУРГАС, пети състав, на двадесет и осми февруари през две хиляди и дванадесета година, в закрито заседание, в състав:

                                                          

СЪДИЯ: Станимира Друмева

                                      

като разгледа докладваното от съдия ДРУМЕВА административно дело № 334 по описа за 2012 година и за да се произнесе взе предвид следното:

           

Производството е образувано по жалба на „Бурмедика” ЕООД, ЕИК 812114681, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя М.К.Д., против заповед № 170/23.01.2012г. на зам. кмета на община Бургас, с правно основание чл.195, ал.5 от ЗУТ, за премахване на собствената на дружеството - жалбоподател едноетажна сграда – склад с идентификатор 07079.608.103.5, и стругарна с автоканал, находяща се в поземлен имот 07079.608.103 на ул.”Демокрация” № 94 (в района на ІІІ-та поликлиника), гр.Бургас, с искане за отмяната й като незаконосъобразна. За доказване на твърденията си представя доказателства и моли съдът да допусне извършването на съдебно – техническа експертиза по делото със задачи, поставени в жалбата.

Относно направеното от жалбоподателя доказателствено искане, съдът намира същото за допустимо, своевременно направено и относимо към предмета на спора, поради което следва да бъде уважено.

С жалбата е направено и особено искане за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед, на основание чл.217, ал.3 от ЗУТ.

Съдът, по особеното искане, след преценка на изложеното в жалбата, представените с административната преписка доказателства и съобразно закона приема следното по допустимостта и основателността му:

Искането е процесуално допустимо за разглеждане по същество, но неоснователно.

Съгласно разпоредбата на чл.217, ал.1, т.9 от ЗУТ, жалбата пред съда не спира изпълнението на заповед по чл.195 от ЗУТ, каквато е оспорената. В чл.217, ал.2 от ЗУТ е предвидена възможността съдът да спре изпълнението й, но в нормата не са посочени основанията за това. Поради това и предвид препращащата разпоредба на чл.219, ал.3 ЗУТ, следва да намери приложение нормата на чл.166, ал.4 от АПК. Съгласно последната, допуснатото предварително изпълнение на административен акт по силата на отделен закон, когато не се предвижда изрична забрана за съдебен контрол, може по искане на оспорващия да бъде спряно от съда при условията на чл.166, ал.2 от АПК – ако то би могло да причини на оспорващия значителна или трудно поправима вреда. В тежест на жалбоподателя е да докаже в процеса, че предварителното изпълнение на заповедта, допуснато по силата на закона, би могло да му причини значителни или трудно поправими вреди.

В случая, жалбоподателят твърди, че от предварителното изпълнение на заповедта би претърпял непоправими вреди, но не ангажира доказателства, които да сочат на извода за вероятното им настъпване и в какъв размер евентуално биха били те. Тези евентуални вреди подлежат на доказване и не се предполагат. С оглед характера на обектите, предмет на премахване по оспорената заповед, не може да се обоснове настъпването на значителни вреди, а техният имуществен характер предполага лесното им обезщетяване на общо основание при евентуална отмяна на административния акт.

Възраженията относно липсата на предпоставките по чл.60, ал.1 от АПК, за допускане на предварително изпълнение на оспорената заповед, са неотносими в настоящото производство, тъй като законодателят е презюмирал наличие на особено важни държавни и обществени интереси, като е постановил предварително изпълнение на заповеди, като оспорената.

За неоснователни съдът намира и наведените доводи, че при премахване на постройките и нереализиране на предвиденото съгласно действащия ПУП застрояване в срок от 5 г. дружеството-жалбоподател ще загуби правото на строеж за тях. Касае се за застрашаване под условие при реализиране на бъдещо несигурно събитие, но то не се намира в пряка и непосредствена връзка с вредата, която евентуално би могла да настъпи.

Предвид изложеното съдът приема, че законовата презумпция по чл.166, ал.2 от АПК, във връзка с чл.166, ал.4 от АПК, не е оборена от жалбоподателя. Не е установено наличие на значителни или трудно поправими вреди, поради което искането му за спиране на предварителното изпълнение на оспорената заповед следва да бъде оставено без уважение, като неоснователно.

Водим от горното, Административен съд – град Бургас, пети състав,

 

О  П  Р  Е  Д  Е  Л  И :

 

ОСТАВЯ БЕЗ УВАЖЕНИЕ искането на „Бурмедика” ЕООД, ЕИК 812114681, със седалище и адрес на управление: гр.***, представлявано от управителя М.К.Д., за спиране на предварителното изпълнение на заповед № 170/23.01.2012г. на зам.кмета на община Бургас за премахване на собствените на дружеството-жалбоподател едноетажна сграда – склад с идентификатор 07079.608.103.5, и стругарна с автоканал, находяща се в поземлен имот 07079.608.103 на ул.”Демокрация” № 94 (в района на ІІІ-та поликлиника), гр.Бургас.

Определението в тази част може да бъде обжалвано с частна жалба пред тричленен състав на Върховния административен съд на Република България, в седмодневен срок от съобщаването на страните.

НАСРОЧВА открито съдебно заседание по разглеждане на делото на 2.04.2012г. от 14,00 часа, за която дата и час да се призоват страните.

ДОПУСКА извършването на съдебно – техническа експертиза по делото, която да се изготви от вещото лице арх. Веселка Ангелова след внасяне на депозит от жалбоподателя в размер на 300 лв. по сметка на Административен съд – гр.Бургас, в 7-дневен срок от получаване на съобщението. В същият срок да се представи по делото документ за внесения предварителен депозит от жалбоподателя. Вещото лице да изготви заключение, като даде отговор на въпросите, поставени в жалбата  - стр.4, по т.ІІ от „Доказателствени искания”. Вещото лице да се уведоми за изготвяне на заключението и призове за насроченото съдебно заседание след представяне на документ за внесен предварителен депозит за изготвяне на експертизата.

ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ на страните да изчерпят всички свои доказателствени искания най-късно до насроченото съдебно заседание.

Определението в тази част не подлежи на обжалване. 

 

 

                                                            АДМИНИСТРАТИВЕН  СЪДИЯ: