ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3347 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.54 часа се явиха:

 

Жалбоподателят „Сами МСД“ ЕООД не се явява, редовно уведомен.

За ответника Началник Митница Бургас- юрисконсулт Т., надлежно упълномощена.

 

СЪДЪТ докладва постъпила молба от жалбоподателя „Сами МСД“ ЕООД, с искане да се даде ход на делото в отсъствие на негов представител. Към молбата са приложени писмени доказателства.

 

Юрисконсулт Т.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба на „Сами МСД“ ЕООД против Решение № 32-289975/18.10.2017г. на началника на Митница Бургас, потвърдено с Решение № Р-746/09.11.2017г./32-313600 на директора на Агенция „Митници“.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да докажат фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да установи обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му. В тежест на жалбоподателя е да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици. 

 

Юрисконсулт Т.: Оспорвам жалбата. Моля да ми бъде предоставена възможност да се запозная с молбата от ответника и така приложените с нея писмени доказателства. По направеното с молбата на ответника искане за назначаване на съдебно-счетоводната експертиза, моля да ми бъде дадена възможност да изразя становище.

 

СЪДЪТ намира приложените в административната преписка писмени доказателства за допустими, относими към предмета на спора и необходими за неговото изясняване, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Следва да се предостави възможност на ответника да заяви становище по направените с молбата на жалбоподателя искания и приложените към нея доказателства. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените в административната преписка писмени доказателства.

ПРЕДОСТАВЯ възможност на ответната страна да заяви становище по направените с молбата на жалбоподателя вх. № 2399 от 26.2.2018 г. искания и приложените към нея доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 18.04.2018г. от 11.25 ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.58 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: