ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 13.06.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На тринадесети юни                                две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3347 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 10.20 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „Сами МСД“ ЕООД се явява адвокат Д., с приложено по делото пълномощно.

За ответника- началник Митница Бургас се явява юрисконсулт И..

Явява се вещото лице С.А..

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

Сне се самоличността на вещото лице, както следва:

С.В.А., 54г., българка, български гражданин, неосъждана. Без особени отношения със страните. Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК. Обещава да даде безпристрастно заключение пред съда.

Вещото лице А.: Представила съм заключение, което поддържам.

 

Адвокат Д.: Нямам въпроси към експертизата. Моля да се приеме.

Вещото лице А. на въпросите на юрисконсулт И.: Стоката, която съм изследвала в експертизата, е влакна от целулозен ацетат. В аналитичната отчетност на с/ка 304 няма посочени размери или други характеристики. Дори ѝ да е внасяло друг път дружеството-жалбоподател такива влакна от целулозен ацетат, не е било предмет на експертизата да изследва това обстоятелство. Не ми е известно дали дружеството е внасяло и друг път влакна от целулозен ацетат. Сметка 304 е организирана по начин, която дава възможност да се види по коя точно митническа декларация е заприходено количеството стока. Описано е като наименование, като количество, като единична цена и формирана стойност на тази стока, която отговаря на процесната декларация, след което изписването на същото количество стока е посочено по кредита на с/ка 304 до изчерпване на количеството, което е било заприходено по конкретната митническа декларация.

Юрисконсулт И.: Нямам повече въпроси.

 

СЪДЪТ приема заключението на съдебно-счетоводната експертиза и определя на вещото лице А. възнаграждение за положения труд в размер на 300 лева, съобразно представената справка-декларация, платимо от внесения предварителен депозит.

 

СЪДЪТ констатира, че по делото са налични доказателства, представени с молба от пълномощника на жалбоподателя вх.№ 2399/26.02.2018г., които не са приобщени към доказателствения материал.

 

Адвокат Д.: Поддържам искането ни да бъдат приети представените доказателства.

Юрисконсулт И.: Не се противопоставям да бъдат приети представените доказателства.

 

 

СЪДЪТ, с оглед становищата на страните и като счете, че приложените към молба вх.№ 2399/26.02.2018г. на жалбоподателя писмени доказателства са относими към предмета на спора,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА доказателства по опис, приложени към молбата с вх. № 2399/26.02.2018г.

 

Адвокат Д.: Със същата молба, с приложени доказателства, в т.ІІ, т.2 и т.3 сме поискали писмени доказателства, които да бъдат представени от ответната страна. С определение от 19.03.2018г. съдът е задължил ответната страна да ги представи. Държа същите да бъдат приети. Представям и нови доказателства, които моля да бъдат приети. Това са доказателства, по които е работила експертизата. Във връзка с поисканата митническа декларация, която предполагам, че ще бъде представена в днешното съдебно заседание, представям приложените към нея договор и фактура. Представям и протокол от ТД на НАП за извършена цялостна проверка на доверителя ми, като всички представени доказателства са описани в молбата, която ги придружава. Други доказателства нямам и няма да соча нови.

Юрисконсулт И.: Представям самата митническа декларация от 24.01.2017г., с копие за ответната страна. Моля да не приемате представения протокол от ТД на НАП, който отразява проверен период от 2017г., който е преди процесния, защото нашата декларация е след този период и същото доказателство е нотносимо към предмета на спора. Представям подробна разпечатка от електронната система на Агенция Митници, където са отразени всички декларации. Информациите на всички декларации е поверителна и делото би следвало да бъде засекретено, защото в исканите декларации се съдържат търговски сделки на други дружества.

 

СЪДЪТ по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените от страните писмени доказателства, както следва: заверено копие от инвойс фактури №1793/08.08.2017г.; №17111/11.08.2017г.; №0500004463/11.08.2017г.; нареждане за експедиция № 7879/07.08.2017г.; фактура №0000000449/30.11.2017г.; №АМ13269/30.11.2017г.; международна товарителница от 31.10.2017г.; фактура №0000000445/07.09.2017г.; инвойс фактура №АМ13268/07.09.2017г.; експедиционен лист № 0000000072/07.09.2017г.; декларация ; международна товарителница; сертификат № 13268; договор за продажба ДП/№16Т1040/26.09.2016г.; протокол № П-22221317155817-073-001/06.12.2017г. на ТД на НАП София; митническа декларация от 24.01.2017г. и разпечатка от електронната система на Агенция Митници, с отразени декларации.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя и като счете, че доказателствата, за представяне на които ответната страна е задължена с определение от 19.03.2018г., са необходими за изясняване на делото, намира, че не следва да се приключва събирането на доказателствата. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 03.10.2018г. от 11.40ч., за които дата и час страните се считат уведомени.

УКАЗВА на ответната страна да изпълни в срок до следващото съдебно заседание определението на съда от 19.03.2018г., като в противен случай ще понесе санкция за неоснователно причиняване отлагане на делото.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10.45 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: