ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.05.                                                                    град Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                ХХІ Административен състав

На втори май                                            две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТЕЛА ДИНЧЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Динчева

Административно дело номер 3340 по описа за 2017 година

 

На именното повикване в 10:45 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „ИПАР-2015“ ЕООД, редовно призован, се представлява от адвокат В.В., редовно упълномощена.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно призован, не се явява. Представлява се от юрисконсулт В.М., редовно упълномощен.

 

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ намира, че липсват процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА.

 

Производството е образувано по жалба на „ИПАР-2015“ ЕООД срещу Ревизионен акт № Р-02000217001270-091-001/31.08.2017 г. издаден от началник сектор, възложил ревизията и главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с решение № 267/17.11.2017 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, в частта, в която на „ИПАР-2015“ ЕООД са определени задължения за ДДС в размер на 15 840 лева, за данъчен период 01.11.2016г.-30.11.2016 г.

АДВОКАТ В.: Поддържам жалбата.

Моля да се приеме представената административна преписка.

За доказване на твърденията ни в жалбата, моля да бъде допусната съдебно-счетоводна експертиза, въпросите по която съм посочила в нарочна молба, която представям в днешно съдебно заседание.

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Оспорваме жалбата.

Нямаме възражение относно назначаването на съдебно-счетоводна експертиза.

Представям доказателство за електронните подписи на органите, които са подписали заповед за възлагане на ревизия, ревизионните доклади и ревизионните актове. Това включва писмо от „БОРИКА“ АД с изх. №785/05.09.2017 г., както и разпечатки на органите по приходите, които са издали цитираните актове.

По доказателствата съдът,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото всички документи, подробно описани в писмо от НАП до Административен съд – гр. Бургас вх. №13135/06.12.2017 г.

ПРИЕМА и ПРИЛАГА по делото днес представените от юрисконсулт М. писмени доказателства.

 

ЮРИСКОНСУЛТ М.: Няма да поставям въпроси към вещото лице.

 

Съдът намира искането на процесуалния представител на оспорващото дружество за назначаване по делото на съдебно-счетоводна експертиза за основателно, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НАЗНАЧАВА извършването на съдебно-счетоводна експертиза по административно дело № 3340/2017 г.

Вещото лице ще бъде определено от съда в закрито заседание, както и депозитът за изготвяне на експертизата.

Вещото лице по изготвяне на експертизата след като се запознае с материалите и документите, находящи се у страните, да отговори на въпросите, поставени в писмена молба, представена днес от оспорващото дружество.

 

СТРАНИТЕ: Други доказателствени искания нямаме към момента.

 

Съдът намира делото за неизяснено от фактическа страна, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 30.05.2018 г. от 10:30 часа, за която дата днес редовно призованите страни да се считат за редовно уведомени.

Вещото лице да се призове след внасяне на депозита.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10:54 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: