Р Е Ш Е Н И Е    1447

 

Град Бургас, 18.07.2018г.

 

Административен съд – град Бургас, пети състав, на двадесет и пети юни през две хиляди и осемнадесета година, в публично заседание, в състав:

 

СЪДИЯ: Станимира Друмева

 

при секретаря Стоянка Атанасова, като разгледа докладваното от съдия Друмева административно дело № 333 по описа за 2018 година и за да се произнесе взе предвид следното:

 

Производството е по реда на чл.156 и сл. от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).

Образувано е по жалба на „Сийлайн - М“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Индустриална“ № 3, представлявано от управителя И.В.С., против ревизионен акт № Р-02000217001352-091-001 от 20.09.2017г., издаден от М.М.-Б.на длъжност началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП-Бургас – възложил ревизията, и К.К.на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с решение № 278 от 1.12.2017г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас при ЦУ на НАП, с който на „Сийлайн - М“ ООД са установени задължения за корпоративен данък за периода 1.01.2014г.-31.12.2014г. главница в размер на 744.77 лв. и лихва в размер на 187.17 лв., и задължения за ДДС за данъчния период 1.12.2014г.-31.12.2014г. главница в размер на 30 319.54 лв. и лихва в размер на 8 260.19 лв.

    

Жалбоподателят оспорва ревизионния акт като незаконосъобразен. Твърди, че не са налице визираните в чл.122, ал.1, т.2 и т.4 от ДОПК предпоставки за извършване на ревизионното производство по особения ред, съответно, определяне на данъчната основа за облагане и размера на доначисления ДДС и корпоративен данък по реда на чл.122, ал.2 от ДОПК. Възразява относно приетото от приходните органи, че действителен получател по вътреобщностно придобиване на замразена риба, извършен от „Въндев инвест“ ЕООД, е дружеството-жалбоподател и намира за незаконосъобразно установяването на допълнителни задължения за ДДС и корпоративен данък на основание чл.122 от ДОПК. Счита, че в конкретния правен спор не е субект на облагане, тъй като дружеството не е страна по това вътреобщностно придобиване. В съдебно заседание жалбоподателят, чрез пълномощника си, поддържа жалбата на сочените основания и искането от съда. Ангажира доказателства. Претендира присъждане на направените по делото разноски.

Ответникът – директорът на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” - Бургас при ЦУ на НАП, представя административната преписка по оспорването. В съдебно заседание, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна и моли за отхвърлянето й от съда. Претендира присъждане на юрисконсултско възнаграждение в размер на 1 715 лв. съобразно материалния интерес.

Бургаският административен съд, след преценка на събраните по делото доказателства и като взе предвид становищата на страните, намира за установено следното от фактическа и правна страна:

Жалбата е подадена пред компетентния съд, от надлежно легитимирано лице, в законоустановения по чл.156, ал.1 от ДОПК срок, при спазване на чл.156, ал.2 от ДОПК относно обжалването на ревизионния акт по административен ред като абсолютна процесуална предпоставка за допустимостта на обжалването на акта по съдебен ред, отговаря на изискванията на чл.149, във връзка с чл.145 от ДОПК, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество, е основателна.

От доказателствата по административната преписка се установява, че ревизията на „Сийлайн - М“ ООД е възложена със заповед за възлагане на ревизия № Р-02000217001352-020-001/09.03.2017г., издадена от М.М.-Б.на длъжност началник сектор „Ревизии“ в дирекция „Контрол“ при ТД на НАП-Бургас, оправомощена за това със заповед № РД-5/03.01.2017г. на директора на ТД на НАП-гр.Бургас, с обхват следните видове задължения по периоди: корпоративен данък за периода 1.01.2014г.-31.12.2014г. и данък върху добавената стойност за периода 1.12.2014г.-31.12.2014г. Определени са лицата, които следва да извършат ревизията: К.К.– главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията, и Тонка Петрова – старши инспектор по приходите в ТД на НАП-Бургас. Заповедта за възлагане на ревизия е изменена с последващи заповеди № Р-02000217001352-020-002/19.05.2017г. и № Р-02000217001352-020-003/21.06.2017г., издадени от същия орган по приходите, по отношение срока на завършване на ревизията. Резултатите от ревизията са обективирани в ревизионен доклад № Р-02000217001352-092-001/25.08.2017г., съставен на основание чл.117 от ДОПК от определения ревизиращ екип. В срока по чл.117, ал.5 от ДОПК не е постъпило възражение от ревизираното лице. Ревизията е приключила с издаване на ревизионен акт № Р-02000217001352-091-001/20.09.2017г., от началник сектор, възложил ревизията, и главен инспектор по приходите, ръководител на ревизията, на основание чл.119, ал.2 от ДОПК, който е предмет на оспорване в настоящото производство. С акта на „Сийлайн - М“ ООД са установени допълнителни задължения за корпоративен данък за периода 1.01.2014г.-31.12.2014г. главница в размер на 744.77 лв., ведно с лихва за просрочие в размер на 187.17 лв., и задължения за ДДС за данъчния период 1.12.2014г.-31.12.2014г. главница в размер на 30 319.54 лв., ведно с лихва за просрочие в размер на 8 260.19 лв. Ревизионният акт е обжалван в законоустановения срок пред директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ - Бургас и е потвърден като законосъобразен с решение № 278/01.12.2017г. относно допълнително определените публични задължения.

По делото са представени и приети като доказателства писмени документи за това, че заповедите за възлагане на ревизии, ревизионния доклад и ревизионния акт са издадени от посочените в тях като издали ги органи по приходите, притежаващи валиден квалифициран електронен подпис (КЕП) – М.М.-Б.притежава КЕП със срок на валидност от 22.08.2016г. до 22.08.2017г. и от 11.04.2017г. до 11.04.2018г., К.К.притежава КЕП със срок на валидност от 11.12.2016г. до 11.12.2017г. и Тонка Петрова притежава КЕП със срок на валидност от 1.06.2017г. до 1.06.2018г.

Предвид изложеното и съобразно разпоредбата на чл.160, ал.2 от ДОПК съдът приема, че ревизионният акт е издаден от компетентен орган по приходите по смисъла на чл.119, ал.2 от ДОПК, след надлежно възложена ревизия, съгласно чл.112 и чл.113 от ДОПК, в предвидената от закона форма и съдържа всички реквизити по чл.120 от ДОПК.  Представените писмени документи удостоверяват, че заповедите за възлагане на ревизии, ревизионния доклад и ревизионния акт са валидно подписани от посочените в тях като техни издатели органи по приходите с квалифициран електронен подпис по реда на Закона за електронния документ и електронния подпис. Съдът съобрази и задължителното тълкуване, дадено с тълкувателно решение № 5 от 13.12.2016г. на Върховния административен съд - Общо събрание на Първа и Втора колегия, по тълкувателно дело № 10/2016г., съгласно което ревизионен акт, който при приложимата след 1.01.2013г. редакция на чл.119, ал.2 от ДОПК е издаден с участието на орган по приходите, извън кръга на лицата по чл.118, ал.2 от ДОПК, във вр. с чл.7, ал.1, т.4 от ЗНАП, какъвто е конкретния случая, не е нищожен. В ревизионния акт са посочени фактическите и правни основания за неговото издаване. Не са допуснати съществени нарушения на административнопроизводствените правила, нарушаващи правото на защита на ревизираното лице, и представляващи пречка да бъде осъществен от съда контрол за законосъобразност на акта.

Относно съответствието на ревизионния акт с приложимия материален закон съдът приема следното:

Установено е в хода на ревизията, че „Сийлайн - М“ ООД е регистрирано по ЗДДС от 9.12.2011г. и извършваната дейност през ревизирания период е търговия на едро с риба и рибни продукти. За осъществяването й ползва офис под наем от „Маяк Р“ ООД в гр.Бургас, ул.„Индустриална“ № 3, и хладилна площ на тон/денонощие съгласно сключен договор за наем от 22.02.2012г. с „Булджак“ АД. През 2014г. и 2015г. е продавало като комисионер по комисионен договор от 30.07.2012г. стока собственост на доверителя „Сий Марк-М“ ЕООД от наета от „Марс“ ЕООД складова база в Югозападна промишлена зона. С анекс към договора от 1.09.2012г. страните се договарят комисионерът да съхранява стоката закупена от доверителя или други лица, в собствения или нает хладилен склад на възложителя безвъзмездно, а при необходимост доверителят да ползва собствен или нает хладилен склад на комисионера при условията на предварителна информираност безвъзмездно за срок на съхранение непревишаващ 60 дни.

На основание чл.50, ал.4 от ДОПК са съставени протоколи, с които приобщени документи и писмени обяснения събрани в хода на други ревизионни производства, намиращи се при органа по приходите, имащи отношение към извършваната ревизия на „Сийлайн - М“ ООД.

Приобщени са документи и писмени обяснение, събрани в ревизионното производство на „Въндев инвест“ ЕООД, приключило с влязъл в сила ревизионен акт № Р-22221515007022-091-001/31.05.2016г. Във връзка с осъществено вътреобщностно придобиване (ВОП) на стоки от страни членки на ЕС, „Въндев инвест“ ЕООД е отразило в дневниците за покупки по ЗДДС следните документи:

- протокол № 0000000102/12.05.2014г. на стойност 28 389,26 лв. и ДДС 5 677,85 лв. за доставка на 20 160 кг. балтийска херинга по инвойс фактура № 100053/09.05.2014г. с издател OU Omul-Fot - Естония, VIN EE101074485, с произход на стоката и място на натоварване - Полша по търговски документ № 100053/28.05.2014г. и ЧМР за транспортно средство с рег. № Р0700ВН/Р7570ЕХ, с превозвач „Иванов - Георгиев“ ООД, с място на разтоварване в гр.Бургас;

- протокол № 0000000105/17.06.2014г. на стойност 56 719,07 лв. и ДДС 11 343,81лв. за доставка на 20 000 кг. замразена скумрия по инвойс фактура № 2805/17.06.2014г. с издател MPI Holdings LTD - Великобритания, VIN GB744762511, ЧМР MPI-F5308 за транспортно средство с рег.№ А3495МК/А2216ЕК с превозвач „Данданов транс“ ЕООД, с мястото на разтоварване на стоката: гр.Бургас, Югозападна промишлена зона;

- протокол № 0000000109/13.10.2014г. на стойност 59 041,61лв. и ДДС 11 808,32 лв. за доставка на 20 125 кг. замразена скумрия по инвойс фактура № 14-4277/13.10.2014г. с издател Vardin Pelagic - Нидерландия, VIN NL803732065, ЧМР № 131851/16.10.2014г. за транспортно средство с рег. № SK976UB/SK974PE с превозвач „Silvester 95“ - Македония, с място на разтоварване: гр.Бургас, Югозападна промишлена зона.

Установено е, че посочените протоколи не са отразени в дневниците за продажби и не са издадени фактури за продажба, поради което с ревизионния акт на „Въндев инвест“ ЕООД, на основание чл.86, ал.1 и ал.2, във връзка с чл.84 от ЗДДС, е начислен изискуемия данък след като дружеството е декларирало само в дневниците си за покупки ВОП на стоки. От страна на „Въндев инвест“ ЕООД не са представени доказателства, че управителят или упълномощено лице е осъществявало контакт с доставчици и клиенти, че са договаряни и осъществени доставки на стоки.Установено е, че дружеството няма назначен персонал, няма собствени или наети активи за извършване на декларираните доставки. На 12.02.2014г. е извършена продажба на дружествените дялове на М.А.М., който от тази дата е управител на дружеството.

С протокол сер. АА № 0953019/01.08.2017г. на ТД на НАП - Бургас са приобщени писмени обяснения на М.А.М. във връзка с възложената му ревизия, според които са му прехвърлили „Въндев инвест” ЕООД срещу обещани пари, но няма нищо общо с фирмата. Приобщени са писма на ОД на МВР - Бургас, ведно със снети сведения от М.А.М. и Н.Д.Н.. В обясненията М.А.М. сочи, че в началото на 2014г. негов познат Н.Н. му се обадил за да разпише някакви документи и пред нотариус в гр.Бургас е разписал за прехвърляне на негово име само по документи фирма „Въндев инвест“ ЕООД от Д.Р.Р.. Никакви документи и печати на фирмата не са му давани, не знае каква е дейността й, колко хора работят в нея, кои са и клиенти и доставчици, какви задължения има фирмата, къде има открити банкови сметки и от кого се извършва счетоводното обслужване. Пояснил е, че от името на „Въндев инвест“ ЕООД не е подписвал никакви договори и търговски сделки, не е преупълномощавал друг да представлява дружеството. Според обясненията на Н.Д.Н., той е запознал Д.Р.Р. и М.А.М., но не е присъствал при прехвърляне на фирмата, не знае каква е дейността й, колко са натрупаните задължения, не е подписвал документи и не е извършвал дейност от името на тази фирма. Приобщени са и дневни извлечения от банковата сметка на „Въндев инвест“ ЕООД в „Сибанк” ЕАД клон Бургас, от които е видно, че със средствата по нея се разпорежда упълномощено лице Георги Василев Маринов, за което няма данни да е на трудово правоотношение с „Въндев инвест” ЕООД, както и да е осигуряван на друго основание или като самоосигуряващо се лице. В хода на ревизията на Г.В.М.е връчено ИПДСПОТЛ. Представени са писмени обяснения, според които лицето притежава пълномощно от „Въндев инвест” ЕООД, което му е предоставено от М.М.. Посочил е, че не е извършвал договаряне по ВОП и не е водил кореспонденция с лица на чужд език, не си спомня да е извършвал транзакции, няма и не съхранява документи, не познава лицето Л.К.и няма търговски  отношения с фирма „Сий Марк-М” ЕООД.

Извършени са насрещни проверки на превозвачите „Иванов - Георгиев“ ООД и „Данданов транс“ ЕООД, които потвърждават транспортните услуги, за които са издали фактури с получател „Въндев инвест“ ЕООД и същите са платени. Превозвачите посочват, че мястото на разтоварване на стоката е гр.Бургас, складово помещение в Югозападна промишлена зона.

Приобщени са молби за информация от Естония, Великобритания и Нидерландия. Получените отговорите потвърждават извършените доставки. Всички доставчици разполагат със складови помещения и са специализирани в търговията с риба. Транспортът е за сметка на клиента. Стоката е разтоварена в гр.Бургас, Югозападна промишлена зона. Всички фактури са платени със средства от банковата сметка на „Въндев инвест” ЕООД. Търговската кореспонденция е водена от Л.К., който е давал инструкции как да се оформят документите от чуждестранния доставчик, следил е плащанията и предоставял информация за датите, на които същите са направени.

За Л.Й.К.органите по приходите са установили, че през ревизирания период е съдружник в „Сийлайн - М“ ООД и от 1.04.2014г. е на трудов договор в същото дружество на длъжност „технически организатор“. С протокол сер. АА № 0953017/14.06.2017г. на ТД на НАП - Бургас е приобщено ИПДПОТЛ от 13.06.2016г., с което е изискана информация от Л.К.относно извършваната от него трудова дейност в дружеството, търговски взаимоотношения с доставчиците от чужбина и контактите му със „Сий Марк-М“ ЕООД. Съгласно писмените му обяснения през 2014г. и 2015г. е извършвал ефективно услуги по посредничество и за други лица. Услугите са извършвани на колегиална и приятелска основа и за тях не е получавал възнаграждение. Посочените в искането имена на доставчици са му познати и е работил с тях. Потвърдил е, че е посредничил при осъществяване на търговските взаимоотношения на „Сийлайн - М“ ООД, както и познанството си с управителя на „Сий Марк-М“ ЕООД. В хода на ревизионното производство на Л.К.е връчено ново ИПДСПОТЛ, с което е изискана информация за познанство, контакти и кореспонденция с „Въндев инвест“ ЕООД относно доставките на ВОП за това дружество. Съгласно писмените му обяснения информация за фирма „Въндев инвест“ ЕООД е получил от управителя на „Сий Марк-М“ ЕООД. Доколкото си спомня, му е представен и пълномощникът на това дружество от управителя на „Сий Марк-М“ ЕООД, но име не помни. Не е комуникирал с представители на „Въндев инвест“ ЕООД и не разполага с кореспонденция.

Извършена е насрещна проверка на „Сий Марк-М“ ЕООД. В отговор на връчено ИПДПОЗЛ е представено писмено обяснение от представляващия, според което представител или управител на „Въндев инвест“ ЕООД се е представил в офиса на „Сий Марк-М“ ЕООД в края на 2013г. или началото на 2014г. Относно осъществяването на сделките с това дружество не се пази търговска кореспонденция, освен фактури, които са изпращани по пощата или донасяни от лице, свързано с фирмата. Лицето, което е изготвило поръчките за доставки на стоки с получател „Въндев инвест“ ЕООД е Л.К.. Няма спомен относно договарянето на доставките и запазена в тази връзка кореспонденция. Не е даден отговор на въпроса, относно сключване на договор. В наетия от дружеството склад стоката се приема въз основа на ЧМР и обикновено в склада остава последният пети екземпляр. За всяка закупена от „Сий Марк-М“ ЕООД стока има фактура за доставка, и всяка стока излиза придружена с фактура за продажба. В наетият от дружеството склад единствено „Сийлайн - М“ ООД съхранява стока при условията на сключения комисионен договор.

Извършена е насрещна проверка на „Марс” ЕООД. В отговор на връчено ИПДПОЗЛ е дадено писмено обяснение от управителя на дружеството относно сключения договор за наем със „Сийлайн - М” ООД за хладилна площ от 75 кв.м., като наемните отношения са единствено за поддържане на хладилна техника. Пояснено е, че от началото на 2013г. наемател на склада е „Сий Марк-М” ЕООД. От сключването на договора с посочената фирма до 13-14.05.2016г. единствено В.П.С. е осъществявал товаро-разтоварни дейности, съхранявал ключовете и осъществявал достъп до хладилната камера, почиствал и поддържал хладилната камера и хигиенизирал площадката за товаро-разтоварни дейности. Посочените действия лицето е извършвало като представител на „Сийлайн - М” ООД и на „Сий Марк-М” ЕООД. Установено е, че В.П.С. периодично е назначаван на трудов договор в „Сийлайн - М” ООД и „Сий Марк-М“ ЕООД, като през 2014г. работи в „Сий Марк-М“ ЕООД на длъжност „началник склад“.

С протокол сер.АА № 0953017/14.06.2017г. на ТД на НАП - Бургас са приобщени писмени обяснения на управителката на „Сийлайн - М” ООД, според които тя е договаряла само сделките с доставчици в страната. Отговаря и за реализацията на стоките, като организацията на транспорта на стоките от доставчиците и до клиентите е също неин ангажимент. Контактите и договарянето  на доставките от чужбина са осъществявани от Л.К.. За закупената от „Сий Марк-М“ ЕООД стока не е ползван транспорт за доставката, защото съгласно сключения комисионен договор и анекс към него дружеството има право да съхранява закупената от тях стока в наетия хладилен склад от „Марс” ЕООД. Отговорен за товаро-разтоварните работи и за съхранението на складовите наличности през 2014г. и до септември 2015г. в хладилния склад е В.П.С., предвид факта, че „Сий Марк-М“ ЕООД е наемател на складовата база на „Марс“ ЕООД. В хода на ревизионното производство на управителката на „Сийлайн - М” ООД е връчено ново ИПДПОЗЛ, с което са изискани обяснения относно организацията на дейността в дружеството. В представения отговор се сочи, че през 2014г. дружеството получава стока в хладилен склад „Булджак“ ЕАД и от „Сий Марк-М“ ЕООД, съгласно комисионен договор. Лицата, ангажирани с получаване на стоката са съответните служители на „Сий Марк-М“ ЕООД. През 2014г. „Сийлайн - М” ООД няма сключен договор за съхранение с „Марс“ ЕООД. През 2014г. „Сийлайн - М” ООД не осъществява доставки по ВОП. Управителката не е предоставяла мобилния си номер на представител на „Въндев инвест“ ЕООД, но е възможно той да е бил посочен от служители на спедиторската фирма, с които е контактувала. За извършваните от Л.К.посреднически  услуги на други лица е знаела, но това не е навредило на работата му в дружеството. Заявява, че не разполага с информация услугите да са извършвани в работно време, както и лицата, на които конкретно е посредничил. Твърди, че в склада ползван от „Сийлайн - М” ООД не е разтоварвана стока с получател по документ друго юридически лице. Съгласно  ветеринарно-санитарните изисквания за съхранение на хранителни продукти „Сийлайн - М” ООД не е в положение да издава документи за съхранение на замразена риба, защото дружеството е само наемател на хладилни услуги по съхранение.

От прегледа на представените счетоводни документи от „Сийлайн - М” ООД проверяващия екип е установил, че сметка 304 се води аналитично по видове стока, но липсва заведена аналитична отчетност по асортимент. По дебита на сметката са заведени декларираните в дневниците за покупки стоки. Установено е, че няма различие между салдото на сметка 304 по оборотна ведомост и представените инвентаризационни описи към 31.12.2014г.

След анализ на събраните в ревизионното производство доказателства ревизиращият екип е приел, че „Въндев инвест” ЕООД не е реалния получел на стоката по ВОП, а е налице само формално документиране на сделки на негово име, като действителния получател е „Сийлайн-М” ООД. Предвид факта, че по дебита на сметка 304 не е заведена стока по доставките от OU Omul-Fot - Естония, MPI Holdings LTD - Великобритания и Vardin Pelagic - Нидерландия, и по инвентаризационен опис към 31.12.2014г. не са установени различия със счетоводните данни е обосновал извода, че ревизираното дружество е получило стоките по доставките от тези доставчици, които не е завело в счетоводството си, а при реализацията им не е отчело приход. Приел е, че в случая са налице данни за укрити приходи от проверяваното дружество и воденото счетоводство не дава възможност за установяване на основата за данъчното облагане, т.е. налице са обстоятелствата по чл.122, ал.1, т.2 и т.4 от ДОПК, поради което ревизията е извършена по специалния ред на чл.122 от ДОПК и данъчна основа за облагане по ЗКПО и ЗДДС е определена по реда на чл.122, ал.2 от ДОПК. На „Сийлайн - М” ООД е връчено уведомление № Р-02000217001352-113-001/20.06.2017г., че данъчната основа за облагане с корпоративен данък за периода 1.01.2014г.-31.12.2014 г. и с ДДС за периода 1.12.2014г.-31.12.2014г. ще бъде определена по реда на чл.122 от ДОПК. Определен е срок 14 дни от датата на връчване на уведомлението за представяне на доказателства и вземане на становище. Връчена е и декларация за имуществено състояние по чл.124, ал.3 от ДОПК. За определяне на основата за облагане са взети предвид относимите към ревизирания субект обстоятелства по чл.122, ал.2, т.1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 10, 15 и 16 от ДОПК.

Определена е данъчна основа на неотчетените продажби за незаведените счетоводно стоки по ЗКПО като разлика между продажна и доставна цена. Продажната цена е получена като сбор на доставната цена и изчислената надценка. Последната е произведение на доставеното количество по фактура и търговската надценка за килограм от съответния артикул през 2014г. В резултат, след прилагане на ставката по чл.20 от ЗКПО е определен допълнително корпоративен данък в  размер на 744,77 лв. За определяне датата на данъчното събитие по ЗДДС ревизиращият екип е приел, че то е възникнало през данъчен период м.12.2014г. предвид липсата на различия в инвентаризационния опис на дружеството със счетоводните данни към 31.12.2014г., т.е. от липсата на установени и заприходени излишъци е приел, че получените стоки са реализирани към 31.12.2014г. Дължимият за периода ДДС в размер на 30 319,54 лв. е изчислен като към определената продажна цена по посочения по-горе алгоритъм е приложена формулата на чл.53, ал.1 от ППЗДДС.

Според настоящия съдебен състав оспореният ревизионен акт е материално незаконосъобразен.

Съгласно разпоредбата на чл.13, ал.1 от ЗДДС, вътреобщностно придобиване е придобиването на правото на собственост върху стока, както и фактическото получаване на стока в случаите по чл.6, ал.2, която се изпраща или транспортира до територията на страната от територията на друга държава членка, когато доставчикът е данъчнозадължено лице, което е регистрирано за целите на ДДС в друга държава членка. По силата на чл.62, ал.1 от ЗДДС мястото на изпълнение на вътреобщностното придобиване е на територията на страната, когато стоките пристигнат и превозът им завършва на територията на страната. В чл.84 от ЗДДС е указано, че данъкът при вътреобщностни придобивания е изискуем от лицето, което извършва придобиването. Съгласно чл.117 от ЗДДС, начисляването на данъка се извършва с протокол, който се издава в 15-дневен срок от датата на която данъкът е станал изискуем. Издаденият протокол се включва в дневника за продажби за периода, в който е издаден.

В случая от доказателствата по делото – търговски документи, инвойси, ЧМР, се установява, че краен получател на процесната стока по ВОП е „Въндев инвест“ ЕООД, който е издал протокол № 0000000102/12.05.2014г. на стойност 28 389,26 лв. и ДДС 5 677,85 лв. за доставка на 20 160 кг. балтийска херинга по инвойс фактура № 100053/09.05.2014г. с издател OU Omul-Fot - Естония, протокол № 0000000105/17.06.2014г. на стойност 56 719,07 лв. и ДДС 11 343,81 лв. за доставка на 20 000 кг. замразена скумрия по инвойс фактура № 2805/17.06.2014г. с издател MPI Holdings LTD - Великобритания, и протокол № 0000000109/13.10.2014г. на стойност 59 041,61 лв. и ДДС 11 808,32 лв. за доставка на 20 125 кг. замразена скумрия по инвойс фактура № 14-4277/13.10.2014г. с издател Vardin Pelagic - Нидерландия. С тези протоколи по чл.117, ал.1, т.1 от ЗДДС „Въндев инвест“ ЕООД, в качеството на лице, извършило придобиването, е начислило изискуемия ДДС на стоките, предмет на ВОП, и отразило протоколите в дневниците за покупки по ЗДДС за съответните данъчни периоди. Безспорно е също, че доставките са реално осъществени, стоката е разтоварена в гр.Бургас, Югозападна промишлена зона, и плащането е извършено изцяло от „Въндев инвест“ ЕООД. Получените отговори от данъчните администрации на Естония, Великобритания и Нидерландия, предоставили информацията по чл.1 от Регламент (ЕС) № 904/2010 на Съвета от 7.10.2010г. относно административното сътрудничество и борбата с измамите в областта на данъка върху добавената стойност, потвърждават извършването на доставките на замразена риба. В хода на ревизията са приобщени и протоколи по чл.19 от Наредба Н-2/30.1.2014г. за условията и реда за осъществяване на фискален контрол върху движението на стоки с висок фискален риск на територията на Република България и изискванията към фискалните контролни пунктове, за проследяване на стоката по извършените ВОП. При тези данни съдът намира, че са налице достатъчно доказателства, удостоверяващи факта на придобиване правото на собственост върху процесните стоки от „Въндев инвест“ ЕООД, а не от ревизираното лице.

Съдът не споделя извода на органа по приходите, че са налице достатъчно обективни данни, въз основа на които може да се заключи, че процесните доставки са получени от жалбоподателя. Изложеното предполага като основание за възникване на данъчните задължения по ЗДДС и ЗКПО за жалбоподателя при ревизията да е установено наличието на реализирани приходи от продажба на стоките по извършените ВОП. Такива установявания няма. Обратно, сметка 304 се води аналитично по видове стока и по дебита на сметката са заведени декларираните от „Сийлайн - М“ ЕООД в дневниците за покупки стоки, като е установено, че няма различие между салдото на сметка 304 по оборотна ведомост и представените инвентаризационни описи към 31.12.2014г. Видно и от заключението на вещото лице по извършената съдебно-счетоводна експертиза, прието без възражение от страните, във връзка с отразените от „Въндев инвест“ ЕООД в дневниците му за покупки по ЗДДС данъчни документи за доставка на риба от Естония, Великобритания и Нидерландия, от страна на „Въндев инвест“ ЕООД не са издавани фактури за продажби към жалбоподателя „Сийлайн - М“ ЕООД с предмет, идентичен на посочения в инвойс фактурите. От страна на „Сийлайн - М“ ЕООД също няма издадени фактури към „Въндев инвест“ ЕООД и няма извършени разплащания между двете дружества.  

Необосновано ревизиращият екип е приел, че „Въндев инвест” ЕООД не е реалния получел на стоката по ВОП, а е налице само формално документиране на сделки на негово име. Макар в случая търговската кореспонденция по организацията на доставките да е водена от Л.К., който е съдружник и работещ на трудов договор в „Сийлайн - М“ ООД, от писмените му обяснения става ясно, че той е извършвал и за други лица услуги по посредничество на колегиална и приятелска основа, за които не е получавал възнаграждение. Неговите обяснения кореспондират и с дадените от управителката на „Сийлайн - М” ООД обяснения, според които през 2014г. дружеството не е осъществявало доставки по ВОП, договаряла е само сделки с доставчици в страната и съгласно сключения комисионен договор и анекс към него закупената от тях стока е съхранявана в наетия хладилен склад от „Булджак“ ЕАД. Лицата, ангажирани с получаване на  стоката са съответните служители на „Сий Марк-М“ ЕООД. Извършваните от Л.К.посреднически  услуги на други лица не е навредило на работата му в дружеството. Не е предоставяла мобилния си номер на представител на „Въндев инвест“ ЕООД. В ползвания от „Сийлайн - М” ООД склад не е разтоварвана стока с получател по документ друго юридическо лице. 

От така дадените писмени обяснения и установените в ревизионното производство лица, представляващи „Въндев инвест“ ЕООД по пълномощие, различни от Л.К., съдът заключава, че в дейността по осъществяване на контакт и подготовка на транспортните документи за доставките с получател „Въндев инвест“ ЕООД Кондев не е действал от името и за сметка на „Сийлайн - М“ ООД. Не са установени други обективни факти, сочещи на еднозначен извод, че действителният получател на стоките по ВОП е „Сийлайн - М“ ООД, а сделките привидно са оформяни с получател „Въндев инвест“ ЕООД. Ето защо, неправилно е прието, че именно ревизираното лице е осъществило ВОП по смисъла на чл.13, ал.1 от ЗДДС, съответно, неправилно с оспорения ревизионен акт е определен допълнително корпоративен данък и ДДС, ведно с лихвите за забава, след като е прието, че по осъществените ВОП жалбоподателя не е отчел продажби за незаведените счетоводно стоки по ЗКПО и не е начислил ДДС за реализираните към 31.12.2014г. стоки.

Извън горното съдът констатира, че с установените в тежест на жалбоподателя допълнителни задължения е постигнат ефект на двойно данъчно облагане по отношение на едни и същи доставки.

Видно от приложения в административната преписка влязъл в сила ревизионен акт № Р-22221515007022-091-001/31.05.2016г., с който е приключило ревизионното производство на „Въндев инвест“ ЕООД, за същите осъществени ВОП на замразена риба от Естония, Великобритания и Нидерландия, декларирани от „Въндев инвест“ ЕООД в дневниците за покупки, на основание чл.86, ал.1, във връзка с чл.82, ал.1 от ЗДДС, в качеството му на данъчнозадълженото лице за доставка на стоки с място на изпълнение на територията на страната, е доначислен изискуемия ДДС. Така, за данъчния период 1.05.2014г.-31.05.2014г. е коригирана данъчната основа и начисления данък във връзка с извършената доставка на 20 160 кг. балтийска херинга по протокол № № 0000000102/12.05.2014г. на стойност 28 389,26 лв. и ДДС 5 677,85 лв., вследствие на което е определен ДДС за внасяне в размер на 5 677,85 лв. и съответната лихва за забава. За данъчния период 1.06.2014г.-30.06.2014г. е определен ДДС за внасяне в размер на 11 343,81 лв. и съответната лихва за забава във връзка с извършената доставка на 20 000 кг. замразена скумрия по протокол № 0000000105/17.06.2014г. и за данъчния период 1.10.2014г.-23.10.2014г. е определен ДДС за внасяне в размер на 11 808,32 лв. и съответната лихва за забава във връзка с извършената доставка на 20 125 кг. замразена скумрия по протокол № 0000000109/13.10.2014г. След като стоките са обложени като вътреобщностни придобивания, осъществени от „Въндев инвест“ ЕООД с издадения на това дружество влязъл в сила ревизионен акт, неправилно с оспорения ревизионен акт е определен отново дължим ДДС по същите ВОП, с прибавяне на обичайната надценка, приемайки, че получателят по тях е „Сийлайн - М” ООД. Двойното облагане не кореспондира с целта на закона, която е справедливото и еднократно начисляване на съответния данък в законово определения му размер.

По изложените мотиви съдът приема, че ревизионният акт следва да бъде отменен като незаконосъобразен.

Предвид изхода на правния спор и своевременно направеното от пълномощника на жалбоподателя искане за присъждане на разноски, на основание чл.161, ал.1 от ДОПК, ответникът следва да бъде осъден да заплати от бюджета си на жалбоподателя съдебни разноски за настоящата инстанция общо в размер на 1 050 лв., от които 50 лв. внесена държавна такса за образуваното производство, 200 лв. платено възнаграждение за вещото лице по приетата съдебно-счетоводна експертиза и 800 лв. договорено и платено в брой адвокатско възнаграждение съгласно представения договор за правна защита и съдействие сер. В№ 0000070513 от 2.04.2018г.

Воден от горното и на основание чл.160 от ДОПК, Административен съд – Бургас, пети състав,

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ ревизионен акт № Р-02000217001352-091-001 от 20.09.2017г., издаден от М.М.-Б.на длъжност началник сектор „Ревизии“ при ТД на НАП-гр.Бургас – възложил ревизията, и К.К.на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с решение № 278 от 1.12.2017г. на директора на дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Бургас при ЦУ на НАП, с който на „Сийлайн - М“ ООД, ЕИК ***, са установени задължения за корпоративен данък за периода 1.01.2014г.-31.12.2014г. главница в размер на 744.77 лв. и лихва в размер на 187.17 лв., и задължения за ДДС за данъчния период 1.12.2014г.-31.12.2014г. главница в размер на 30 319.54 лв. и лихва в размер на 8 260.19 лв.

ОСЪЖДА дирекция “Обжалване и данъчно-осигурителна практика” – Бургас, при централно управление на Националната агенция за приходите, да заплати на „Сийлайн - М“ ООД, ЕИК ***, със седалище и адрес на управление: гр.Бургас, ул.“Индустриална“ № 3, представлявано от управителя И.В.С., съдебно-деловодни разноски в размер на 1 050 лв. (хиляда и петдесет лева).

Решението може да бъде обжалвано с касационна жалба пред Върховния административен съд на Република България, в 14 - дневен срок от съобщаването му на страните.                                                  

 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪДИЯ: