ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 02.04.                                                                    град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                      V Административен състав

На втори април                                        две хиляди и осемнадесета година

В заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: СТАНИМИРА ДРУМЕВА

 

Секретар: Стоянка Атанасова

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Друмева

Административно дело номер 333 по описа за 2018 година

 

На именното повикване в 14:21 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „СИЙ ЛАЙН М“ ООД, редовно уведомен, се представлява от адвокат М., надлежно упълномощен, представя пълномощно.

 

ОТВЕТНИКЪТ Директор на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас при Централно управление на Национална агенция за приходите, редовно уведомен, представлява се от юрисконсулт Ж., надлежно упълномощена, представя пълномощно.

 

По хода на делото:

СТРАНИТЕ: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, с оглед редовното призоваване на страните и заявеното в днешно съдебно заседание, намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

ДОКЛАДВА жалбата на „СИЙ ЛАЙН М“ ООД против ревизионен акт № Р-02000217001352-09-001/20.09.2017 г., издаден от М.Х.М.-Б.  на длъжност началник сектор, възложила ревизията и К.П.К. на длъжност главен инспектор по приходите – ръководител на ревизията, потвърден с решение №278/01.12.2017 г. на Директора на Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ – гр. Бургас, с който на „СИЙ ЛАЙН М“ ООД са установени задължения – корпоративен данък за данъчен период 01.01.2014 г. - 31.12.2014 г. – главница в размер на 744,77 лева и  лихви в размер на 187,17 лева, и данък добавена стойност за данъчен период 01.12.2014 г. - 31.12.2014 г. размер на 30 319,54 лева и лихви в размер на 8 260,19 лева, с искане за отмяна на ревизионния акт и установените с него задължения към бюджета на дружеството-жалбоподател като незаконосъобразен.

 

АДВОКАТ М.: Поддържам жалбата. Моля да отмените ревизионния акт като незаконосъобразен.

По отношение на доказателствените искания, бихме помолили да се допусне съдебно-счетоводна експертиза, която след като се запознае със счетоводната отчетност на жалбоподателя и събраните в хода на ревизията доказателства, да даде отговор на следния въпрос:

Има ли издадени от страна на „Въндев инвест“ ЕООД  към дружеството-жалбоподател, както и обратно, фактури или други счетоводни документи във връзка с извършен от „Въндев инвест“ ЕООД ВОП на замразена риба, включително и дали има разплащане между двете дружества в брой или по банков път във връзка с въпросния ВОП?

ЮРИСКОНСУЛТ Ж.: Оспорвам жалбата като неоснователна.

Относно доказателственото искане ще предоставя на съда.

 

СЪДЪТ по доказателствата, като намери, че следва да приеме като такива представените до момента писмени документи,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА като доказателства по делото документите, представени от ответника като административна преписка по издаване на оспорения акт, съгласно опис, находящ се на л. 26 от материалите по делото.

 

Като намери, че следва да уважи доказателственото искане на жалбоподателя,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДОПУСКА извършването на съдебно-счетоводна експертиза по делото, която да отговори на днес поставения от адвокат М. въпрос, формулиран в съдебния протокол, след като се запознае със счетоводната отчетност на жалбоподателя и събраните в хода на ревизията писмени доказателства.

ОПРЕДЕЛЯ за вещо лице С.А..

ОПРЕДЕЛЯ предварителен депозит за изготвяне на съдебно-счетоводната експертиза в размер на 200 лева, вносими в 7-дневен срок, считано от днес, по сметка на Административен съд – гр. Бургас от жалбоподателя, като се представи в същия срок и платежният документ по делото.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 25.06.2018 г. от 13:30 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на експертизата и за насроченото съдебно заседание след представяне по делото на документ за внесения предварителен депозит за изготвянето й.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 14:30 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                        ПРЕДСЕДАТЕЛ: