РЕШЕНИЕ 479

 

17.03.2016г., град  Бургас

 

В ИМЕТО НА НАРОДА

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД - БУРГАС, XIХ-ти АДМИНИСТРАТИВЕН СЪСТАВ, на двадесет и пети февруари, две хиляди и шестнадесета година, в публично заседание в следния състав:

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:  Станимир Христов

                                                ЧЛЕНОВЕ:  1. Чавдар Димитров

                                                                      2. Ванина  Колева

 

Секретар  Маринела Вълчева

Прокурор  Георги Дуков

сложи за разглеждане докладваното от съдия Чавдар Димитров

КАНД  дело    номер  333  по    описа    за   2016  година.

 

 

          Производството е по реда на чл.63, ал.1 от Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН), във вр. с чл.208 и сл. от Административнопроцесуалния кодекс (АПК).

          Образувано е по касационна жалба на В.Й.С., ЕГН **********, от гр. Сливен, против решение № 161/18.12.2015г., постановено по н.а.х.д. № 287 по описа за 2015 година на Районен съд Карнобат. С решението е потвърдено наказателно постановление (НП) № 163/02.06.2015г. на Директора на Регионална дирекция по горите /РДГ/ Бургас, с което за нарушение на чл. 268, ал. 1, т. 2 от Закона за горите /ЗГ/, на основание чл.275, ал. 1, т. 2 от ЗГ на В.С. е наложена глоба в размер на 2000 лв.

В касационната жалба са наведени доводи, че обжалваното решение  е неправилно и незаконосъобразно, издадено при неправилно приложение на закона. Подробно са изложени аргументи за липса на извършено нарушение и наличие на процесуални нарушения при съставянето и предявяването на АУАН. Наведени са доводи за маловажност на нарушението и приложение на чл. 28 от ЗАНН. Иска се отмяна на решението на РС Карнобат и отмяна на наказателното постановление като незаконосъобразно.

          Касаторът, редовно призован, се представлява от упълномощен процесуален представител, който поддържа жалбата.

          Ответникът по касационната жалба, Директорът на РДГ Бургас, не се явява и не се представлява.

          Представителят на Окръжна прокуратура гр. Бургас счита, че  обжалваното решение е законосъобразно и  следва да бъде оставено в сила.

          Касационната жалба е допустима. Подадена в срока по чл.211 от АПК от страна, имаща право и интерес от обжалването.

          Разгледана по същество е неоснователна.

          С наказателното постановление (НП) на касатора е наложена глоба, затова, че на 24.01.2015 г. на територията на ОГТ Сунгурларе, в землището на с. Горово, общ. Сунгурларе, отдел 102м, използва чужда контролна горска марка, с което е нарушил разпоредбите на чл. 268, ал. 1, т.2 от ЗГ. За така констатираното нарушение на лицето е съставен АУАН № 030128/28.01.2015 г., въз основа на който е издадено и процесното наказателно постановление.

          За да постанови обжалваното решение районният съд е приел, че при съставянето на акта и издаването на НП не са допуснати нарушения на процесуалните правила. Съдът е приел, че безспорно е установено извършеното нарушение и правилно е санкционирано същото. Направил е извод, че не следва да се приложи чл. 28 от ЗАНН и правилно е определен размера на глобата.

          Така постановеното решение е валидно, допустимо и правилно.         

          Видно от обстоятелствените части на АУАН и НП, в тях нарушението е описано детайлно и ясно посредством всички индивидуализиращи го елементи от обективна и субективна страна. Разпоредбата на чл. 209 от ЗГ забранява преотстъпването на контролните горски марки и на производствените марки. Законът не изисква КГМ да е ползвана от лицето, на което е била преотстъпена, за маркиране на дървесина, за да се счита КГМ за преотстъпена. Безспорно е по делото, че КГМ № А 2801 е открита в лице, различно от притежателя й, в отсъствие на притежателя на процесната горска марка – лицензиран лесовъд Й. С.С., и е иззета от контролните органи. Свидетелите Г. и И. са дали непротиворечиви показания за възприетото непосредствено от тях – лицето В.С. е поставяло КГМ № А 2801 върху дървета, като при проверката е предал същата на проверяващите. Изискването на закона е КГМ да не се преотстъпва на други лица. Всяко предоставяне на други лица на КГМ от лицензирания частен лесовъд, извън хипотезите на чл. 210, ал.2 от ЗГ, следва да се счита за преотстъпване, още повече, че в случая лицето, е видяно от свидетелите да поставя лично КГМ върху дървесината. Всички установени по делото факти и обстоятелства сочат на единствения извод, че касаторът е ползвал преотстъпена КГМ, собственост на друго лице – инж. Й. С., което е лицензиран лесовъд, като по този начин е изпълнен съставът на нарушението по чл. 268, ал. 1, т. 2 от ЗГ. Поради изложеното правилно  районният съд е приложил материалния закон, като е приел, че обжалваното пред него НП е правилно и  законосъобразно.

          Неоснователни  са доводите на касатора за маловажност на извършеното нарушение.  Нарушението, за извършването на което, касаторът е наказан с НП е формално и в настоящия случай не са налице обстоятелства, които да обуславят по - ниска степен на обществена опасност на извършеното от жалбоподателя нарушение, в сравнение с обикновените случаи на нарушения от същия вид. Първоинстанционният съд е съобразил, че наложеното на наказаното лице наказание е правилно определено и е потвърдил НП изцяло.

          С оглед на изложеното касационната инстанция намира жалбата за неоснователна, като всички изложени по-горе съображения водят до извода, че атакуваното в настоящото производство решение на Районен съд Карнобат е валидно, правилно и законосъобразно, съобразено с всички събрани и обсъдени по делото доказателства, поради което и следва да бъде оставено в сила.

          Мотивиран от гореизложеното и на основание чл.221, ал.2 от АПК, във връзка с чл.63, ал.1 от ЗАНН, Бургаският административен съд,

 

РЕШИ:

 

            ОСТАВЯ В СИЛА Решение № 161/18.12.2015г., постановено по н.а.х.д. № 287 по описа за 2015 година на Районен съд Карнобат.

 

           Решението е окончателно и не подлежи на обжалване.

 

 

 

                                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ:

 

                                                                   ЧЛЕНОВЕ: 1.

 

                                                                                        2.