ПРОТОКОЛ

       

Година 2013, 20.03.                                                                             град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  VІІІ-ми административен  състав       

На двадесети март                                     две хиляди и тринадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                    

                                                                        СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Г.Д.    

Прокурор:                                 

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 333 по описа за  2013 година.                     

На именното повикване в  11,00 часа се явиха:

За жалбоподателяБългериан Инвест Консулт” ЕООД - редовно уведомен, представител не се явява.

За ответника – Директора на ТД на НАП Бургас - редовно уведомен, се явява юк. Л.-представя пълномощно.

 

СЪДЪТ ДОКЛАДВА постъпила молба вх.№ 2706/19.03.2013 г. от пълномощника на  жалбоподателя, с която сочи, че  няма възражение да се даде ход на делото и че поддържа изцяло жалбата по изложените в нея съображения.

 

Юк. Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът, като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ДОКЛАДВА жалбата от „Бългериан Инвест Консулт”  ЕООД, със седалище и адрес на управление гр. ***с ЕИК: ***, представлявано от управителя Р. П., против Решение № 120 от 10.12.2012 г. на Директора на ТД на НАП Бургас, с което е отказано възлагането на ревизия по чл.133 от ДОПК.

 

Юк. Л.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Моля да приемете приложените с административната преписка писмени доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

Съдът, по доказателствата,

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА представените с административната преписка писмени доказателства, както и заверено копие на Ревизионен доклад № 900309/08.12.2009г., издадена на „Аурснес България” ЕООД, постъпило по делото с писмо вх. № 1687/20.02.2013г.

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

 

ДАВА ХОД на делото по същество.

 

Юк. Л.: Моля, при постановяване на съдебния акт да имате предвид, че разпоредбата на чл. 133, ал. 1 от ДОПК се отнася до установено данъчно задължение с влязъл в сила ревизионен акт, което може да се изменя при посочените в нормата условия. В конкретния случай, данъчното задължение е определено единствено за месец април и то с Ревизионен акт № 2800-900246/19.11.2009г., който е обжалван и оттук идва несъвместимостта с разпоредбата на чл. 133 от ДОПК.

Моля да имате предвид това, че дори да се възложи нова данъчна ревизия, констатациите на органа по приходите ще бъдат отново същите, тъй като безспорно е било налице едно неправомерно поведение от страна на „Бългериан Инвест Консулт” ЕООД - счетоводните операции не са отразени в счетоводството, както е следвало. Данъчното кредитно известие № 32/30.04.2009 г. не е документирано и отразено по определения от закона ред. Двойно заплащане на една и съща фактура няма как да се извърши, тъй като е установено, че разплащане по конкретно кредитно известие няма. Считам, че е налице неправомерно поведение от страна на „Бългериан Инвест Консулт” ЕООД, извършено в предходни години и е недопустимо да черпи права от него в последствие.

Моля да потвърдите издаденото решение на Директора на ТД на НАП Бургас като правилно и законосъобразно.

Моля да ни присъдите юрисконсултското възнаграждение.

 

СЪДЪТ СЧЕТЕ делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с определение в законния срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11,15 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                             СЪДИЯ: