О П Р Е Д Е ЛЕ Н И Е

 

Номер   768       5 април   2013 година             град  Бургас

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД – БУРГАС, VІІІ -ми административен състав, в публично  заседание на двадесети март,  две хиляди и тринадесета, в състав:                                               

                                                                                   Съдия : Златина Бъчварова

                                                                       

Секретар Г.Д.

като разгледа докладваното от съдия  Златина Бъчварова                              

административно дело  номер  333   по описа за  2013 година, за да се произнесе, взе предвид следното:

Производството е по  чл. 134, ал.5 от ДОПК.

Образувано е по жалба на  „Бългериан инвест консулт”ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр. ***, представлявано от Р.И.П. против Решение №120 от 10.12.2012 година на директора на ТД на НАП – Бургас за отказ да се възложи ревизия.

Жалбоподателят, редовно уведомен, не се представлява. В постъпилата по делото молба, чрез пълномощник, изразява становище, че поддържа сезиращата съда жалба. Счита, че отказът е незаконосъобразен. Моли съда да го отмени и да върне преписката на директора на ТД на НАП, който да възложи ревизия по реда на чл.133 ДОПК за периода от 01.10.2008 година до 30.11.2008 година. Претендира присаждане на направените по делото разноски.

Ответникът по жалбата - Директорът на  ТД на НАП – Бургас, редовно уведомен, чрез процесуалния си представител, оспорва жалбата като неоснователна, моли съда за нейното отхвърляне и за присъждане на юрисконсултско възнаграждение. Представя по делото административната преписка по издаване на оспорения акт.

Административен съд- Бургас, като взе предвид доводите на страните, след преценка на доказателствата по делото и като съобрази закона, намира следното :

Жалбата е подадена в срока по чл. 134, ал.5 ДОПК, пред надлежна инстанция, от лице, което е адресат на акта и има правен интерес, съдържа изискуемите по закон форма и реквизити, поради което е процесуално допустима.

Разгледана по същество е неоснователна по следните съображения:

Видно от представената административна преписка, „Българиан инвест консулт”ЕООД – гр. Ямбол е подало искане, вх.№ИТ-00-15819/12.11.2012 година, относно изменение на задължение за данъци по влязъл в сила ревизионен акт. Основание за подаване на искането е приложеното решение №11041/13.08.2012 година по адм.дело №8030/2011 г. на ВАС. Съгласно разпоредбата на чл.134, ал.3 ДОПК искането за изменение се подава в тримесечен срок от узнаване на основанието за изменение и до изтичането на 5-пет годишния срок по чл.109 ДОПК. Иска се възлагане на нова ревизия с цел установяване на изменение на определените  с влезли в сила ревизионни актове №900052/16.05.2009 година и №2800-900246/19.11.2009 година данъчни задължения по ЗДДС за м. октомври и ноември 2008 г. и април 2009 г. Основание за това е цитираното решение на ВАС, постановено по адм. дело №8030/2011 година, което според жалбоподателя представлява ново обстоятелство по смисъла на чл.133, ал.2, т.1 от ДОПК.

По направеното искане директора на ТД на НАП – Бургас е издал решение, с което е отказал на жалбоподателя да възложи нова ревизия, в резултат, на която да бъдат изменени определените с двата ревизионни акта данъчни задължения по ЗДДС за посочените периоди.

За да постанови отказа, директора на ТД на НАП- Бургас е приел, следната фактическа обстановка, по която не се спори и която се свежда до следното:

На „Бългериан инвест консулт”ЕООД са извършени две ревизии от органа по приходите, приключили с издаване на ревизионен акт №900052/16.05.2009 година и ревизионен акт №2800-900-246/19.11.2009 година.

С ревизионен акт №900052/16.05.2009 година са установени задължения за корпоративен данък за данъчен период 2007 година и задължения по ЗДДС за период 26.01.2007 година -31.12.2008 година. Ревизионният акт не е обжалван и е влязъл в сила на 02.06.2009 година.

С ревизионен акт №2800-900-246/19.11.2009 година са установени задължения по ЗДДС за период от 01.01.2009 година до 31.07.2009 година. Този акт е обжалван, в частта за м. април 2009 година, като в останалата част е влязъл в сила на 04.12.2009 година.

В ревизионен акт №900052/16.05.2009 година са направени констатации за м. октомври и ноември 2008 година - осчетоводена фактура №16/31.10.2008 година, издадена от жалбоподателя на „Аурснес България”ЕООД в месеца на издаване на фактурата и фактура №16/20.11.2008 година, издадена от „Аурснес България”ЕООД  на жалбоподателя, която е включена в дневника за покупките на ревизираното лице, но не е намерена в счетоводството му и която е с посочено основание „по договор сторно от 10 -ти месец по КИ”. Фактура №16/31.10.2008 година, която е със същата данъчна основа и размер на ДДС, както и издадената данъчна фактура №16/20.11.2008 година, не е анулирана от издателя й, нито към нея е издадено кредитно известие. С оглед установеното в хода на ревизията за м. ноември 2008 година, резултата по справка-декларация е коригиран с размера на непризнатия данъчен кредит-14 424.35 лева по описаната в дневника за покупки фактура №16/20.11.2008 година.

 С ревизионен акт №2800-900-246/19.11.2009 година е извършена ревизия на „Бългериан инвест консулт”ЕООД по ЗДДС за период – 01.01.2009 година до 31.07.2009 година. За данъчен период м. април 2009 г. е констатирано, че в дневника за продажби има отразено кредитно известие №32/30.04.2009 година на стойност 72 121.76 лева и ДДС-14 424.35 лева с получател „Аурснес- България”ЕООД, издадено към фактура №16/31.10.2008 година. Установено е, че липсва извършено разплащане относно издаденото кредитно известие. В този данъчен период лицето анулира издадена фактура №16/31.10.2008 година. Това е фактурата, по която при извършената ревизия за предходни периоди е корегирано правото на ползване на данъчен кредит по фактура №16/20.11.2008 година и е корегирано КИ№20/20.11.2008 година. След извършване на анулирането КИ №32/30.04.2009 година е намерило отражение единствено в дневника за продажби на „Бългериан инвест консулт”ЕООД със знак минус, а при получателя „Аурснес”ЕООД не е отразено намаление на данъчния кредит в размер на 14 424.35 лева. Направен е извод, че КИ №32/30.04.2009 година е неправилно издадено и съответно неправилно е намален дължимия ДДС в размер на 14 424.35 лева.

Този ревизионен акт е обжалван в частта за м. април 2009 година, потвърден е с решение №8548/15.06.2011 година на ВАС по адм. дело №15053/2010 година и е влязъл в сила на 15.06.2011 година.

На контрагента „Аурснес България”ЕООД за данъчни периоди м.октомври и м.ноември 2008 г. и м.април 2009 г. също е извършена ревизия, приключила с издаване на ревизионен акт №280900309/30.12.2009 година, като определените му данъчни задължения за посочените периоди са свързани с непризнато право на данъчен кредит по фактури, издадени от „Бългериан инвест консулт”ЕООД. Този ревизионен акт е обжалван по съдебен ред. Постановено е решение №11041/13.08.2012 година по адм.дело №8030/2011 година на ВАС, с което е оставено в сила решението на БАС, с което е потвърден РА, и което служи като основание на искането на жалбоподателя за изменение на задълженията, установени с ревизионен акт №900052/16.05.2009 година.

Съдът счита, че производството по изменение на задължения за данъци и задължителни осигурителни вноски / чл.133 и чл.134 от ДОПК / е особено такова и по същността си представлява извънреден контролен способ, даващ възможност за преразглеждане на установени с ревизионен акт задължения, които не са били обжалвани по общия ред и са влезли в сила. То може да се осъществи само по отношение на влязъл в сила /изцяло или в отделни негови части / ревизионен акт и само ако са налице основанията, изчерпателно посочени в чл.133, ал.2 от ДОПК. Тези основания не могат да бъдат прилагани разширително, както от компетентния административен орган /директора на ТД на НАП/, така и от съда.

Нормата на чл.133, ал.2, т.1 от ДОПК касае наличието на обстоятелства или писмени доказателства, които да са от съществено значение за установяване на задълженията и да са новооткрити. Изрично е въведено изискването новооткритите обстоятелства или писмени доказателства да не са могли да бъдат известни на ревизираното лице или на органа, издал ревизионния акт, до момента на издаване на акта, т.е.  да са такива обстоятелства, които са съществували към момента на издаване на акта, но не и да са нововъзникнали, какъвто е случая с цитираното съдебно решение на ВАС.

Ето защо, съдът намира, че подаденото искане е неоснователно и жалбата срещу отказа на Директора на ТД на НАП-Бургас следва да се остави без уважение, като в полза на административния орган следва да се присъди юрисконсултско възнаграждение в размер на 150.00лева.

          Предвид изложеното, Административен съд - Бургас, VІІІ – ми състав

 

           О П Р Е Д Е Л И:

 

           ОТХВЪРЛЯ като неоснователна жалбата на „Бългериан инвест консулт” ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр.***, представлявано от Р.И.П. против Решение №120 от 10.12.2012 година на Директора на ТД на НАП-Бургас за отказ за възлагане на ревизия.

ОСЪЖДА „Бългериан инвест консулт“ЕООД, ЕИК по Булстат ***, със седалище и адрес на управление – гр.***, представлявано от Р.И.П. да заплати на Териториална дирекция на НАП - Бургас юрисконсултско възнаграждение в размер на 150.00 лева.

Определението е окончателно.

 

                                                     

                                                             СЪДИЯ: