ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 31.01.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                     VІІІ-ми административен  състав       

На тридесет и първи януари                      две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3339 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 11,21 часа се явиха:

За жалбоподателя „Стройалиянс“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Г. - представя пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Т. - представя пълномощно.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

 

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и докладва жалбата на Стройалиянс“ ЕООД, с ЕИК по Булстат ********, със седалище и адрес на управление - ********, представлявано от управителя М.В.Щ. против ревизионен акт № Р-02000217000270-091-001/29.08.2017г., издаден от началник сектор „Ревизии” и гл. инспектор по приходите при ТД НАП-Бургас, потвърден с решение № 266/15.11.2017 г. на директора на дирекция „ОДОП”- Бургас.

 

СЪДЪТ УКАЗВА на страните, че доказателствената тежест в процеса е съобразно чл.170 АПК и чл.154 ГПК във вр. с §2 ДР ДОПК.

 

Адв. Г.: Поддържам жалбата. Заявявам, че обжалваме РА само в частта на установените задължения по зддфл, по които се  е произнесъл и ответника. Във връзка с установяване на изложените в нея фактически твърдения моля да допуснете съдебно-счетоводна експертиза с задачи, формулирани в нарочна молба, която представям с препис за насрещната страна. На този етап няма да ангажираме други доказателства. Моля да ни предоставите възможност за ангажиране на допълнителни писмени доказателства в случай, че има такива, защото бях упълномощена в понеделник.

 

юк. Т.: Оспорвам жалбата като неоснователна. Представям и моля да приемете писмо от „Борика“ АД и сертификатите за валидност на подписите на длъжностните лица органи по приходите при тд нап - Бургас, с които са подписани издадените ел. документи в хода на ревизионното производство. По отношение на направеното искане за назначаване на съдебно-счетоводна експертиза не възразявам, понеже въпросите са относими към предмета на спора.

Съдът по доказателствата

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с административната преписка писмени доказателства, както и тези, представени в днешно съдебно заседание от ответника.

допуска извършването на съдебно-счетоводна експертиза, вещото лице по която след като се запознае с доказателствата по делото и извърши необходимите справки, в счетоводството на жалбоподателя и където е необходимо, да отговори на поставените от процесуалния представител на жалбоподателя въпроси, формулирани в нарочна писмена молба, представена в днешно съдебно заседание.

назначава за изготвяне на заключението вещото лице С.А. при депозит в размер на 450.00 лв., вносими от жалбоподателя в 7-дневен срок от днес.

Дава възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства, които да представят по делото, с препис за другата страна.

 

Да се уведоми вещото лице за изготвяне на заключението след заплащане на определения депозит.

 

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 21.03.2018 г. от 10:45 часа, за която дата и час страните са редовно уведомени.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11:30 часа.

 

 

          СЕКРЕТАР:                                       СЪДИЯ: