ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 21.03.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                       VІІІ-ми административен  състав       

На двадесет и първи март                           две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3339 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,46 часа се явиха:

За жалбоподателя „Стройалиянс“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Г., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ - Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Т., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

Съдът констатира, че по делото не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му,  нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба, на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

СТРАНИТЕ: Моля да се даде възможност на вещото лице да изготви заключението. Няма да сочим доказателства в днешно съдебно заседание.

 

Съдът като взе предвид, че не е изготвено заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и че няма да се представят други доказателства в днешно съдебно заседание намира, че ход на делото не следва да се дава, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

Не дава ход на делото.

 

Задължава директора на дирекция „ОДОП“ - Бургас да представи надлежно заверени всички доказателства, които задълженото лице е представило във връзка с искане за представяне на документи и писмени обяснения № Р-02000217000270-040-003/15.05.2017 г.; извлечение от банкови сметки за 2015 г. и 2016 г. и фактури, издадени от лизингодателя за 2015 г. и 2016 г., които са взети предвид от административния орган при определяне на задълженията, установени с ревизионния акт, в 7-дневен срок от днес.

 

ОТЛАГА делото и НАСРОЧВА съдебно заседание за 09.05.2018 г. от 10,30 часа, за която дата и час страните и вещото лице да се считат редовно уведомени.

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

          Заседанието приключи в 10,50 часа.

 

 

            СЕКРЕТАР:                                       съдия: