ПРОТОКОЛ

       

Година 2018, 09.05.                                                                         град  Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                        VІІІ-ми административен  състав       

На девети май                                               две хиляди и осемнадесета година

В открито заседание в следния състав:

                                                    

                                                                         СЪДИЯ: ЗЛАТИНА БЪЧВАРОВА

Секретар: Б.Ч.

Прокурор:

Сложи за разглеждане докладваното от съдия БЪЧВАРОВА 

Административно  дело номер 3339 по описа за 2017 година.                     

На именното повикване в 10,30 часа се явиха:

За жалбоподателя „Стройалиянс“ ЕООД, редовно уведомен, се явява адв. Г., с представено по делото пълномощно.

За ответника - директор на дирекция „ОДОП“ Бургас, редовно уведомен, се явява юк. Т., с представено по делото пълномощно.

Явява се вещото лице С.А..

Съдът докладва постъпили по делото доказателства с молба вх. № 3703/29.03.2018 г. от ответника / от л. 151 до л. 182 от делото/.

Съдът докладва постъпило заключение на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза с вх. № 4964/30.04.2018 г., което е в срока по чл.199 ГПК.

 

Съдът указва на страните и присъстващите в залата, че следва да спазват реда в съдебно заседание, да изпълняват разпорежданията на съда и да се въздържат от поведение и изказвания, които могат да бъдат определени като обида на съда, страна, неин представител, свидетел и вещо лице.

Съдът предупреждава страните, че при неизпълнение на указанията му нарушителят ще бъде отстранен от съдебната зала и ще бъде налагана глоба на основание чл. 91, ал. 1 ГПК във вр. с чл. 89 ГПК в размер от 50 лв. до 300 лв.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

 

страните: Да се даде ход на делото.

 

Съдът като взе предвид, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото,

                                     О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО.

 

адв. Г.: Предоставям на съда по приемането на представените доказателства. Моля да се пристъпи към изслушване заключението на вещото лице.

 

юк. Т.: Моля да се приемат представените доказателства. Моля да се изслуша заключението на вещото лице.

 

СЪДЪТ ПРИСТЪПВА към изслушване на заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза.

 

снема самоличността на вещото лице, както следва:

 

С.В.А., на ** години, българка, българска гражданка, с висше образование, без особени отношения със страните по делото, предупредена за наказателната отговорност по чл. 291 НК, обещава да даде вярно и безпристрастно заключение.

 

ВЕЩоТо ЛИЦе: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

 

адв. Г.: Имам само един доуточняващ въпрос. Сумите, изплатени по двата лизингови договора, ползвани ли са като разход от дружеството?

ВЕЩоТо ЛИЦе: Размерът на лизинговите вноски не представлява разход за дружеството.

адв. Г.: Нямам други въпроси. Моля да се приеме заключението на вещото лице. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

юк. Т.: Нямам въпроси към вещото лице. Моля да се приеме заключението на вещото лице. Няма да ангажирам други доказателства. Нямам други доказателствени искания. Да се приключи събирането на доказателствата.

По доказателствата съдът

 

О П Р Е Д Е Л И:

Приема представените с молба вх. № 3703/29.03.2018 г. от ответника  / от л. 151 до л. 182 от делото/ писмени доказателства.

ПРИЕМА заключението на вещото лице по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза и му определя окончателно възнаграждение в размер на 450.00 лева, платими от внесения депозит. /издаден РКО 450 лв. на 09.05.2018 г./

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ход на делото по същество:

 

адв. Г.: Моля да уважите жалбата като отмените ра в обжалваната му част и ни присъдите сторените по делото разноски по представения от мен списък по чл. 80 гпк във вр. с чл. 144 апк. Моля да ни предоставите възможност за представяне на писмени бележки по съществото на спора.

юк. Т.: Уважаема г-жо съдия, моля да потвърдите ра в обжалваната част. Моля при постановяване на решението да съобразите всички доводи, изложени в решението на директора на дирекция „ОДОП“ гр. Бургас, с което актът е потвърден. Доказателствата по делото обосновават направените с акта констатации. Моля да ни присъдите юрисконсултско възнаграждение в минималния размер по Наредбата върху материалния интерес.

Съдът предоставя на страните 5-дневен срок за представяне на писмени бележки.

Съдът счете делото за изяснено и обяви, че ще се произнесе с решение в законоустановения срок.

 

Протоколът се изготви в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 10,36 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               СЪДИЯ: