ПРОТОКОЛ

 

Година 2018, 28.02.                                                                    град Бургас

 

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                   ХVІІ-ти административен състав

На двадесет и осми февруари                           две хиляди и осемнадесета година

В публично заседание в следния състав:

                                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: АТАНАСКА АТАНАСОВА

                                                    

Секретар: М.В.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Атанасова

административно дело номер 3335 по описа за 2017 година.

 

На именното повикване в 11.31 часа се явиха:

 

За жалбоподателя „ДС Травел“ ЕООД се явява адвокат П., надлежно упълномощена.

За ответника Изпълнителен директор на изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“ не се явява представител, редовно уведомен.

 

СЪДЪТ докладва постъпила молба от ответната страна, с искане да се даде ход на делото в отсъствието на неин представител. Заявено е и становище по съществото на спора, и е приложено писмено доказателство.

 

Адвокат П.: Да се даде ход на делото.

 

СЪДЪТ, като счете, че не са налице процесуални пречки, по хода на делото

О П Р Е Д Е Л И:

 

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО и го докладва

Производството по делото е образувано по повод постъпила жалба от „ДС Травел“ ЕООД против заповед № РД-01-672/10.04.2017г., издадена от изпълнителния директор на Изпълнителна агенция „Автомобилна администрация“, с която са прекратени правата, произтичащи от лиценз на Общността № 10003 за превоз на пътници, издаден на 27.02.2013г. и е наредено да се отпишат от регистъра по чл.6, ал.1 от Закона за автомобилните превози моторните превозни средства.

По делото е постъпила административната преписка.

СЪДЪТ указва на страните, че следва да установят фактите, на които основават своите искания или възражения. Ответникът следва да докаже обстоятелствата, съставляващи фактическо основание за издаване на обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването му, а жалбоподателят носи доказателствената тежест да установи фактите, посочени в жалбата, от които черпи благоприятни последици.

 

Адвокат П.: Поддържам жалбата. Моля да приемете представените с нея писмени доказателства, както и тези, представени с административната преписка, изпратена от административния орган. Представям свидетелство за съдимост на управителя на дружеството и удостоверение от Окръжна прокуратурата Бургас, от което е видно, че няма образувани наказателни и неприключили производства. Моля да приемете оригинално удостоверение от НАП, издадено на 23.03.2017г. с вх.номер, изписан на ръка, от което е видно, че още в хода на административната процедура е имало позвъняване от административния орган и е било поискано това удостоверение от НАП. В тази връзка моят доверител е поискал ново издаване на такова и е представил новото удостоверение. Твърдим категорично, че неистински документ не е ползван от дружеството, във връзка с което представлявам доказателство относно процедурата за закупуване на нови автобуси, инициирано със заявление от 02.03.2017г. Предвид на това считам, че е допуснато съществено процесуално нарушение в заповедта, чието оспорване е предмет на настоящото производство. Писмото от ТД на НАП е с дата 10.04.2017г., а започналото административно производство по чл. 26 от АПК е изпратено на доверителя ми, съобщението за започналото производство е изпратено на 12.06.2017. В самата заповед е посочена дата 10.04.2017 на издаването ѝ, а в текста и мотивите на същата са посочени писма, както и възражение от 04.07.2017. В изпратеното становище е посочена дата 10.04.2017г. Считам, че датата е задължителен реквизит. В зависимост от датата се определя и компетентността на изпълнителния директор, който я е подписал. Нямам други доказателствени искания.

 

СЪДЪТ намира за относими към предмета на спора приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства, както и представените от ответната страна с молбата изх.№ 14-00-00-1185/5/21.02.2018г., и днес представените от пълномощника на жалбоподателя свидетелство за съдимост, удостоверение рег.№ 1133/13.02.2018г. от Окръжна прокуратура Бургас и удостоверение изх.№ 020201700094091/23.03.2017г. на орган по приходите при ТД на НАП, поради което счита, че същите следва да бъдат приобщени към доказателствения материал. Ето защо

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА приложените към жалбата и в административната преписка писмени доказателства, както и представената от ответната страна заповед № РД-08-178/11.04.2016г. на министъра на транспорта, информационните технологии и съобщенията, и днес представените от пълномощника на жалбоподателя свидетелство за съдимост, удостоверение рег.№ 1133/13.02.2018г. от Окръжна прокуратура Бургас и удостоверение изх.№ 020201700094091/23.03.2017г. на орган по приходите при ТД на НАП.

 

Адвокат П.: Няма да соча други доказателства. Да се приключи събирането на доказателствата.

 

СЪДЪТ, с оглед изявлението на пълномощника на жалбоподателя и като счете делото за изяснено от фактическа страна,

 

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателствата.

ДАВА ДУМАТА по същество.

 

Адвокат П.: Моля да уважите жалбата по изложените в нея съображения и тези, които бяха наведени в днешното съдебно заседание. Считам, че липсва един от основните реквизити на заповедта, а именно достоверна дата, за да се установи дали са налице всички предпоставки за провеждане на редовно административно производство по смисъла на АПК. От представените в днешното съдебно заседание доказателства се вижда, че няма образувано досъдебно производство срещу представлявания от мен търговец за ползването на неистински документи или такъв с невярно съдържание. Моля да отмените заповедта като незаконосъобразна.

 

СЪДЪТ счете делото за изяснено и обяви, че ще произнесе решението в законния срок.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 11.40 часа.

 

 

СЕКРЕТАР:                                          ПРЕДСЕДАТЕЛ: