ПРОТОКОЛ

       

                                              

Година 2018, 07.02                                                                                 град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                  ХІІ-ти административен състав

На седми февруари                                   две хиляди и осемнадесета година 

В публично заседание в следния състав:

                                                    

            ПРЕДСЕДАТЕЛ: ДИАНА ГАНЕВА

 

Секретар: Йовка Банкова,

Прокурор:

сложи за разглеждане докладваното от съдия Ганева 

административно дело номер 3334 по описа за 2017 година.                 

 

На именното повикване в 13:40 часа се явиха:

 

ЖАЛБОПОДАТЕЛЯТ „Оникс Импекс“ ЕООД, редовно призован,  не изпраща представител.

 

ОТВЕТНИКЪТ Началник на Митница Бургас, редовно призован, се представлява юрисконсулт Л., с пълномощно от днес.

 

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Да се даде ход на делото.

 

Съдът намира, че не са налице процесуални пречки за даване ход на делото, поради което

 

                          О П Р Е Д Е Л И:

 

           ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО И ГО ДОКЛАДВА:

 

Производството е образувано по жалба на „Оникс Импекс“ЕООД против  решение 32-307888/03.11.2017г. на началника на Митница Бургас, с което са определени задължения за плащане.

 

ПОСТЪПИЛА е административната преписка по обжалваното решение.

  

Съдът на основание чл.170, ал.1 от АПК, УКАЗВА на административния орган, че негова е доказателствената тежест да установи съществуването на фактическите основания посочени в обжалвания административен акт и изпълнението на законовите изисквания при издаването и́.

На основание чл.171, ал.4 от АПК, УКАЗВА на жалбоподателите, че тяхна е доказателствената тежест за установяване на обстоятелствата от които черпят благоприятни правни последици, посочени в сезиращата съда жалба, както твърдяната от тях  незаконосъобразност на издадения административен акт.

ЮРИСКОНСУЛТ Л.: Оспорвам изцяло жалбата. Нямам възражение по доклада и разпределената доказателствена тежест. Представям Заповед №ЗМ-1000-914/27.10.2017г. на началника на Митница Бургас досежно  компетентността на административния орган да издава решения.  Моля да ми предоставите възможност да представя преводи на документите от чужд език на български, които са приложени към митническата декларация.

 

По доказателствата съдът,

О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА представените  с жалбата и административната преписка писмени доказателства и тези представената в днешното съдебно заседание от юрисконсулт Л., а именно Заповед №ЗМ-1000-914/27.10.2017г. на началника на Митница Бургас.

 

ПРЕДОСТАВЯ 10-дневен срок на ответника от днешното съдебно заседание да представи превод на документите,  приложени на чужд език към делото , с екземпляр за жалбоподателя.

 

 ДАВА възможност на страните да ангажират допълнителни доказателства.

 

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 02.05.2018г. от 13,00часа, за която дата и час страните да се считат за редовно уведомени.

 

Протоколът е изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13.41 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                               ПРЕДСЕДАТЕЛ: