ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 27.06.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и седми юни                                две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор: Х.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3333 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13: 48 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Н.М.И. редовно уведомен, не се  явява. Представлява се от адв.Б. с представено по делото пълномощно.

ОТВЕТНИКЪТ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АКТИВНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАС АД, редовно уведомен,  изпраща представител адв.М.И., с представено пълномощно по делото.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Х.К.

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.Б.: Да се даде ход на делото

АДВ.И.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР К.: Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът докладва, че по делото с входящ № 7037/22.06.2018година  е постъпила молба  и искане от адв.М.И., процесуален представител на ответника, с която е представила писмо изх.№ 1029-02-19493/18.06.2018 година, издадено от ТП на НОИ-Бургас, издадено въз основа на съдебно удостоверение.

СТРАНИТЕ: Запознати сме с него.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 7147/25.06.2018 година от РЗИ –Бургас са постъпили исканите документи, както следва:1.Копие от писмо с изх. № 16-00-163/15.07.2014г.на д-р Т.А.-министър на здравеопазването, във връзка с Постановление № 179 на МС от 2014г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на Регионалните картотеки на медицинските експертизи / ПУОРОМЕРКМЕ, обн. ДВ,бр.55 от 2014г./-указание. 2. Копия от писма с изх. № 06-00-281/17.07.2014г. на РЗИ-Бургас до МБАЛ Бургас АД/УМБАЛ Бургас АД/ и ЦПЗ проф. д-р И.Т.- Бургас ЕООД за сведение и изпълнение на писмо № № 16-00-163/15.07.2014. на МЗ с указание за прилагане на ПУОРОМЕРКМЕ/ обн. ДВ,бр.55 от 2014г./.3. Копие от писмо с изх. № 16-00-163/15.08.2014г.на д-р Л.Б.- зам. министър на здравеопазването, във връзка с изпълнение на Постановление № 179 на МС от 2014г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на Регионалните картотеки на медицинските експертизи / ПУОРОМЕРКМЕ, обн. ДВ,бр.55 от 2014г./ и Указание с изх. № 16-00-163/15.07.2014г. на МЗ.4. Копие от писмо с изх. №06-00-281/18.08.2014г. н РЗИ-Бургас до МЗ, относно прилагането на новите разпоредби на ПУОРОМЕРКМЕ, обн. ДВ,бр.55 от 2014г./5. Копие от писмо с изх. № 16-00-182/21.08.2014г.на д-р М.Н.-министър на здравеопазването, относно прилагането на Постановление № 179 на МС от 2014г. за изменение и допълнение на Правилника за устройството и организациятана работа на органите на медицинската експертиза и на Регионалните картотеки на медицинските експертизи / ПУОРОМЕРКМЕ, обн.ДВ,бр.55 от 2014г./-указание.6. Копие от писмо с изх. № 06-00-349/25.08.2014г. на РЗИ-Бургас до МБАЛ Бургас АД/ УМБАЛ Бургас АД/,за сведение и изпълнение на писмо № 16-00- 182/21.08.2014. на МЗ с указание за прилагане на ПУОРОМЕРКМЕ / обн. ДВ,бр.55 от 2014г./. 7. Копие от писмо с изх.№ 41-00-308/22.10.2014г. на РЗИ-Бургас до Изп. директор на МБАЛ Бургас АД /УМБАЛ Бургас АД/, относно функционирането на ТЕЛК съгласно новите разпоредби на ПУОРОМЕРКМЕ / обн. ДВ,бр.55 от 2014г./. 8. Копие от писмо с изх. № 06-00-106/20.10.2014г. на РЗИ-Бургас до МЗ във връзка работата на ТЕЛК при МБАЛ Бургас АД /УМБАЛ Бургас АД/.

АДВ.Б.: Не възразявам да бъдат приети писмените доказателства представени преди днешното съдебно заседание.

АДВ.И.: Аз също не възразявам.

ПРОКУРО К.: Не възразявам.

 

Съдът намира така представените писмени доказателства за допустими и относим  към предмета на спора,  същите  целят да изяснят наличието на  бездействие, респ. на действия, деятелност от страна на органа, представляван от ответника юридическо лице, по отношение провеждане освидетелстването на ищеца, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ПРИЕМА цитираните по-горе писмени документи, получени в АС- Бургас с писма входящ № № 7037/22.06.2018година и входящ № 7147/25.06.2018 година от РЗИ –Бургас.

АДВ.Б.: По повод искането на процесуалния представител на ответното дружество заявявам, че ищецът е в състояние да се яви лично в съдебно заседание, като беше невъзможно личното му явяване днес, предвид малкото време от получаване на съобщението, в понедалник таза седмица, но заявявам, че ще се яви за следващата дата,  за която ще бъде отложено делото, като ще даде отговор на въпросите в молбата на ответника. Като ще представим  и доказателства.

АДВ.И.: Ищецът твърди в исковата молба, че пенсията му е спряно, а НОИ  казват, че са я възобновили  на 26.03.15 година, т.е.тя не е била прекратена, имало е спиране и после възобновяване.Моля да задължите НОИ  да ги представят тези доказателства.Мога  аз да поискам  съдебно удостоверение, за да поискама  справка от НОИ, но нямам индивидуализация.

ПРОКУРОР К.: Считам искането за допустима и относимо към  правния спор, като  предвид факта, че тези документи трябва да се притежават от ищеца същият следва да ги представи в съдебно заседаине.

  

Съдът като везе предвид  становището на страните, относно доказателственото искане на адв.И., намира същото за основателно, то касае част от спорния период, а от там и основателността на исковата претенция, поради което

 

                             О П Р Е Д Е Л И:

 

ЗАДЪЛЖАВА ищцовата страна да представи  не по-късно от датата на следващото съдебно заседание писмено даказателство,  изходящо от ТП на НОИ, касаещо спирането на инвалидната пенсия на ищеца, както и такова, изходящо от ищеца и удостоверяващо, че същия своевременно е депозирал искане за изплащене наинвалидна пенсия за спорния по исковата молба период, обхващащ времето от  2010 г.- м.03.2015г. година  пред ТП на НОИ Бургас, по което  органът се е произнесъл.

 

АДВ.И.: В нашето искане на стр.№2 съм посочила, че  ищеца със заявление с вх.№2107-02-209/20.11.2015 г. пред НОИ е поискал възобновяване на социалната му пенсия за инвалидност. Моля съда да задължи НОИ да го представи това заявление.

АДВ.Б.: Не възразявам.

ПРОКУРОРК.: Считам, че е относимо.

 

Съдът по повод на допълнително направеното искане на адв.И. намира за допустимо и относимо към предмета на спора от ТП на НОИ Бургас  да бъде изискана пълната административна преписка, образувана по  заявление вх.№2107-02-209/ 20.11.2015 година на ищеца Н.М.И., поради което определи:

ИЗИСКВА от ТП на НОИ Бургас, не по-късно от следващото съдебно заседание да бъде представена пълната административна преписка, образувана по  заявление вх.№2107-02-209/ 20.11.2015 година на ищеца Н.М.И..

СТРАНИТЕ: Нямаме  други доказателствени искания към настоящия момент.

Съдът намира, че делото не е пълно, всестранно и обективно изяснено и счита, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

                               О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 12.09.2018 година от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат редовно уведомени. Да се изиска от ТП на НОИ Бургас да представи пълната преписка, образувано по заявление с входящ № 2107-02-209/20.11.2015 година от Н.М.И.

   Протоколът изготвен в съдебно заседание

   Заседанието приключи в 14:15 часа.

 

   СЕКРЕТАР:                                   ПРЕДСЕДАТЕЛ: