ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 30.05.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На тридесети май                                        две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:Х.К.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3333 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13: 00 часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Н.М.И. редовно уведомен, не се  явява и не се представлява.

ОТВЕТНИКЪТ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАС АД, редовно уведомен,  изпраща представител адв.М.И., с представено пълномощно по делото.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор К..

Явява се вещото лице С.А..

 

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

АДВ.И.: Да се даде ход на делото.

ПРОКУРОР К. : Да се даде ход на делото.

Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото, съдът

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО

Съдът ДОКЛАДВА, че по делото е постъпило заключение по допуснатата съдебно-счетоводна експертиза, като заключението е депозирано с вх.№ 5678/21.05.2018 година  – т.е. в законноустановения 7-дневен срок по чл. 199 от ГПК.

страните: Да се изслуша експертизатаямаме възражение да се изслуша експертизата.

 

Съдът ПРИСТЪПВА към разпита  на вещото лице, като снема самоличността й, както следва:

 

С.В.А.: На 54 години, българска гражданка, семейна, неосъждана, без дела или други отношения със страните по делото, специалист счетоводител.

Предупредена за наказателната отговорност по чл.291 от НК.

Обещава да даде заключение по съвест и разбиране.

 

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Представила съм писмено заключение, което поддържам.

АДВ.И.: Нямам въпроси. Да поясни вещото лице,  че инвалидната пенсия се изчислява на база пенсията за старост.

ВЕЩОТО ЛИЦЕ А.: Да, производна е от стойността на пенсията за старост.

ПРОКУРОР К.: Нямам въпроси към вещото лице.Да се приеме заключението.

Съдът, след като изслуша становищата на страните и вещото лице А.

О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА заключението на вещото лице С.В.А..

На вещото лице С.В.А. да се изплати възнаграждение в размера 200.00(двеста) лева, в  рамките на внесения депозит.

Съдът докладва, че по делото с входящ №5772/23.05.2018 година от ответната страна „УМБАЛ-Бургас“АД са представени: Удостоверение № 0201-26-00-2384#1/20.05.2018 година, издадено от Дирекция „Социално подпомагане“ –Бургас за получени помощи/добавки, писмо изх.№ 1029-02-26184/21.05.2018 г., ведно със справка за наличните данни в регистъра на осигурените лица  на ТП на НОИ-Бургас, по персоналния регистър на ищеца.

Съдът докладва, че по делото с входящ № 5758/23.05.2018 година по делото е постъпила изисканата от РЗИ-Бургас информация, съгласно протоколно определение от 25.04.2018 година, както следва:1. Пълно копие от Медицинското експертно досие на г-н Н.М.И., състоящо се от епикризи, протоколи от медицинска комисия, лабораторни изследвания, амбулаторни листи, копие от рецептурна книжка, производствена характеристика, жалби до НЕЛК, експертни решения и др. общо 128 бр. листи; 2.Информация за движението на медицинското досие на ищеца Н.М.И., отразено в информационната програма на РКМЕ Бургас, съгласно писмо на лист №59-60 от делото, по дати от 26.07.2012 година до настоящия момент.

АДВ.И.: Моля да приемете от наша страна документите,  които са получени въз основа на удостоверенията. Да приемете документи от РЗИ-Бургас, като държа да посоча, че между тях не се намират указания за прилагането на Правилника за устройството и организацията на работа на медицинските експертизии на регионалните картотекина медицинските експертизи. Държа да бъде представено. Моля да бъде отложено съдебното заседание, като бъде напомнено на ищцовата страна за поисканите от него доказателства, които са допуснати.

ПРОКУРОР К.: Да се отложи делото за събиране на нови доказателства. Да се приемат представените.

Съдът, с оглед становището на процесуалния представител на ответната страна и на представителя на Прокуратурата на РБ намира, че събирането на доказателства не следва да бъде приключвано. Уведомление следва да бъде изпратено  служебно  от страна на съда до Директора на РЗИ –Бургас, с което да бъде напомнено, че  следва да представят документите по т.3 от молбата по чл.192 ГПК.

Съдът намира за необходимо да укаже на ищеца, чрез процесуалния му представител, че своевременно е издал поисканите от страната удостоверения,  които  същия не е получил. Процесуалният представител следва да бъде предупреден, че в случай, че не представи  доказателствата за чието събиране е изискал изготвените удостоверения, съдът ще приключи съдебното дирене без тях като приеме позитивните твърдения на ищеца, от които същия черпи права и за които липсват събрани други доказателства, за недоказани.

Отделно от горното съдът намира, че по делото към настоящия момент липсва, както твърдение от страна на ищеца, така и доказателства за това,  дали в едномесечения срок от датата на  уведомяването му за окончателното решение на НЕЛК, установяващо степентта му на неработоспособност от 16.10.2015 година, е депозирал искане за определяне на инвалидна пенсия.

В тази връзка съдът намира за необходимо изрично да укаже на ищеца чрез процесуалния му представител не по- късно от датата на следващото съдебно заседание да заяви депозирал ли е и кога искане за отпускане на пенсия за инвалидност или и към настоящия момент  не е депозирал  подобно искане.

АДВ.И.: Моля във връзка с издаденото на ответника писмо от ТП на НОИ Бургас и съдържаща се в него информация на ответника да се издаде още едно съдебно удостоверение,чрез което да получим информация  дали ищеца след 26.03.2015 година е подал молба за пенсия за инвалидност, било ли е представено с тази молба решение  на НЕЛК или не е,  била ли е отпусната инвалидна пенсия  и от кой момент е било отпуснато, въз основна на тази молба, ако такава молба е била подавана.

ПРОКУРОР К.: За изясняване на обективаната истина, същото искане е основателно.

Съдът намира за допустимо и обосновано да издаде поисканото удостоверение от адв.И., с оглед удостоверяване момента и факта  на заявяване на исканета за отпускане на  пенсия от страна на ищеца, както и този по отпускането й.

Поради което и воден от горното, съдът 

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА издаването на съдебно удостоверение, чрез което ответнита страна да се снабди от ТП на НОИ Бургас с информация дали ищеца Н.М.И.,ЕГН **********, след 26.03.2015 година е подал молба за пенсия за инвалидност, било ли е представено с тази молба решение  на НЕЛК или не,  била ли е отпусната инвалидна пенсия  и от кой момент е била отпусната, въз основна на тази молба, ако такава молба е била подавана.

ДА БЪДЕ ИЗПРАТЕНО повторно уведомление до Директора на РЗИ –Бургас, с което да бъде напомнено, че  следва да представят документите по т.3 от молбата по чл.192 ГПК.

УКАЗВА на ищеца, чрез процесуалния му представител, че своевременно е издал поисканите от страната удостоверения,  които  същият не е получил, като предупреждава процесуалния му представител, че в случай че не представи  доказателствата, за чието събиране е изискал изготвените удостоверения, съдът ще приключи съдебното дирене без тях, като приеме позитивните твърдения на ищеца, от които същия черпи права за недоказани, в случай, че липсват други събрани доказателства в тяхна подкрепа.

Отделно от горното съдът намира, че по делото към настоящия момент липсва, както твърдение от страна на ищеца, така и доказателства за това,  дали в едномесечения срок от датата на  уведомяване на ищеца за окончателното решение на НЕЛК, установяващо степентта му на неработоспособност от 16.10.2015 година е депозирал искане за определяне на инвалидна пенсия, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

УКАЗВА на ищеца чрез процесуалния му представител не по-късно от датата на следващото съдебно заседание да заяви депозирал ли е и кога искане за отпускане на пенсия за инвалидност или и към настоящия момент  не е депозирал подобно искане.

Съдът намира, че към настоящия момент събирането на доказателства не следва да бъде приключвано, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането на доказателства.

ОТЛАГА делото и го НАСРОЧВА за 27.06.2018 година от 13:30 часа, за която дата и час страните се считат за редовно уведомени.

  Протоколът изготвен в съдебно заседание

  Заседанието приключи в 13:26 часа.

 

 

        СЕКРЕТАР:                                     ПРЕДСЕДАТЕЛ: