ПРОТОКОЛ

 

 

Година 2018, 25.04.                                                                               град  Бургас

АДМИНИСТРАТИВЕН СЪД                          ІІІ-ти Административен състав

На двадесет и пети април                           две хиляди и осемнадесета година

в публично заседание в следния състав:

 

 

                      ПРЕДСЕДАТЕЛ: ЧАВДАР ДИМИТРОВ

 

 

Секретар: Ирина Ламбова

Прокурор:А.Ч.

Сложи за разглеждане докладваното от съдия Димитров

административно дело номер 3333 по описа за 2017 година

На именното повикване в 13: 00  часа се явиха:

ИЩЕЦЪТ Н.М.И. редовно и своевременно призован, не се  явява.За негосе явява адв.Б., с представено пълномощно  в днешното съдебно заседание.

ОТВЕТНИКЪТ УНИВЕРСИТЕТСКА МНОГОПРОФИЛНА БОЛНИЦА ЗА АМБУЛАТОРНО ЛЕЧЕНИЕ БУРГАС АД, редовно и своевременно уведомен,  изпраща представител адв.М.И., с представено пълномощно в днешното съдебно заседание.

ЗА ОКРЪЖНА ПРОКУРАТУРА БУРГАС се явява прокурор Ч..

ПО ХОДА НА ДЕЛОТО:

Съдът докладва, че по делото с входящ № 4736/24.04.2018 година е постъпила молба от ответната страна, с която изразяват становище по хода на делото.

АДВ. Б.: Моля, да се даде ход на делото.

АДВ.И.: Да не се дава ход на делото. Поддържам позицията, изложена в отговора на исковата молба, внесена в производството по гражданскодело №4937/2017 година на БРС, че с оглед изложените обстоятелства в исковата молба, не  е ясно дали ищецът действително счита, че трябва да съди „УМБАЛ Бургас” АД или другиго. Изложили сме многобройни доводи на стр. 2 и 3 от отговора,  като в него сме заявили, че независимо от ненадлежно конституиран ответник, исковете като такива да се оставят без движение. Те или не са уточнени по време, за което ние сме внесли от стр.12 и сл. искане за оставяне без движение или са лишени от посочените обстоятелства по смисъла чл.127, ал.1, т.4 от ГПК, като не са  формулирани на база конкретни факти, което затруднява защитата на ответника, както и начина, по който ще се води самото дело. Тези доводи ме карат да считам, че не следва да се даде ход на делото. И последен аргумент,  намирам, че независимо от определението на ВАС постановено от смесен състав на ВАС и ВКС за отговоронстта по ЗОДОВ, определяща е не правната същонст на акта, в случая на решението  на ТЕЛК, а основно  дейността на органа, който го е издал.  Като стъпим на нормата, определаната  структура за ТЕЛК, които са обозначени като структурни звена на държавните болници, на първо място  ответвника не е държавна болница, а акционерно дружество (АД) с държавен и друг по характер капитал. На второ място основния характер на дейността на ответната  болница е лечебна дейност, а не  издаване  на решения на ТЕЛК. В този смисъл  дори решението на ТЕЛК  да бъдат определени като индивидуални административни актове, дейността по тяхното издаване не е основна дейност на УМБАЛ, които аргументи изключват надлежното конституиране на ответната страна. Право на ищеца е  да посочи ответника, а право и задължение на съда да изчисти делото от грешки и пропуски с начина на предявяване на иска, който не съответства на ГПК, включително и конституиране  на ответната страна макар, че съда не определя страните. Това би довело до порочно и неправилно решение.

ПРОКУРОР Ч.:  Да се даде ход на делото.

 

          Предвид обстоятелството, че не са налице  процесуални пречки за даване ход на делото,  въпреки изложените аргументи от адв.И. Съдът намира, че исковата молба съдържа всички съществени елементи, опредлени в ГПК, включително правно основание,ответник, петутим и обстоятелствена част, като останалите  обстоятелства относно основателността на предявената искова претенция, в лицето на ответника УМБАЛ-Бургас АД ,в качеството му на орган,  съдът счита, че касаят произнасяне по съществото на спора, поради което

 

О П Р Е Д Е Л И:

ДАВА ХОД НА ДЕЛОТО  И ГО ДОКЛАДВА

Производството  е образувано по исковата претенция на Н.М.И. с ЕГН ********** ***, против „УМБАЛ-Бургас“ АД за заплащане на обезщетение за имуществени и неимуществени вреди, причинени от несвоевременното произнасяне на ТЕЛК за Общи заболявания-Бургас, в нарушение на изискванията относно сроковете за освидетелстване, за което отговорността произтича от организационни, контролни и ръководни функции, с които ответникът „УМБАЛ-Бургас“ АД  разполага, по силата на чл. 5, ал. 1, т. 4 от 33, във вр. чл. 2 от Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза на работоспособността и на регионалните картотеки на медицинските експертизи.

Указва на страните следната доказателствена тежест: В тежест на ответното юридическо лице е да установи, че е действало  законосъобразно, добросъвестно и срочно при изпълнение на вмененото му задължение за организиране, обезпечаване и гарантиране произнасянето на ТЕЛК в нормативноустановените срокове по освидетелстване на ищеца за  процесния период. В тежест на ищцовата страна е, в случай че са настъпили  факти и обстоятелства, различни от изложените в исковата молба, включително и в периода след депозиране пред съдебните инстанции, да докажат и установят с годни доказателствени средства настъпването на тези промени, вкл. своевременно произнасяне на ТЕЛК.

Съдът докладва, че по делото е представена доказателствена съвкупност,  ведно с исковата молба, която доказателствена  съвкупнаст е приложена по гр.дело № 4937/2017 година, а част от  нея по изисканите  служебно адм.дело №459/2015 година и адм.дело №2532/14 година  по описа на Административен съд-Бургас.

                АДВ.Б.: Нямам възражение по доклада. Моля да приемете доказателствата.Поддържаме направените доказателствени искания, които моля, да бъдат уважени, включително поисканата съдебно-икономическа експертиза.

АДВ.И.: От  името на ответната болница  оспорвам всички искове по основание и размер.  Налага се да взема становище. Във връзка  с претендираната сума в размер на  6056.55 лв за имуществени вреди, изразяващи се в  неполучаване на инвалидна пенсия. Поддържам становището, че не е ясно в крайна сметка за инвалидна пенсия ли се говори или за социална пенсия. Независимо от това заявявам и днес, че ако е налице неполучена инвалидна пенсия, то поне за част от нея е налице изтекла давност да се претендира. Поддържам внесеното становище за изтекла погасителна давност.

Следващата претенция в размер на 516 лева, изразяваща се в  неполучаване на отстъпка от цената на лекарствени продукти. Тази претенция не е уточнена по време, не е посочено за кога се претендира тази сума. При липса на факти ответника трудно може да вземе позиция по защита. Поддържаме и по този въпрос от иска направеното възражение за настъпила погасителна давност.

Претендират се имуществени вреди  в размер на 100 лв, за невъзможност ищеца да бъде вкючен в програми на Агенция по заетостта. Оспорваме тази претинция по основание и размер, внесена в нарушение на изисквания на чл.127, ал.1, т.4 от ГПК. И в тази част съм внесла възражание за погасителна давност.

 Претенцията за 5000.00 лв неимуществени вреди, от името на ответника оспорвам по основание и размер. По доклада нямам принципно възражение, тъй като съда е този, който преценя. Да се приемат вече приложените  административни дела, каквото искане ние сме внесли.

По отношение на  доказателствените  искания на ищеца  считам, че не следва да се издава исканото съдебно удостоверение, за да се събира информация от Агенция по заетостта по какви програми за заетост на лица с инвалидизация били действащи и в какви от тях ищецът би могъл да се включи, ако бил своевременно освидетелстван.  Той, за да предяви такъв иск би трябвало да знае, а не сега да иска това да се уточнява тепърва. Считам, че не следва да се уважава.

Иска се  извършване на съдебно-икономическа експертиза. Това според  мен е допустимо и адекватно,  но считам, че въпросите по т.3 и т.4  са неуточнени и неизпълними във вида, в който са поставени. Възражение в този смисъл поддържам и по задачите по т.1 и т.2. В цялост намирам, че поставените задачи са  некоректни и отправени на този етап неоснователни.

Не възразявам да се приемат писмените доказателства. По  искането на ответнита  страна, по доказателствата  ние поддържаме всички. Моля на основание чл.192 ГПК да задължите Регионална здравна инспекция- Бургас(РЗИ-Бургас) да представи по делото пълно копие на Медицинското експертно досие на ищеца Н.М.И.. Досието не може да се изиска  от  регионалната картотеката  на медицинските експертизи,  а чрез РЗИ-Бургас, тъй като картотеката са структурно звено на РЗИІ Бургас.

На същото основание по чл.192 ГПК  моля да задължите РЗИ-Бургас,  да представи по делото всички  указания за прилагането на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи след изменението му  в ДВ бр.55/ 04.07.2014 година. Подготовката на отговора  на исковата молба показа, че във връзка с изменението на посочения правилник, а  с това измение,  чрез РЗИ Бургас до болниците  са получавани  указания, а пък РЗИ ги получават от МЗ. Едно от същественото  изменение на правлника е, че се премахват специализираните ТЕЛК. Намирам,  че тези указания са много важни. В крайна сметка ответната болница е изпълнявала указания, дадени от по-висши спрямо нея структури, макар че не е подчинена административно на МЗ.

 Моля на основание чл.192 ГПК от РЗИ Бургас да представят  по делото пълна справка за движението на медицинското досие на Н.М.И., отразено в  данните  на Регионалната картотека на медицинските експретизи (РКМЕ), като в справката да се посочи кога досието е пристигнало в  РКМЕ, и от къде, кога е изпращано  от РКМЕ, по чие искане и до кого е изпращано. В картотеката се водят  специални файлове-справки за движението на медицинското досие. В случая това медицинско досие  е  изисквано от НЕЛК няколко пъти.Тази справка е различна от  самото досие.

 Моля на ответната страна да се издадат  три броя  съдебни  удостоверения, посочени на  стр.17,т.4,т.5 и т.6  от отговора на исковата молба за снабдяване с документи от НОИ Бургас и ДСП. Искането по т.7 съдът е уважил за прилагане на двете административни дела.  Поддържам искането на стр.18, т.8 за разпит на д-рВ.Ц. и моля да бъде призована, а втория свидетел при режим на довеждане и сме посочила  фактите. В т.9 по опис  на стр.18 сме изредили приложените писмени доказателства, които моля да приемете по делото като такива.

ПРОКУРОР Ч.: Моля да приемете всички доказателства по делото, които са събрани. Досежно претенцията, считам я за процесуално допустима. Ако приемете дата 06.12.2017 г., като датата на образуване на настоящето производство, считам, че претенциите до 06.12.2012 година са погасени по давност всички и считам, че такива които са предявани с този обвхват  следва да се оставят без разглеждане по същество. Тъй като иск по ЗОДОВ  се претендира,когато е налице пряка и непосредствена вреда считаме, че предявената претенция за пропуснати ползи попада  извън обхвата на  предмета независимо, че това е произнасяне по същество.   Считаме, че следва да се изясни от страна на  ищеца  дали са налице  бездействие от страна  на административния орган.   Не възразявам да се уважат доказателствените искиня на страните, но експертизата следва да се допусне след събирането на всички писмени и гласни доказателства, като следва да се изискат от самата ТЕЛК. Исканите указания от страна на ответника считам, че са ирелевантни, тъй като указанията нямат правна стойност.

 АДВ.Б.: П т.8 от отговора за допускане на свидетели  считам,  че не следва да бъде допускано, доколкото  искането да бъде установено как точно е прилаган правилника и какви действия са били предприети за преодоляване на трудностите е ирелевантно, доколкото има правни норми,  уреждащи реда и начина за освидетелстване и съответните срокове. Моля, да не допускате и да не уважавате направеното доказателствено искане.

АДВ.И.: Моля да уважите това искане. Такъв довод внесе и прокурора. С оглед и на становището в отговора на исковата молба.  Давам конкретен пример от казуса. Променя се правилника, премахват се специализираните ТЕЛК и се премахва и очния такъв. Болницата веднага казва на РЗИ, че нямат специалисти,които да бъдат включени в общата ТЕЛК. След дълги преписки и разговори се стига до варианта, до който РЗИ дава съгласие, като утвърждава състава на ТЕЛК-комисиите  нищо, че те формално са структурни звена на болнците. И този орган  казва, че за да се реши проблема дават  указания, които да се изпълнят.

Съдът, като изслуша страните намира, че всички представини от двете страни писмени доказа следва да бъдат приети, включително и изисканите административни дела, поради което

                                О П Р Е Д Е Л И:

ПРИЕМА писмените доказателства, които са представени от жалбоподателя и ответната страна.

ПРИЛАГА по делото  административно дело №459/2015 година и администартивно дело  № 2532/2014  година, по описа на Административен съд град Бургас.

Що се отняса до искането за назначаване  на съдебно-икономическа експертиза от страна на ищеца, същата към настоящия момент  съдът намира  за основателна, поради което

О П Р Е Д Е Л И:

ДОПУСКА извършването на съдебно-икономическа експертиза, която да отговори на въпросите по т.1 и 2 от исковата молба, като задължава  ищцовата страна да внесе депозит в размер на 200.00 (двеста) лева по сметка на Административен съд Бургас  за изготвяне на експертизата в тази й част.

Същата да бъде изготвена от вещото лице  С.В.А., което да бъде уведомено след внасяне на депозита.

  По доказателствените искания в т.3 и т.4 съдебният състав ще се произнесе в хода на спорното производство, след попълване на делото с част от относимите писмени доказателства.

Съдът намира за основателни доказателствените искания на ответника, депозирани с отговора на исковата молба по т.1, 2, 3, 4, 5 и 6.

Що се касае за  исканета по т.8 съдът намира, че по същото следва да се произнесе след представяне на указания за прилагане на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, доколкото самите те макар и не с нормативен характер биха могли да внесат яснота и разпита на свидетел, относно хаоса в организацията да се укаже  ненужен. Допустими са исканията за издаване на удостоверения и в полза на ищцовата страна, след внасяне на дължимата такса за това, като относимостта на получената информация към предмета на спора съдът ще прецяна при произнасянето си по съществото на спора, поради което

 

                               О П Р Е Д Е Л И:

 

На основание чл.192 ГПК ЗАДЪЛЖАВА  Регионална здравна инспекция- Бургас (РЗИ-Бургас) да представи по делото пълно копие на Медицинското експертно досие на ищеца Н.М.И., ЕГН **********.

На основание чл.192 ГПК ЗАДЪЛЖАВА  Регионална здравна инспекция- Бургас (РЗИ-Бургас) да представи по делото всички указания за прилагането на Правилника за устройството и организацията на работа на органите на медицинската експертиза и на регионалните картотеки на медицинските експертизи, след изменението му в ДВ бр.55/04.07.2014 година, които са дадени от МЗ от една страна и от РЗИ- от друга към лечебните заведения, при които има ТЕЛК като структурно звено за периода след изменението и до настоящия момента.

На основание чл.192 ГПК ЗАДЪЛЖАВА  Регионална здравна инспекция- Бургас (РЗИ-Бургас) да представи по делото справка за движението на медицинското досие на Н.М.И., ЕГН **********, отразено в  данните  на Регионалната картотека на медицинските експретизи (РКМЕ), като в справката  да се посочи кога досието е пристигнало в  РКМЕ, и от къде, кога е изпращано  от РКМЕ, по чие искане и до кого е изпращано.

ДОПУСКА  издаването на съдебно удостоверение, чрез което ответната страна да се снабди от ТП на НОИ-Бургас с документ за това ищецът Н.М.И. с ЕГН ********** за периода от 01.06.2010 г. до 26.03.2015 г. внасял ли е искане за получаване на пенсия по инвалидност, в този период била ли е отпусната такава, получавал ли е в посочения период пенсия за инвалидност и в какъв размер за съответните периоди в посочения общ период, ако е получавал.

ДОПУСКА  издаването на съдебно удостоверение, чрез което ответната страна да се снабди от ТП на НОИ-Бургас с пълна справка по Персоналния регистър на НОИ за ищеца Н.М.И. с ЕГН **********.

ДОПУСКА  издаването на съдебно удостоверение, чрез което ответната страна да се снабди от Дирекция „Социално подпамагане“-гр.Бургас,к-с „Братя Миладинови“, бл.42, с документ за това дали на ищеца Н.М.И., с ЕГН ********** за периода от 01.06.2010 г. до 26.03.2015 г. били ли са определяни и заплащани месечни интеграционни добавки на основание чл.42, ал.2, т.1, т.3, т.5 и т.7 от Закона за интеграция на хора с увреждания, ако са били определяни и заплащани такива- в какъв размер е  бил заплащана тази добавка месечно за посочения период.

ДОПУСКА издаването на поисканите от страна на ищеца удостоверения, с които да се снабди с информация от Агенция по заетостта по какви програми за заетост на лица с инвалидизация били действащи и в какви от тях ищецът би могъл да се включи, ако бил своевременно освидетелстван.

Посочените удостоверения да се издадат след заплащане на дължимите държавни такси от страните.

 

Съдът намира, че делото не е изяснено пълно, вестранно  и обективно, поради което счита, че не следва да приключва събирането на доказателства, поради което

           О П Р Е Д Е Л И:

НЕ ПРИКЛЮЧВА събирането  на доказателства.

ОТЛАГА делото  и го НАСРОЧВА за 30.05.2018 година от 13:00 часа, за която дата и час страните са редовно призовани.

 

Протоколът изготвен в съдебно заседание.

Заседанието приключи в 13:53 часа.

 

СЕКРЕТАР:                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ: